Povodí Vltavy, s. p.

Povodí Vltavy, s.p. je státní podnik se sídlem v Praze. Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Územní působnost pokrývá především českou část povodí Vltavy a části povodí Dunaje na území Plzeňského a Jihočeského kraje. Celková rozloha tohoto území činí 28 708 km². Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství. Podnik je rozdělen na tři závody (Horní Vltava, Berounka, Dolní Vltava).

 

Oficiální webové stránky: www.pvl.cz

 

Kontakty

 

Užitečné odkazy:

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Základním posláním státního podniku je:

  • výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit,
  • výkon dalších práv, povinností a svěřených činností,
  • výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým určeným majetkem ve vlastnictví státu,
  • nakládání s vodami na vodních dílech, ke kterým má právo hospodařit podle podmínek stanových vodoprávními úřady,
  • zajištění vyjadřovací činnosti k záměrům  investorů a vlastníků nemovitostí v povodí,
  • zabezpečení ochrany před povodněmi spadající do povinností správce vodních toků, správce povodí a vlastníka vodních děl,
  • zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při rozhodovací činnosti,
  • pořizování plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje,
  • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod,
  • vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod a vodních toků
zpět
02.03.2018, ser