Povodí Ohře, s. p.

Povodí Ohře, s.p. je státní podnik se sídlem v Chomutově. Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Územní působnost pokrývá především oblast povodí Ohře, ale také povodí ostatních přítoků Labe od jeho soutoku s Vltavou a také povodí Mandavy náležející k povodí Odry. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství.

Podnik je rozdělen na tři závody: závod Karlovy Vary - zahrnuje provozy v Karlových Varech a v Chebu, závod Chomutov - zahrnuje provozy v Chomutově a v Teplicích a závod Terezín - zahrnuje provozy v Terezíně, v Žatci a v České Lípě.

 

Oficiální webové stránky: www.poh.cz

 

Kontakty

 

Užitečné odkazy:

 

Povodí Ohře, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

 

Na území o celkové rozloze téměř 10 000 km2 v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje státní podnik Povodí Ohře vodní toky, umělé kanály, přivaděče, velké vodní nádrže, ostatních vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Hodnota spravovaného majetku činí více než 11 mld. Kč (v pořizovacích cenách).

 

Podnik působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně.

 

Povodí Ohře, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Ohře, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství.

 

Z hlediska právního je Povodí Ohře, státní podnik, právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

 

Při naplňování předmětu své činnosti postupuje Povodí Ohře, státní podnik, zejména podle zákona o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících platných právních předpisů.

zpět
02.03.2018, ser