Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Záhorovice je při povodni ohrožováno zhruba 31 budov, které trvale obývá zhruba 88 obyvatel, z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty na území obce - agregované. 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Záhorovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Záhorovice u předsedy povodňové komise obce.