Lesy České republiky, s. p.

Státní podnik Lesy České republiky spravuje v současné době v rámci celého státu přes 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin a 820 malých vodních nádrží. Jedná se většinou o vodní toky s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí.

 

Oficiální webové stránky: www.lesycr.cz

 

Kontakty

 

LČR, s. p., v rámci péče o ucelená povodí spravují bystřinné toky i mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa protékající zemědělskou krajinou a intravilány obcí.

 

Správa vodních toků

Odbornou správu drobných vodních toků podnik vykonává od svého založení, tj. od roku 1992, prostřednictvím svých provozních jednotek - Správ toků. Tyto jednotky zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při realizaci úprav toků.

Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. V případě výkonu služby hrazení bystřin se jedná o veřejnou nekomerční službu s cílem stabilizace odtokových poměrů v povodí. Služba hrazení bystřin je v českých zemích nepřetržitě od roku 1884 v přímé vazbě na lesní hospodářství.

Správu a péči o drobné vodní toky zajišťuje šest správ toků s územní působností dle oblastí povodí se sídlem ve Frýdku-Místku, Vsetíně, Brně, Hradci Králové, Benešově a Teplicích. Správy toků jsou metodicky řízeny odborem vodního hospodářství Ředitelství LČR, s. p. se sídlem v Hradci Králové. Celkově správu toků v rámci státního podniku zajišťuje více než 150 pracovníků.

 

Činnost státního podniku Lesy České republiky na úseku vodního hospodářství

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a nové investice) jsou financována z vlastních zdrojů a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, z programů MZe Podpora prevence před povodněmi a program na odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dále jsou využívány prostředky z fondů EU - Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí. Částečně na opatření na drobných vodních tocích přispívají Kraje ze svých rozpočtů.

Činnosti LČR, s. p. na úseku VH jsou zaměřeny na preventivní opatření a zejména na výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin v oblastech zasažených povodněmi. Opatření jsou realizována převážně za účelem vytvoření retenčních prostorů pro zachycení splavenin, stabilizace podélného sklonu toků příčnými objekty a zajištění protipovodňové ochrany zkapacitněním koryt vodních toků. V rámci činností sloužících k naplňování veřejných zájmů (Program 2020 vyhlášený LČR, s. p.) jsou podporovány ohrožené druhy organismů s vazbou na vodní prostředí, provádí se likvidace invazních nepůvodních druhů rostlin, jsou obnovovány a čištěny studánky, zřizovány altány plnící funkci odpočívadel i informační tabule. Veškeré činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a nepřinášejí LČR, s. p. prakticky žádný zisk ve vztahu k celkovým vynakládaným finančním prostředkům.

zpět
02.03.2018, ser