Charakteristika zájmového území

Město Bojkovice se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, rozkládá se po obou březích řeky Olšavy. Nad městem se nachází vodní nádrž Bojkovice, z ní tekoucí potok Kolelač je pravostranným přítokem řeky Olšavy. Soutok je v horní části Bojkovic pod městským koupalištěm. Dále spodní částí města protéká Koménka, která je levostranným přítokem Olšavy. Soutok u silničního mostu státní komunikace č. II/495.

Další přítoky do Olšavy tvoří drobné vodní toky, některé nemají setrvalý průtok. Povodně v povodí drobných vodních toků jsou vyvolány převážně přívalovými srážkami. Doba mezi příčinnou srážkou a výskytem povodně v zasaženém místě na drobném vodním toku je velmi krátká. Tato „blesková“ rychlost spolu s minimem regulační prvků výrazně omezuje operativní opatření.

Průměrný roční úhrn srážek 788 mm.

Bzová

Část Bzová se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, cca 6 km od Bojkovice směrem na Starý Hrozenkov. Částí Bzová vede státní silnice č. III/ a protéká jí Bzovský potok, do kterého jsou zaústěny další drobné vodní toky. Vodní toky protékají zástavbou nemovitostí.

Kamenolom – povrchové vody, setrvalý průtok (svodnice vod z lesů nad kamenolomem)

Nejmenší průtočnost:
Lávka u čp. 73, 39, 59, 128, most na Trebín u čp. 50, most pod částí Bzová (Formánková)

Průběh povodní v minulých letech:
Povodně v povodí drobných vodních toků jsou vyvolány převážně přívalovými srážkami. V minulých letech docházelo vesměs k takovým povodním, kdy doba mezi příčinnou srážkou a výskytem povodně v zasaženém místě na drobném vodním toku je velmi krátká. Tato „blesková“ rychlost spolu s minimem regulační prvků výrazně omezuje operativní opatření. Poslední takový případ byl v jarních měsících 2006.

Ohrožené objekty
Rodinné domy ležící v bezprostřední blízkosti vodních toků, areál Zemědělského družstva Krhov – Bzová (kravín).

 Krhov

Část Krhov se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, cca 3 km od Bojkovic směrem na Bzovou a Starý Hrozenkov. Částí Krhov vede státní silnice č. III/ a protéká jí Bzovský potok a Valovský potok do kterých jsou zaústěny další drobné vodní toky. Vodní toky protékají zástavbou nemovitostí. Mimo zástavbu jsou do Bzovského potoka zaústěny dvě vodoteče, které společně s tímto potokem vtékají do Koménky nad městem Bojkovice.

Přítok do Valovského potoka - severovýchodní část Krhova – setrvalý průtok, částečně zatrubněn přes místní komunikaci.

Přítok do Bzovského potoka – u fotbalového hřiště – povrchové vody bez setrvalého průtoku, částečně zatrubněn přes státní komunikaci.

Nejmenší průtočnost:
Lávka u čp. 35, 118, 79, 72, 98, most přes místní komunikaci u čp. 25, 36, 91, most přes státní komunikaci č. III/ ve středu obce, zatrubněný přítok u čp. 60, propustek pod státní silnicí u fotbalového hřiště

Průběh povodní v minulých letech:
Povodně v povodí drobných vodních toků jsou vyvolány převážně přívalovými srážkami. V minulých letech docházelo vesměs k takovým povodním, kdy doba mezi příčinnou srážkou a výskytem povodně v zasaženém místě na drobném vodním toku je velmi krátká. Tato „blesková“ rychlost spolu s minimem regulační prvků výrazně omezuje operativní opatření. Poslední takový případ byl v jarních měsících 2006.

Ohrožené objekty
Rodinné domy ležící v bezprostřední blízkosti vodních toků, areál Zemědělského družstva Krhov – Bzová (mechanizace), podnikatelské objekty – Sdružení Larix a Jehlička.

 

Přečkovice

Část Přečkovice se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, cca 6 km od Bojkovic směrem na Luhačovice. Částí Přečkovice vede státní silnice č. III/ a protéká jí Kladélka, do které jsou zaústěny další drobné vodní toky. Vodní toky protékají zástavbou nemovitostí.

Přítok do Kladénky – Kamenec – povrchové vody bez setrvalého průtoku, částečně zatrubněn.

Přítok do Kladénky – u družstva – povrchové vody bez setrvalého průtoku, částečně zatrubněn přes účelovou komunikaci.

Nejmenší průtočnost:
Most místní komunikace u čp. 45, zaústění zatrubněného toku ID 10109647 u domu čp. 29, mostek u čp. 211, most místní komunikace u čp. 15, lávka u čp. 6

Průběh povodní v minulých letech:
Povodně v povodí drobných vodních toků jsou vyvolány převážně přívalovými srážkami. V minulých letech docházelo vesměs k takovým povodním, kdy doba mezi příčinnou srážkou a výskytem povodně v zasaženém místě na drobném vodním toku je velmi krátká. Tato „blesková“ rychlost spolu s minimem regulační prvků výrazně omezuje operativní opatření. Poslední takový případ byl v roce 2006.

Ohrožené objekty:

Rodinné domy ležící v bezprostřední blízkosti vodních toků, podnikatelský objekt – Pila.