Odtokové poměry

Řeka Svratka má stanoveno oficiální záplavové území, které bylo vyhlášeno KÚ Jihomoravského kraje 24. 10. 2007. Záplavové území bylo stanoveno v úseku mezi ř. km 8,758 až 40,050, pro Q5, Q20 a Q100 byla také stanovena aktivní zóna záplavového území (č. j. JMK 151413/2006) »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Vojkovického náhonu. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů»

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. »
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Místa omezující odtokové poměry na území obce Vojkovice

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Průtoky Svratky pod Litavou zachycené ve stanici Židlochovice plně ovlivňují svým zpětným vzdutím i hladiny Svratky ve Vojkovicích. Průtoky pro jednotlivé úrovně hladiny Svratky u silničního mostu ve Vojkovicích je možné odvodit z obrázku níže. Průtoky Vojkovického náhonu jsou řízené a obvykle přivádějí Q ≤ 5,5 m3/s. Při povodních může dojít k manipulaci stavidla MVE Rajhrad, což může podstatně zvýšit přítok do Vojkovic. Při vyšší srážce v mezipovodí náhonu může dojít ke zvýšenému průtoku (vypočtené Q100 = 13 m3/s), avšak přesné množství vody není v náhonu měřené. 

Hlásný profil Vojkovice (aktuální stavevidenční list»

Závislost průtoku a výšky hladiny řeky Svratky u silničního mostu ve Vojkovicích

 

Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Metodou kritických bodů nejsou na území obce Vojkovice stanoveny přívalové povodně. Přívalové povodně jsou stanoveny na základě dřívějších zkušeností, kdy při intenzivních lokálních srážkách je část obce Vojkovice ohrožena přívalovými povodněmi, kdy vodu přitékající z luk a polí nestíhá odvádět kanalizace a může dojít k ucpání propustků u silničních příkopů. Voda pak může zaplavit místní komunikace, sklepy a zahrady.  Nejvíce ohrožena je severozápadní část obce, kde splachy z polí tečou po silnici ve směru od obce Syrovice a pod železničním mostem pokračují do obce. »
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Vojkovice

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000 »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Vojkovice na základě zkušeností

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, nepatří části toků na území obce mezi úseky s možností tvorby ledových bariér. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér mohou toky vybřežovat i při malých průtocích.

Místa výskytu ledových jevů na území obce Vojkovice

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.

Na území obce Vojkovic se nenachází žádná významná vodní nádrž. Nachází se zde pouze dva rybníky (Šejba a Šimlochy), které leží na Šatavě na západním okraji katastru obce. Na území obce se však nachází jez na Vojkovickém náhonu, od kterého vede náhon k MVE v areálu mlýnu, patřící společnosti PENAM a. s. a další dva jezy se nachází na řece Svratce a Vojkovickém náhonu směrem proti proudu na území města Rajhrad.»

Seznam vodních děl na území obce Vojkovice
Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 Protipovodňová opatření

Na pravém břehu pod Vojkovicemi se počítá s odlehčením velkých vod do pravobřežního inundačního území mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi. Kapacita stávajícího koryta Svratky zde s ochrannými hrázemi činí asi 220 až 230 m3/s, což odpovídá asi Q6 až Q7. Nejnižší místo, tj. místo s nejnižším stupněm ochrany je dvůr mlýna s ochranou asi na Q ≈ 150 m3/s, což odpovídá přibližně Q2 (terén směrem k silnici je pak již výše). Právě tato část obce je nejvíce ohrožována, proto bylo v minulosti nutné budovat protipovodňové hráze z pytlů s pískem. Obec se rozhodla tento problém řešit a v současnosti probíhají přípravy územního rozhodnutí na výstavbu hrází a zdí podél Svratky. Tyto hráze by měly být dimenzovány na Q100 a měly by ochránit právě východní část obce (viz obrázek níže). »

Poloha plánovaných protipovodňových hrází v obci Vojkovice

Protipovodňová opatření na území obce Vojkovice