Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vojkovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Povodí Svratky

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Vojkovice je řeka Svratka. Dalšími významnějšími toky jsou pak Vojkovický náhon a Šatava.

 Povodí vodního toku Svratka

Svratka pramení na úbočí Křivého javora a Žákovy hory ve Žďárských vrších, v nadmořské výšce 772 m n. m. Na Vysočině tvoří část jejího koryta historickou hranici Čech a Moravy. Jejími nejvýznamnějšími přítoky jsou Loučka, Svitava, Litava a Jihlava. Celková délka je 173,9 km. Plocha povodí činí 7117,7 km2 a průměrný roční průtok při ústí, pod soutokem s Jihlavou, je 27,24 m3/s. Obec leží zhruba na jejím 30. ř. km.

Vojkovický náhon odebírá vodu ze Svratky nad jezem v Rajhradu a je veden částečně ve starém korytě Svratky pravobřežně od současného koryta. Zpět do Svratky ústí u Vojkovic. Na náhonu se u obce nachází rozdělovací jez, který rozděluje náhon na dvě větve, z nichž pravá přivádí vodu k MVE v areálu Vojkovického mlýna.

Šatava pramení v Bobravské vrchovině a ústí do Svratky nad střední nádrží VD Nové Mlýny. Protéká západním okrajem území Vojkovic a napájí zde dva menší rybníky (Šejbu a Šimlochy). Celková délka jejího toku je 41,3 km a průměrný roční průtok při ústí 0,14 m3/s.

Vodní toky na území katastru obce Vojkovice

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Vojkovice

Přehled vodních nádrží na území obce Vojkovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vojkovice se nenachází žádné významné vodní dílo. V jihovýchodní části obce na vodním toku Šatava leží pouze dva menší rybníky a to Šimbochy a Šejba.