Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Valašská Polanka.

Osoby na území obce Valašská Polanka budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodňových průtocích Q100 i nižších může dojít k ohrožení a zatopení místní komunikace "Na Závodí", v úseku dlouhém cca 1 600 metrů. Úsek začíná mostem přes Senici u čp. 40 a vede po pravém břehu vodního toku jižním směrem až k mostu místní komunikace u čp. 9. Nejohroženější je část místní komunikace mezi mosty u domů čp. 40 a čp. 399. » 
V případě přívalových srážek může dojít k vybřežení menších vodních toků, zejména Vápenky a bezejmenného vodního toku vlévajícího se zleva do Senice.
Vápenka - dopravní uzavírka může vzniknout v úseku místní komunikace dlouhém cca 200 metrů, který je ohraničen začátkem místní komunikace u čp. 407 a komunikací 1. třídy I/57.
Bezejmenný vodní tok - dopravní uzavírka může vzniknout na dvou místních komunikacích dlouhých cca 150 a 100 metrů vedoucích ke komunikaci I/57.
Dopravní omezení na území obce Valašská Polanka
Objízdné trasy na území obce Valašská Polanka

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.