Podklady pro zpracování digitálního povodňového plánu

 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, č. 9/2011
 • Tištěný povodňový plán obce s rozšířenou působností Litomyšl, aktualizovaný k únoru 2011
 • Digitální povodňový plán Pardubického kraje
 • Digitální povodňový plán ČR
 • Povodňový informační systém POVIS
 • Analýza území a návrh protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí pro správní území obce s rozšířenou působností Litomyšl, květen 2008
 • Studie odtokových poměrů a protipovodňových opatření v povodí horního toku Desné, listopad 2002
 • Veřejně dostupné informace a data
 • Hydrologická data poskytnutá státním podnikem Povodí Labe
 • Hydrologická data poskytnutá státním podnikem Lesy České republiky
 • Hydrologická data poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem
 • Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)
 • ZABAGED®

 

 • Výškový systém: Balt po vyrovnání
 • Použité kartografické zobrazení Křovákovo, souřadný systém S-JTSK