Dokumenty

Zákony

Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých Zák. (vodní Zák.), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zák., ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území a změna zákona o pojišťovnictví (Zák. č. 363/1999 Sb.)

Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých Zák. (krizový Zák.), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých Zák., ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zák.)

 

Vyhlášky

Vyhláška MZe 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou

Vyhláška MZe 393/2010 Sb., o oblastech povodí

Vyhláška MZe 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Vyhláška MZe 236/2002 Sb., o způsobu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MMR 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci

Vyhláška MV 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Směrnice EU

2000/60/ES, Rámcová směrnice o vodní politice

2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

 

Technické normy

TNV 75 2931 Povodňové plány

TNV 75 2415 Suché nádrže

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

TNV 75 2010 Klimatické údaje prostorů vodních děl

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování

TNV 75 2321 Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

TNV 75 4320 Závlahové kanály

TNV 75 4112 Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny

 

Metodické pokyny MŽP - odboru ochrany vod

Metodický pokyn č. 10/98, k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie

Metodický pokyn č. 24/99, k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodický pokyn č. 11/98, k vegetaci na nízkých sypaných hrázích

Metodický pokyn č. 14/05, pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

Metodický pokyn č. 3/00, pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

Metodický pokyn č. 9/11, k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

 

Ostatní dokumenty