Charakteristika zájmového území

Obec Záhorovice se nachází ve Zlínském kraji, přibližně 12 kilometrů východně od Uherského Brodu. Obec se rozkládá v údolní nivě řeky Olšavy. Ze správního hlediska spadá pod obec s rožšířenou působností Uherský Brod. K 1.1.2014 bylo v obci evidováno 1098 obyvatel. Celková rozloha obce činí 14920 ha. V obci nalezneme přírodní pramen Záhorovická kyselka, Morový hřbitov, boží muka v západní části vesnice, zatopený lom mokrá voda, mateřskou školu, základní školu a další.

Na katastrální území obce Záhorovice se nachází dvě hlavní údolí, centrem intravilánu vede údolí řeky Olšavy, Na severo-západu katastrálního území převážně v extravilánu vede údolí řeky Kladénky. Nadmořské výšky se zde pohybují od  248 metrů do 470 metrů. Nejvyšším místem obce je vrch Valy (470 m n.m.) Téměř celé území obce se nachází v CHKO Bílé Karpaty. 

Využití pozemků v obci Záhorovice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 48,5 %
Orná půda 26.8 %
Zahrady a ovocné sady 2,9 %
Trvalé travní porosty 18,6 %
Lesní půda 44 %
Zastavěné plochy 1,1 %
Vodní plochy 1,1 %
Ostatní plochy 5,3 %
Celková výměra k. ú. 1 492 ha

Z hlediska geologického složení a tektonické stavby se základ území vyznačuje mnohonásobným rytmickým střídáním jílovců, prachovců, pískovců a slepenců karpatského flyše, který je však na celém území obce překrytý mioceními vápnitými jíly a písky a hlavně kvartérními sedimenty. Na plochých površích tak převažují kvartérní spraše a v údolních dnech terciérní a kvartérní hlinito-písčité až jílovité sedimenty. Na území obce nejsou známé žádné tektonické zlomy nebo poruchy. Z pohledu geologického regionálního členění se jedná o oblast karpatské předhlubně.

Geomorfologicky leží zájmové území na hranici dvou celků Vizovická vrchovina a Bílé karpaty (v provincii Západní Karpaty, soustavě Vnější Západní Karpaty a podsoustavě Středomoravské Karpaty). Katastrem Záhorovic pak prochází hranice dvou podcelků - SZ část obce se nachází v Hlucké pahorkatině a JV část v Luhačovické vrchovina. Reliéf je nápadný dlouhými táhlými svahy a plochými hřbety kopců. Vzhledem ke geologikému podkladu nenalezneme v území větší plochy přirozených skalních výstupů. Území je v případě saturace vodou náchylné ke svahovým pohybům - zejmena k drobným mělkým sesuvům.

Průměrná roční teplota vzduchu ve 2 m nad zemí je v Záhoroviích 7 - 8 °C. Průměrné roční srážky jsou 600 - 650 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá katastr Záhorovice do mírně teplé oblasti MT10. Na území obce pak v průběhu roku mohou být značné teplotní rozdíly mezi hřbety kopců a údolními dny. Často dochází v údolích k teplotním inverzím.

Charakteristika Quittových klimatických  podoblasti  TM10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60

Mateční horniny pak spolu s klimatem definují i půdní poměry území. Na katastrálním uzemí obce Záhorovice Převažují kambizeně, ale vyskytuje ze zde i Hnědozem glejová. Zejména na orné půdě je však třeba věnovat pozornost vodní a větrné erozi, na kterou jsou tyto půdy poměrně náchylné. V nivách vodních toků nalezneme fluvizemě a na dnech plochých údolí bez vodních toků fluvizem glejovou.