Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Žďár nad Sázavou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Radostín nad Oslavou.

Osoby na území obce Radostín nad Oslavou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Dopravní omezení v obci Radostín nad Oslavou
  • Zaplavení silnice 3. třídy III/34826 pod ZŠ a MŠ. Místo ohrožení komunikace se nachází pod vyústěním kritické linie od Šibeničního vrchu, kde může při přívalových srážkách docházet ke splachům zeminy z výše položených míst. Přesunutý materiál pak může zkomplikovat průjezdnost silnice. »
  • Zaplavení silnice 3. třídy III/35425 u Pily. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Oslava již při pětileté vodě (Q5). V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice ve směru na Kněževes nad Oslavou. »
  • Zaplavení místní komunikace u č.p. 44. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Znětínecký p. V případě zaplavení této komunikace bude zneprůjezdněna silnice k obytným domům č.p. 231 a 45. » 
  • Zaplavení místní komunikace u č.p. 114. Komunikace je ohrožena vybřežením vodního toku Znětínecký p. »
  • Zaplavení silnice 3. třídy III/35425  části Zahradiště. Komunikace je ohrožena vodou pocházející z přívalových srážek stékajících z oblasti Nad dvorem. »
Objízdné trasy v obci Radostín nad Oslavou
  • Objízdné trasy budou stanoveny operativně v součinnosti s Policií ČR dle povodňové situace v okolí obce.
Dopravní omezení na území obce Radostín nad Oslavou
Objízdné trasy na území obce Radostín nad Oslavou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.