Povodí Odry, s. p.

Povodí Odry, státní podnik je státní podnik se sídlem v Ostravě. Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Územní působnost pokrývá oblast povodí Odry na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje v České republice. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství.

Podnik je rozdělen na dva závody (Opava a Frýdek – Místek) a na 9 vodohospodářských provozů (Jeseník, Krnov, Opava, VD Opava, Skotnice, Ostrava, Český Těšín, Frýdek – Místek a VD Frýdek – Místek).

 

Oficiální webové stránky: www.pod.cz

 

Kontakty

 

Užitečné odkazy:

 

Předmět činnosti podniku je dán zakládací listinou a vyplývá ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb. " o vodách", zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích" a zákona č. 77/1997 Sb. " o státním podniku" v platném znění.

 

Náplň činnosti představuje na území povodí Odry zejména:

 • správu a údržbu významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních,
 • provozování a údržbu vodních děl,
 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod,
 • investiční činnost včetně protipovodňových opatření,
 • sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, přípravu a zajišťování jejich úprav,
 • poskytování technických, ekonomických a jiných údajů na vyžádání vodoprávních úřadů, podávání podnětů, návrhů a vyjádření pro správní rozhodování na úseku státní správa ve vodním hospodářství,
 • vytváření podmínek pro oprávněná nakládání s vodami,
 • spolupráci při zneškodňování havárií na vodních tocích,
 • řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu,
 • činnost v oblasti plánování podle vodního zákona,
 • činnost akreditovaných laboratoří,
 • geodetické služby,
 • poradenskou činnost,
 • výrobu elektrické energie,
 • rybné hospodářství.
Rozloha území, na němž podnik působí představuje 6252 km2.
Celková délka významných vodních toků je 1111 km.
Celková délka drobných vodních toků je cca 2544 km.
 

Podnik dále spravuje

 • 8 údolních nádrží
 • 3 gravitační převody vod
 • 31 malých vodních nádrží

a provozuje

 • 80 jezů
 • 9 malých vodních elektráren.
zpět
02.03.2018, ser