Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Tovačov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Tovačov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Tovačov se nachází nedaleko soutoku Moravy s Bečvou. V katastru města se nachází poměrně rozsáhlé vodní plochy. Z části je tvoří rybníky, jejichž historie sahá do 16. st. a dále jsou tvořeny zatopenými lomy po těžbě štěrkopísku. Největší vodní plochy jsou Hradecký rybník, Skašovský rybník a čtyři Tovačovská jezera.

Řeka Morava pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m n. m. Na českém území zaujímá délku 284 km a po dalších 70 km se vlévá do Dunaje. Plocha povodí Moravy činí 26 658 km2. V místě hlásného profilu kategorie A Olomouc – Nové Sady činí průměrný roční 26,4 m3s-1 a průměrný roční stav je 137 cm. Na jejím toku není vybudována žádná nádrž, přesto je její koryto významně regulované. Většina meandrů byla upravena a zkrácena, pouze s výjimkou oblastí Litovelského Pomoraví a Osypaných břehů.

Řeka Bečva vzniká soutokem dvou řek, a to Rožnovské Bečvy a vsetínské Bečvy v Krásnu nad Bečvou ve výšce 288 m n. m. Řeka má délku 61,5 km a její povodí zaujímá rozlohu 1620,2 km2. V místě hlásného profilu kategorie A Dluhonice její průměrný roční průtok činí 17,3 m3s-1 a průměrný roční stav je 143 cm. Koryto Bečvy je taktéž velmi upraveno a většina meandrů byla narovnána. V případě obou řek je důsledkem narovnání koryt časté rozvodnění a riziko povodní.

Základní hydrologické údaje vodních toků protékajících územím města

TokMísto profiluř. kmkm2N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Morava Olomouc - Nové Sady 232,30 3323,59 135   238 319 476 551
Bečva Dluhonice 9,30 1592,81 239   466 564 792 892
Blata Klopotovice 8,50 198,52 4,01 10,5 14,1 24,6 30

 

Vodní toky na území města Tovačov

 

Základní údaje o vodních nádržích na území města Tovačov

Přehled vodních nádrží na území města Tovačov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Tovačov se nachází celkem 10 vodních nádrží, avšak žádná z nich významně neovlivňuje odtokové poměry na území města Tovačov.