Charakteristika zájmového území

Obec Větřkovice se nachází v Moravskoslezském kraji východně od města Vítkov. Obcí s rozšířenou působností je rovněž město Vítkov. Obec se skládá ze dvou katastrálních území (zároveň místní části), jimiž jsou Větřkovice a Nové Vrbno, přičemž k Moravě patří téměř celé katastrální území Nové Vrbno, zatímco Větřkovice a severozápadní výběžek katastru Nového Vrbna leží ve Slezsku. V obci je evidováno 758 obyvatel. Velikost obce činí 17,83 km2, z toho cca 58 % tvoří zemědělská půda, 37 % lesy, 1 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 3% ostatní plochy.

Vymezení obce Větřkovice

Vymezení obce Větřkovice

 

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy, celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina a 2 okrsku: východní část obce spadá pod Heřmanickou vrchovinu, naopak západní část pod Melčskou vrchovicnu.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT7.

Území obce Větřkovice je odvodňováno především horní části Husího potoka, který pramení na plochém rozvodním hřbetu v severní části obce v admořské výšce 515 m. Celková délka toku činí 21,5 km, povodí má plochu 143,2 km2. Jedná se o málo až středně vodnou oblast s velmi malou retenční schopností, se silně až velmi silně rozkolísaným odtokem a středním až dosti vysokým koeficientem odtoku. Husí potok protéká obcí Větřkovice ze severu k jihu, dále pokračuje jihovýchodním směrem, protéká městem Fulnek a v Pustějově ústí do Odry. Koryto toku je zpevněno na 17,3 km (z 27,2 km celkové délky vodního toku). Zastavěná je zhruba polovina délky vodního toku (13 km). V podélném profilu se nachází 5 překážek bez rybích přechodů.

Husí potok na území obce Větřkovice

Husí potok na území obce Větřkovice