Charakteristika zájmového území

Obec Valašská Polanka leží ve východní části Zlínského kraje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín. Katastrální území sousedí s katastry obcí Prlov, Seninka, Leskovec, Hovězí a Lužná. V obci bylo ke dni 31. 12. 2016 evidováno 1 404 obyvatel a velikost katastrálního území činí 1 253,3 ha.

katastr

Katastrální území obce Valašská Polanka.

Obec Leskovec se rozprostírá v údolí vodního toku Senice, které tvoří osu zájmového území v severojižním směru. Údolím vede silnice I. třídy č. 57 (I/57) spojující hraniční přechod Bartultovice na polských hranicích s hraničním přechodem Brumov - Bylnice na hranicích slovenských. Vedle této silnice prochází zájmovým územím také železniční trať č. 280 spojující Hranici na Moravě se slovenským Púchovem.

Nadmořská výška území kolísá mezi 380 a 751 m n. m., nejvyšší převýšení je větší než 300 metrů, katastrální území má tedy charakter ploché hornatiny. Nejvyšší bod jsou Žáry ve východní části území a měří 751 m n. m., nejníže se nachází koryto vodního toku Senice, když opouští zájmové území v nadmořské výšce 380 m.

Katastrální území obce Valašská Polanka je tvořeno primárně rozsáhlými lesními komplexy, které zabírají přes polovinu zájmového území (55,3 %). V blízkém okolí intravilánu sousedí se zástavbou trvale travní porosty (22,6 %) a pole s ornou půdou (9,7 %). Chmelnice, vinice ani sady se vzhledem ke geografické poloze v zájmovém území nevyskytují. Část katastru na východ od silnice I/57 spadá do CHKO Beskydy.

Využití pozemků v obci Valašská Polanka (dle ČSÚ k 31. 12. 2015).

Druh pozemku Plocha [ha]
Zastoupení [%]
Orná půda 119,5 9,7
Chmelnice 0 0
Vinice 0 0
Zahrady 17,2 1,4
Sady 0,3 0
Trvalé travní porosty 279,7 22,6
Lesní půda 683,5 55,3
Vodní plochy 14,6 1,2
Zastavěná plochy 15 1,2
Ostatní plochy 105,6 8,5
Celková výměra k.ú. 1235,3 100

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území obce Valašská Polanka je tvořeno primárně flyšem, tedy střídajícími se pískovci a jílovci, které patří do magurské skupiny flyšového pásma tvořícího moravská karpatská pohoří. Svahy jsou rozbrázděny výraznými koryty krátkých vodních toků a stržemi, které jsou vyplněny sedimenty kvartérního stáří. Fluviální sedimenty se také nachází v hlavním údolí vodního toku Senice.

V oblasti na prudkých svazích a zejména na flyších bývají často svahové nestability. Jinak tomu není i na území obce Valašská Polanka. Aktivní sesuvy se nachází zejména v lesích na jižních svazích nad Veřečným potokem, kde můžou ohrožovat domy postavené v nivě potoka. Dále se v katastru nachází několik sesuvů uklidněných či dočasně uklidněných.

Katastr obce Valašská Polanka spadá do provincie Západní Karpaty, suprovincie Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Moravsko-slovenské Karpaty a celků Javorníky na východ od vodního toku Senice a Vizovická vrchovina na západ. Oba celky se dále dělí na několik podcelků a okrsků, do zájmového území spadají podcelky Zlínská vrchovina (Vizovická v.) a Rázocká hornatina (Javorníky) a okrsky Senická vrchovina (Zlínská v.) a Luženská vrchovina (Rázocká h.).

sesuvy

Svahové nestability v katastrálním území obce Valašská Polanka (tmavě šedá - dočasně uklidněné svahové nestability, světle šedá - uklidněné s. n., růžová - aktivní s. n.).

Půdní charakteristiky

Lesní porosty zájmového území se vyvinuly na mesobazických kambizemích. Louky a pole v nižších polohách leží na kambizemích modálních či slabě oglejených. Ve vlhčích stržích a údolích menších vodních toků se nachází kambizemě slabě či silně oglejené. V hlavním údolí vodního toku Senice a ve výraznějších údolích jejích přítoků je vyvinuta fluvizem glejová.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina zájmového území do klimatické oblasti MT2, pouze nejvyšší polohy na východě území patří již do chladné oblasti CH7. Mírně teplá klimatická oblasti MT2 se vyznačuje krátkým, mírně chladným a mírně vlhkým létem, normálně dlouhou chladnou zimou se sněhovou pokrávkou a krátkým a mírným přechodným obdobím (jaro a podzim).

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2 a CH7.

Charakteristika MT2 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 4 - 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 15 - 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50