Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Valašská Polanka a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Osu území tvoří vodní tok Senice, která do katastru Valašské Polanky vtéká na jihu území a katastr opouští na severu. Vodní tok Senice pramení v Javorníkách na západních svazích vrcholu Makyta v nadmořské výšce 840 m, dále stéká k jihozápadu do Horní Lidče, kde se tok stáčí k severu a protéká obcemi Lidečko, Lužná, Valašská Polanka a Leskovec. V následující obci Ústí ústí Senice do Valašské Bečvy v nadmořské výšce 354 m. Mezi nejvýznamnější přítoky Senice patří zleva (od pramene): Střelenka, Pozděchůvka, Vápenka, Seninka či Petráčovský potok. Významné pravostranné přítoky jsou následující: Hamlazův potok, Pulčínský potok a Luženka. Plocha celého povodí Senice je 135,6 km2 a délka toku činí 32,5 km. Průměrný průtok u ústí je 1,65 m3/s. Na vodním toku Seninka, který se vlévá do Senice v Horní Lidči se nachází soustava Lačnovských rybníků. Blíž k obci Leskovec se na vodním toku Trubiska, který se vlévá do Pozděchůvky (levostranný přítok Senice) leží rybník Neratov a dvě retenční nádrže Trubiska.

Přímo v katastrálním území obce Valašská Polanka vtékají do vodního toku Senice tyto vodní toky: Pozděchůvka a Vápenka (levostranné přítoky) a Veřečný potok (pravostranný přítok).

vodní toky

Vodní toky na území obce Leskovec.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Senice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Ústí, Senice 0,9 1,65 3,79 -- 12,3 17,9 -- 36,0 46,4

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Valašská Polanka může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodním toku Senice. V katastrálním území se však nevyskytují žádné hlásné profily. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásný profil:
  • Hlásný profil kat. B - Ústí (Senice) - ř. km 0,9, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a je ve správě ČHMÚ Ostrava. »
Pro lepší orientaci lze použít i hlásný profil, který se nachází dále po toku za obcí Valašská Polanka:
  • Hlásný profil kat. C - Lidečko (Senice) - ř. km 18,5, hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a je ve správě obce Lidečko. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Valašská Polanka

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.