Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Žeravice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Nejvíce obec Žeravice ohrožují lokální přívalové srážky, které způsobují splachy z výše položených polí, vinic a dalších zemědělských ploch nacházejících se na svazích v okolí intravilánu obce.
Nejvíce ohroženou částí obce je její severní část, kde se nacházejí dvě obecní komunikace a jedna komunikace III. třídy (III/4225), na které se napojují polní cesty. V těchto místech při silných přívalových srážkách dochází ke koncentraci přívalových vod a splaveného materiálu (převážně splachy z polí) a následnému transportu po komunikacích do intravilánu obce. »
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Žeravice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Obec Žeravice v minulosti nebyla významněji postižena povodní, ale vyskytly se zde povodně menšího rozsahu. Roku 1989 obec postihla povodeň z důvodu dlouhotrvajících přívalových srážek, které zasáhly severní část obce. Voda zaplavila garáže, místní komunikace, sklepy obytných domů a studny. Podobně tomu bylo i v roce 2005, kdy opět došlo k zaplavení komunikací v severní části obce vlivem silných přívalových srážek a voda do obce přinesla velké nánosy sedimentů.