Povodí Labe, s. p.

Povodí Labe, s.p. je státní podnik se sídlem v Hradci Králové. Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Územní působnost pokrývá především oblast povodí Labe nad soutokem s Vltavou, vlastní Labe pod tímto soutokem a také povodí přítoků Odry v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství.

Podnik je rozdělen na pět závodů: Závod Hradec Králové, Závod Pardubice, Závod Jablonec nad Nisou, Závod Střední Labe a Závod Dolní Labe.

 

Oficiální webové stránky: www.pla.cz

 

Kontakty

 

Užitečné odkazy:

 

Povodí Labe, státní podnik (dále jen „Povodí Labe“) vznikl ke dni 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Labe, a.s. se sídlem v Hradci Králové. Jménem státu vykonává funkci zakladatele Ministerstvo zemědělství České republiky. Povodí Labe je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

 

Hlavním posláním Povodí Labe je zejména: výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Horního a středního Labe a vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou u Mělníka po státní hranici se SRN u Hřenska.

 

Provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit výkon práva hospodařit s dalším nemovitým i movitým majetkem, který je rovněž ve vlastnictví státu a je Povodí Labe svěřen k plnění úkolů a provozování podnikatelské činnosti nakládání s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci soustavy vodních toků a vodních děl, které spravuje nebo provozuje, podle podmínek stanovených vodoprávními úřady vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, vodních toků a svěřeného hmotného i nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely

 

Plocha povodí: 14 976,1 km2 (19 % plochy České republiky); 94 % plochy připadá na povodí řeky Labe a 6 % na povodí řeky Odry

 

Z hlediska samosprávních celků plocha povodí zasahuje do 7 krajů a v nich do obvodu 62 obcí s rozšířenou působností.

 

Z hlediska plánování v oblasti vod připadá 92 % plochy povodí do oblasti povodí Horního a středního Labe a 8 % do oblasti povodí Ohře a Dolního Labe

 

zpět
02.03.2018, ser