Podmínky použití

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.portalobce.cz/povodnovy-plan a www.edpp.cz (dále jen “stránky”) je společnost ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, Brno 639 00, IČ: 28358589, zapsaná pod sp. zn. C 63565 u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Stránky EDPP.CZ a portalobce.cz/povodnovy-plan byly vytvořeny jako internetové portály zaměřené na protipovodňovou ochranu. Jejich cílem je poskytnout komplexní informace týkající se této problematiky. Portály obsahují zejména informace zaměřené na prevenci před povodněmi, eliminaci rizik, odstraňování následků po povodních, správu a návody na zpracování digitálních povodňových plánů jednotlivých obcí, měst, ORP a krajů, dále pak katalog výrobků a služeb zaměřených na protipovodňovou ochranu, odborné články a diskuze o dané problematice. Stránky slouží jak veřejné správě, tak jej mohou využít i občané.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami. Každý budoucí uživatel stránek je používá na vlastní riziko a jejich užíváním akceptuje níže uvedená závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání stránek.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • automatizovaně (strojově) či hromadně vyhledávat, stahovat, ukládat a dále zpracovávat jakákoliv data publikovaná na stránkách
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.


Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Všechny informace zveřejněné na stránkách, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat ke stránkám autorská práva, zejména právo stránky zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství.

Údaje uveřejněné na stránkách jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost prezentovaných údajů, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů zveřejněných na stránkách.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat nebo služeb zveřejněných prostřednictvím stránek nebo naopak z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti stránek a také Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se ke stránkám a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se ke stránkám připojit.

Jsou-li zveřejňovány na stránkách jakékoliv právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na stránkách a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy

Provozovatel může kdykoliv v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah jiných interentových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek.

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Závěrečná ustanovení

Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/ nebo opatření dovolených právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá stránky www.portalobce.cz/povodnovy-plan a www.edpp.cz a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání stránek.

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

V Brně dne 1. 7. 2020

ENVIPARTNER, s.r.o.