Charakteristika zájmového území

Město Svratka se nachází na severovýchodě kraje Vysočina na rozhraní Pardubického kraje a kraje Vysočina, cca 18 km severovýchodně od města Žďár nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou. Město leží v nadmořské výšce 632 m n. m. na území CHKO Žďárské vrchy v SO ORP Žďár nad Sázavou. K 1. 1. 2019 bylo ve městě evidováno celkem 1403 obyvatel. Rozloha katastru města činí 1450,54 ha. První zmínka o obci Svratka pochází z roku 1350 a v roce 1392 je již v historických pramenech uváděna jako městečko.

Řešené území města je složeno ze čtyř katastrálních území, a to Svratka, Moravská Svratka, Česká Cikánka a Moravská Cikánka. V každém z dílčích katastrálních území se nachází stejnojmenná základní sídelní jednotka.

Ve městě se nachází ZŠ a MŠ, knihovna a muzeum. Město také nabízí mnoho sportovních (koupaliště, lyžařský oddíl, fotbalový oddíl, futsalový klub, golfový klub, sjezdovka), relaxačních a zájmových příležitostí (SDH, Moravský rybářský svaz, Svratecké ženy). Nejstarší kulturní památkou na území města je kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století. V okolí se nachází mnoho skalních útvarů hojně využívaných horolezci.

 

Katastrální území města Svratka

Výškové poměry na území města Svratka

Sklonitostní poměry na území města Svratka

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Správní území města Svratka geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do Česko-moravské subprovincie, Českomoravské oblasti, celku Železné hory a podcelku Sečská vrchovina.

Podloží území města tvoří tři druhy hornin a sedimentů. Na severozápadním okraji území se nachází mezozoické horniny (pískovce a jílovce). Velké zastoupení, zejména ve střední části území mají proterozoické zvrásněné horniny (břidlice, fylity, svory a pararuly). Na východním a jihovýchodním okraji území jsou v podloží ortoruly a granulity.

 

Struktura půdního fondu

Půdní poměry území města charakterizují tři půdní typy. V bezprostředním okolí řeky Svratky se nacházejí gleje, v zalesněných územích tvoří půdní pokryv kambizem a zemědělské a bezlesé plochy jsou pokryty pseudoglejemi.

Celková rozloha řešeného území činí 1450,54 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití území v katastru města Svratka (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha [ha]
Zastoupení [%]
Orná půda 179,1 12,35
Zahrady 15,6 1,08
Trvalé travní porosty 185 12,75
Lesní půda 940,6 64,84
Zastavěné plochy 21,1 1,45
Vodní plochy 12,2 0,84
Ostatní plochy 96,94 6,68
Celková výměra k. ú. 1450,54 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území Svratky do chladné klimatické oblasti CH7.

Charakteristika chladné podoblasti CH7

Klimatické charakteristiky CH7
Počet letních dnů 10 – 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120 – 140
Počet mrazových dnů 140 – 160
Počet ledových dnů 50 – 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 – (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 – 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 – 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 – 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 – 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 – 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 – 120
Počet zamračených dnů 150 – 160
Počet jasných dnů 40 – 50