Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Hlavním tokem, který protéká intravilánem města je Olšava, která je levostranným přítokem řeky Moravy. Délka toku činí 44,9 km a plocha povodí měří 520,5 km2. Pramení v Bílých Karpatech, na západním úbočí vrchu Na Koncích (652 m), v nadmořské výšce 622,2 m u obce Pitín. Po celé délce toku teče prřevážně západním směrem, míjí například Bojkovice, Vésky a území mezi Podolím a Míkovicemi. Ústí do řeky Moravy u obce Kostelany nad Moravou, jihozápadně od Uherského Hradiště, v nadmořské výšce 177 m.
V Bojkovicích protéká městem zástavbou rodinných domů. Dochází ke křížení se státní silnicí a železnicí. Břehy jsou ve většině zpevněny lomovým kamenem, pouze v horní části břeh tvoří jsou přirozené, zarostené travou a stromy, totéž v dolní části toku (od mostu státní silnice č. II/495).

Kolelač
Pramení nad obcí Hostětín, v horní části má charakter bystřinného málo vodnatého toku. Vlévá se do přehradní nádrže Bojkovice, pod ní protéká klidnou oblastí se zahrádkami a chatami, dále areálem firmy Moravia Cans a.s.. Břehy koryta tvoří listnaté stromy, jsou porostlé vodní trávou.

 • Délka vodního toku : 7,9 km
 • Plocha povodí: Fp =13,81 km2
 • Průměrná roční srážka: 788 mm
 • Dlouhodobý průměrný roční průtok: 0,087 m3.s-1
 • Specifický odtok: 6,37 l.s-1.km2

Koménka
Protéká stávající průmyslovou zónou, břehy zpevněny lomovým kamenem v dolní části toku podél státní silnice č. II/496, v horní části břehy přirozené zarostené travou a stromy. Koménka je levostranným přítokem Olšavy.

 • Plocha povodí : 23,38 km2
 • Délka toku: 8,305 km

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Olšava

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
151050100
Olšava 37 8,0 21,0 28,5 50,5 62,0
PF1 Kolelač   4,0 12,5 17,5 34,5 45,0
PF1* - Kolelač   2,1 8,0 12,0 27,0 36,0

 *- průtoky ovlivněné transformačním účinkem nádrže

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Bojkovice se nachází dva hlásné profily kategorie C. Hlásný profil Bojkovice (Olšava) - C26 je umístěn na schůdcích u kamenné hráze, naproti MěÚ. V místní části Přečkovice je umístěn hlásný profil Přečkovice (Kladenka) - C35, na komunikace spojující Bojkovice a Přečkovice (mostek přes místní komunikaci).

V katastrálním území Kolelače se nachází hlásný profil VD Bojkovice (Kolelač), který má platná SPA i pro území Bojkovic.

V rámci projektu "Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany pro město Uherský Brod a Mikroregion Horní Poolšaví" byly vybudovány v Bojkovicích dva hlásné profily s automatickým odesíláním dat, včetně vodočetné latě.
 • Hlásný profil kategorie C, Bojkovice (Olšava)-C1, je umístěn na mostě blízko č. p. 160 (ulice Nábřeží Svobody).
 • Hlásný profil kategorie C, Bojkovice (Olšava)-C2, se nachází na mostě blízko č. p. 340 (ulice Nádražní).

Výše na toku Olšava v obci Pitín se nachází hlásný profil s automatickým odesíláním dat, možno sledovat v sekci Monitoring v digitálním povodňovém plánu.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bojkovice (Olšava)-C1-Nábřeží Svobody »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 135
Pohotovost 180
Ohrožení 225
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bojkovice (Olšava)-C2-Nádražní »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 105
Ohrožení 135
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Bojkovice, Olšava - C26 »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 81
Pohotovost 108
Ohrožení 135
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Přečkovice, Kladenka - C35 »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 45
Pohotovost 72
Ohrožení 97
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A VD Bojkovice, Kolelač »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3. s-1]
Bdělost 60 4,0
Pohotovost 90 10,0
Ohrožení 120 14,5
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 • aktuální vodní stav: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Pitín, Olšava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 145
Ohrožení 190
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.