Podmínky použití

Portál EDPP.CZ (dále jen „Portál“) byl vytvořen jako internetový portál zaměřený na protipovodňovou ochranu. Jeho cílem je poskytnout komplexní informace týkající se této problematiky. Portál obsahuje zejména informace zaměřené na prevenci před povodněmi, eliminaci rizik, odstraňování následků po povodních, správu a návody na zpracování digitálních povodňových plánů jednotlivých obcí, měst, ORP a krajů, dále pak katalog výrobků a služeb zaměřených na protipovodňovou ochranu, odborné články a diskuze o dané problematice.

Každý budoucí uživatel Portálu jej používá na vlastní riziko a jeho užíváním akceptuje níže uvedené závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání Portálu. Osobě, která nemá zájem se podřídit níže uvedeným pravidlům, není tento Portál určen a Provozovatel vyzývá takovou osobu, aby od dalšího užívání Portálu upustila.

Všechny na Portále zveřejněné informace, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat k Portálu autorská práva, zejména právo Portál zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství;

  • Provozovatelem Portálu je společnost ENVIPARTNER, s.r.o. (dále jen "Provozovatel") 
  • Informace zveřejněné na Portále mají informativní povahu nezakládající žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti, aktuálnosti s ohledem na skutečnost, že Portál zveřejňuje řadu informací, které pocházejí z jiných informačních zdrojů a jsou v časově odlišných okamžicích podle svého významu a závažnosti aktualizovány, přestože Provozovatel usiluje o to, aby všechny údaje na Portálu byly aktuální a správné;
  • Provozovatel Portálu neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat nebo služeb zveřejněných prostřednictvím Portálu nebo naopak z důvodů částečné či neúplné nefunkčnosti Portálu a také Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se k Portálu a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se k Portálu připojit;
  • Jsou-li zveřejňovány na Portále nějaké právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu;
  • Provozovatel Portálu neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na Portále a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy;
  • Provozovatel si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu;
  • Údaje uveřejněné na Portále jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost údajů prezentovaných na Portále, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na Portále;
  • Provozovatel nedoporučuje uživatelům Portálu zasílat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými právními předpisy nebo jenž si přeje uživatel Portálu utajit před nepovolanými osobami;
  • Využívání dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro svou osobní potřebu se připouští, zatímco užití dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro potřeby třetích osob, bez ohledu na to, zda takové využívání má být pro zdarma nebo za úplatu, lze pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele;
  • Provozovatel zakazuje třetím osobám zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu Portálu. Rovněž je zakázáno zasahovat do technické stránky Portálu.

Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/ nebo opatření dovolených právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá Portál a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání Portálu.