Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy (zejména táním, dešťovými srážkami, chodem ledů), kdy je dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Na území obce Vojkovice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec Vojkovice ohrožena v největší míře v období jarního tání, v kombinaci s dešťovými srážkami a dále v letním období při dlouhotrvajících regionálních deštích. Severozápadní část obce je ohrožována rovněž při krátkodobých srážkách velké intenzity, kdy může v důsledku přívalových povodní dojít k zaplavení objektů splachy z polí. »

Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Vojkovice jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

Na území obce Vojkovice se v minulosti vyskytly povodně několikrát, přičemž se zde vyskytovaly jak povodně jarní, vznikající v důsledku kombinace rychlého tání, spojeného se srážkami, tak i povodně letní, vznikající po dlouhotrvajících regionálních deštích. Přehled vybraných nejvyšších zaznamenaných vodních stavů ve stanici Židlochovice ukazuje následující tabulka. V paměti obyvatel zůstaly zejména povodně z roku 2006. Dle hlášení výše škod Krajskému úřadu JMK ze dne 25. 4. 2006 vynaložila obec Vojkovice 45 tis. Kč na poskytnutí pomoci osobám postiženým povodní, a předpokládané náklady na obnovu zanesených říčních ramen Mlýnského náhonu a poškozeného výustního objektu dešťové kanalizace činily 250 tis. Kč. Při této povodni bylo rovněž nutné ohrázovat pytli s pískem komunikaci mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi, aby nedošlo k zatopení vodního zdroje Vojkovice, který až do roku 2013 zásoboval pitnou vodou 8 okolních obcí.

Přehled vybraných nejvyšších zaznamenaných vodních stavů ve stanici Svratka, Židlochovice

Datum Kulminace (cm) Kulminační průtok (m3/s)
11. 3. 1941 537 380
30. 3. 2006 528 237
8. 7. 1997 523 223
27. 8. 1938 523 -