Charakteristika zájmového území

Město Zubří leží v podhůří západní části Moravskoslezských Beskyd na jižních svazích Veřovických vrchů. Leží asi 4 km západně od Rožnova pod Radhoštěm, do jehož ORP spadá. Je součástí Zlínského kraje.

Využití pozemků ve městě Zubří

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 39,08 %
Orná půda 18 %
Zahrady a ovocné sady 3,9 %
Trvalé travní porosty 16,9 %
Lesní půda 50,8 %
Zastavěné plochy 1,4 %
Vodní plochy 1,3 %
Ostatní plochy 7,3 %
Celková výměra k. ú. 2 839 ha

 

Lokalizace města Zubří

Vesnice Zubří byla založena 1310 pány z Krásna. K významnému rozmachu obce dochází po 2. světové válce. Rostou Gumárny Zubří, v sousedním Rožnově p. R. je vybudován podnik Tesla. Z obce mizí dřevěnice a vznikají nové výstavné části obce - Pod Hůrkou, Na Dražkách, Bořková a další. Výstavba panelového sídliště vtiskuje obci nový ráz, staví se školky, obchody, koupaliště, kulturní dům. Dolní část obce a nově vystavěné části získávají městský charakter, horní část a okolní paseky si udržují vesnický charakter.

V posledním desetiletí nově volené samosprávy je dokončena kanalizace, plynofikace, telefonizace, ve městě je postavena moderní víceúčelová hala. Pokračuje výstavba nových lokalit - Pod Lipůvkou, Za kostelem. Vzniká řada soukromých firem, obchodů, restaurací a služeb. Jejich větší rozvoj je omezen těsnou blízkostí města Rožnov p. R.

Nejvyšším bodem katastru je Kamenárka s 862 m n. m., nejnižším bodem je 340 m n. m..

Z geologického hlediska tvoří zájmové území terciérní horniny alpínsky zvrásněné (pískovce, břidlice) západních Karpat na jihu města, zatímco většina města je tvořena staršími mezozoickými alpinský zvrásněnými horninami (pískovce, břidlice).  Středem správního území města soustava zlomů Rožnovské brázdy.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, oblasti Západní Beskydy, celků Rožnovská brázda, Moravskoslezské Beskydy a podcelku Radhošťská hornatina.

Na jihu Radhošťská hornatina klesá pozvolna ve vrchovinu nad Rožnovskou brázdou.

Radhošťská hornatina se skládá ve sledovaném území z Hodslavického Javorníku, Radhošťského hřbetu a Mezivodské vrchoviny. Ve střední části území se nachází Rožnovská brázda. Ta představuje rozsáhlou sníženinu na severovýchodě Moravy mezi Moravskoslezskými Beskydami a Vsetínskými vrchy. Rožnovská brázda má mírně zvlněný reliéf s celkovou plochou 109 km2. Její šířka kolísá od stovek metrů (na Horní Bečvě) do 7 km (západně od Rožnova). Nejvyšším bodem je Poskla, 576 m n. m. Jedná se o pahorkatinu až plošnou vrchovinu z vrstev paleogenního a křídového flyše.

Na správním území města se nachází 9 sesuvných území, celkově ovšem zabírají pouhých  10 ha. Většina sesuvných území je lokalizovaná na severu katastru města. Na severu území zabírá přibližně 19 % oblast ložisek nerostných surovin (320630000). »

Typy půd odpovídají současnému využívání a reliéfu území. V okolí vodního toku převládají fluvizemě arenické, půdní typ obvyklý jednoduchou stratigrafií a častým zaplavováním. Převážnou část území tvoří kambizemě typické pro neúrodné, často zalesněné oblasti. V menších plochách se rozkládají také pseudogleje.

Severní část správního území města náleží do CHKO Beskydy a dále do CHOPAV Beskydy, zatímco jižní část do CHOPAV Vsetínské vrchy.

Podle  Quittovy klimatické klasifikace spadá území Zubří na pomezí dvou klimatických oblastí – mírně teplé a chladné oblasti.

Charakteristika mírně teplé a chladné oblasti

Charakteristika
MT2
CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 100 - 120