Charakteristika zájmového území

Město Tovačov se nachází v Olomouckém kraji a okrese Přerov. Kříží se zde krajské komunikace 434 spojující Přerov s Prostějovem a 435, která vede z Olomouce a napojuje se na další komunikace směrem na Kojetín a Kroměříž. Tovačov je rozdělen na dvě části, a to na Tovačov I – Město a Tovačov II – Annín. K 1. 1. 2019 v Tovačově bydlelo 2 458 obyvatel. Celková výměra pozemků činí 2 277 ha.

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Reliéf je značně antropogenně ovlivněn, především v důsledku těžby štěrkopísků. Geologické podloží je tvořeno nivními sedimenty. Kolem 7 metrů mocné souvrství štěrků je překryto 1-4 m mocnou vrstvou nivních hlín až jemných hlinitých sedimentů. Dle geomorfologického členění se území nachází v provincii Západní Karpaty, celku Hornomoravský úval a okrsku Středomoravská niva. Reliéf krajiny má charakter akumulační roviny s minimální výškovou členitostí, v nadmořské výšce okolo 200 m n. m.

Katastrální území města Tovačov

 

Struktura půdního fondu

Půdní pokryv je ve východní části tvořen převážně fluvizeměmi modální a glejovou. V západní části se nachází především černozemě a černice. Konkrétně to jsou černozem luvická, černice modální a černice glejová. Ve fragmentech zde nalezneme organozem saprickou a glej histický.

Využití pozemků v městě Tovačov (k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Zastoupení Plocha [ha]
Zemědělská půda ZP celkem 54 % 1 229,1
Orná půda 50 % 1 145,7
Zahrady a ovocné sady 1,6 % 37,1
Trvalé travní porosty 1,9 % 43
Lesní půda 6,5 % 147,8
Zastavěné plochy 1,5 % 34,1
Vodní plochy 14,3 % 327,4
Ostatní plochy 23,5 % 538,4
Celková výměra k. ú. 100 % 2 777 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá jižní část území města do teplé oblasti T2.

Charakteristika klimatické oblasti T2, dle Quitta (1971)

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 – 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 – 170
Počet mrazových dnů 100 – 110
Počet ledových dnů 30 – 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 – (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 – 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 – 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 – 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50
Počet zamračených dnů 120 – 140
Počet jasných dnů 40 – 50
Z hydrologického hlediska jsou nejvýznamnějšími toky Bečva a Morava. Podrobnější informace o tocích ovlivňujících území města Tovačov jsou k dispozici v kapitole Hydrologické údaje a Přirozená povodeň.