Charakteristika zájmového území

Obec Třanovice se nachází v Moravskoslezském kraji nedaleko měst Český Těšín a Frýdek-Místek, které spojuje rychlostní komunikace R48. Obcí s rozšířenou působností je Frýdek-Místek. K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 1037 obyvatel. Velikost obce činí 861 ha, z toho cca 70 % tvoří zemědělská půda, 13 % lesy, 2 % zastavěné plochy, 2,5 % vodní plochy a 12,5 % ostatní plochy.

Obec Třanovice na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Západobeskydské podhůří a celku Podbeskydská pahorkatina. Území obce Třanovice je dále rozděleno do 2 podcelků, reprezentovaných 3 okrsky: převážnou část území tvoří okrsek Ropická plošina (v rámci podcelku Třinecké brázdy), západní okraj obce patří pod okrsek Hornotěrlické pahorkatiny, severovýchodní část pak pod okrsek Hornožukovské pahorkatiny (oba okrsky řadíme do podcelku Těšínské pahorkatiny).

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do mírně teplé podoblasti MT10.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60