Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Ze správního hlediska spadá zájmové území obce Záhorovice do Povodí Moravy. Centrem obce protéká významný vodohospodářský tok řeka Olšava. Olšava pramení v Bílích Karpatech, na západním úbočí vrchnu Na Koních v nadmořské výšce 652 m poblíž obce Pitín. Po celou dobu teče převážně západním směrem . U obce Kostelany nad Moravou, jihozápadně od Uherského Hradiště, v nadmořské výšce 177 m ser vlévá do řeky Moravy. Jedná se tedy o levostranný přítok řeky Moravy. Celková plocha povodí Olšavy je 520 km2. Délka toku je 44,9 km. Průměrný roční průtok činí 2,5 m3/s. V povodí Olšavy se nacházejí vodárenské nádrže Ludkovice, Bojkovice, ochranná nádrž Luhačovice a několik menších nádrží. Na toku nad obcí se nachází pouze vodní nádrž Bojkovice. Na území obce Záhorovice je řeka přemostěna na třech místech. V Záhorovicích má tok kapacitu přilbižně 180 m3

V roce 1972 provedlo Povodí Moravy, s.p. Brno narovnání řeky Olšavy v plytkém oblouku u horního mostu, , kde docházelo k nejkritičrtějším rozlivům a také byly všechny tři mosty zvýšeny o více než 1 m. Tato opatření se ukázala jako velmi účenná a povodňový rok 1997 obec téměř nepostihl. Rovněž mezi roky 1998 - 2014 nedošlo z hlediska povodní v obci k problémům. 

 

Páteřní vodní toky na území obce Záhorovice

Olšava, Kladénka. 

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Záhorovice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Olšava a Kladenka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. A VD Bojkovice, Kolelač ve správě ČHMÚ, který se nachází pod vodní nádrží Bojkovice.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A VD Bojkovice, Kolelač »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3. s-1]
Bdělost 60 4,0
Pohotovost 90 10,0
Ohrožení 120 14,5
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz
 Na území obce se pak nachází přímo hlásný profil kategorie C Záhorovice (Olšava), který je vybaven ultrazvukovým hladinměrným čidlem s automatickým přenosem dat.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Záhorovice (Olšava) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 90
Pohotovost 120
Ohrožení 150
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz
V rámci projektu "Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany pro město Uherský Brod a Mikroregion Horní Poolšaví" byly vybudovány v Bojkovicích dva hlásné profily s automatickým odesíláním dat, včetně vodočetné latě.
 • Hlásný profil kategorie C, Bojkovice (Olšava) - C1, je umístěn na mostě blízko č. p. 160 (ulice Nábřeží Svobody).
 • Hlásný profil kategorie C, Bojkovice (Olšava) - C2, se nachází na mostě blízko č. p. 340 (ulice Nádražní).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bojkovice (Olšava)-C1 »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 170
Ohrožení 200
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bojkovice (Olšava)-C2 »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 120
Ohrožení 200
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz
Dále lze využít i hlásný profil kategorie C Bojkovice, Olšava (ve správě města Bojkovice). 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bojkovice, Olšava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 81
Pohotovost 108
Ohrožení 135
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.