Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Vlkoš lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Velkou měrou k povodním přispívají i povrchové vody, které při deštích stékají z okolních polí do vesnice. Jarní ohrožení záplavami vzniká hlavně při tání sněhů v okolí, ale především z vrchoviny Chřiby. Ohrožení obce Vlkoš přívalovými srážkami dokazuje i mapa rizikových území při přívalových srážkách.  »
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Vlkoš, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

Poslední povodně ve Vlkoši byly v červnu v roce 2010. Tyto povodně byly způsobeny vytrvalými dešti, které zapříčinily naplnění koryta potoka Hruškovice a jeho následné rozlití do obce Vlkoš. Dalším důvodem povodně bylo přelití přehrady v Osvětimanech a rybníku v obci Hýsly, následná povodňová vlna zasáhla i Vlkoš. Při posledních povodních byly škody na majetku minimální díky preventivnímu zásahu hasičů a občanů.