Charakteristika zájmového území

Obec Hlásná Třebaň se nachází na dolním toku Berounky ve Středočeském kraji. Obec leží 10 km jihovýchodním směrem od města Beroun, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se rozkládá na jednom katastrálním území – Hlásná Třebaň. V obci je evidováno 1060 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.2018).

hlt_prehledka

Katastrální území obce Hlásná Třebaň

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se rozkládá v Brdské oblasti, na pomezí Hořovické pahorkatiny a Pražské plošiny. Značnou část obce zaujímá podcelek Karlštejnská vrchovina. Obec leží v nadmořské výšce asi 214 m.

Karlštejnská vrchovina je složená ze silně zvrásněných silurských břidlic a silurských a devonských vápenců s polohami diabasů při okrajích. Jedná se o mírně zvlněný strukturně denudační reliéf se strmými svahy, rozčleněný hlubokým kaňonovitým údolím Berounky.

Struktura půdního fondu

Na území obce převažuje půdní typ kambizemě. V nivě Berounky se vyvinuly fluvizemě. Na písčitých substrátech se vyskytují regozemě.

Celková rozloha řešeného území činí 407,84 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (288,27 ha), která je tvořena ornou půdou (178,77 ha), trvalými travními porosty (38,73 ha), zahradami a ovocnými sady (70,77 ha). Lesní půda zaujímá 41,63 ha. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (61,85 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (14,66 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 1,43 ha.

Využití pozemků v obci Hlásná Třebaň (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 178.77 ha 43.83 %
Chmelnice 0.00 ha 0.00 %
Vinice 0.00 ha 0.00 %
Zahrady 62.75 ha 15.39 %
Sady 8.02 ha 1.96 %
Trvalé travní porosty 38.73 ha 9.50 %
Lesní půda 41.63 ha 10.21 %
Vodní plochy 1.43 ha 0.35 %
Zastavěné plochy 14.66 ha 3.59 %
Ostatní plochy 61.85 ha 15.17 %
Celková výměra k.ú. 407.84 ha 100.00 %


Klimatické charakteristiky

Území leží v teplé klimatické oblasti T2 (Quitt, 1961). Oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -2 až -3 °C, červencovou 18 až 19 °C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm a v zimním období 200 - 300 mm. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 40 – 50 dní.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50