POVODŇOVÝ PLÁN města Jiříkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, státní podnik, správa toků - oblast povodí Ohře
Č. j.: LCR956/002955/2017; ze dne 22. 11. 2017
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/46811/2017-2/301100; ze dne 03. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rumburk - odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP/6621-18-3707/12/lat; ze dne 15. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 04. 2018
offline verze 09. 04. 2018
digitalizovaná verze 09. 04. 2018
databáze POVIS 09. 04. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i