Charakteristika zájmového území

Město Svratka se nachází na severovýchodě kraje Vysočina na rozhraní Pardubického kraje a kraje Vysočina, cca 18 km severovýchodně od města Žďár nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou. Město leží v nadmořské výšce 632 m na území CHKO Žďárské vrchy v SO ORP Žďár nad Sázavou. K 31. 12. 2021 bylo ve městě evidováno celkem 1 362 obyvatel. Rozloha města je 1 451 ha. První zmínka o obci Svratka pochází z roku 1350 a v roce 1392 je již v historických pramenech uváděna jako městečko.

Řešené území města je složeno ze čtyř katastrálních území, a to Svratka, Moravská Svratka, Česká Cikánka a Moravská Cikánka. V každém z dílčích katastrálních území se nachází stejnojmenná základní sídelní jednotka.

Ve městě se nachází ZŠ a MŠ, knihovna a muzeum. Město také nabízí mnoho sportovních (koupaliště, lyžařský oddíl, fotbalový oddíl, futsalový klub, golfový klub, sjezdovka), relaxačních a zájmových příležitostí (SDH, Moravský rybářský svaz, Svratecké ženy). Nejstarší kulturní památkou na území města je kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století. V okolí se nachází mnoho skalních útvarů hojně využívaných horolezci.

Katastrální území města Svratka

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Správní území města Svratka geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do Česko-moravské subprovincie, Českomoravské oblasti, celku Železné hory a podcelku Sečská vrchovina.

Podloží území města tvoří tři druhy hornin a sedimentů. Na severozápadním okraji území se nachází mezozoické horniny (pískovce a jílovce). Velké zastoupení, zejména ve střední části území mají proterozoické zvrásněné horniny (břidlice, fylity, svory a pararuly). Na východním a jihovýchodním okraji území jsou v podloží ortoruly a granulity.

Výškové poměry na území města Svratka

Sklonitostní poměry na území města Svratka

Struktura půdního fondu

Půdní poměry území města charakterizují tři půdní typy. V bezprostředním okolí řeky Svratky se nacházejí gleje, v zalesněných územích tvoří půdní pokryv kambizem a zemědělské a bezlesé plochy jsou pokryty pseudoglejemi.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1451 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Je však patrné, že majoritní zastoupení na území města má lesní půda (941 ha).

Využití území v katastru města Svratka (dle ČSÚ k 31. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha
Zastoupení
Orná půda 179 ha 12,3 %
Chmelnice 0 ha 0,0 %
Vinice 0 ha 0,0 %
Zahrady 16 ha 1,1 %
Trvalé travní porosty 187 ha 12,9 %
Lesní půda 940 ha 64,9 %
Zastavěné plochy 22 ha 1,5 %
Vodní plochy 12 ha 0,8 %
Ostatní plochy 95 ha 6,5 %
Celková výměra k. ú. 1451 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Svratka je dle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7.1 – 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 – 1 000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města Svratky do chladné klimatické oblasti CH7. Lokalita se vyznačuje dlouhým a mírně chladným létem a s dlouhou, mírnou až mírně vlhkou zimou s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou.

Charakteristika chladné podoblasti CH7

Klimatické charakteristiky CH7
Počet letních dnů 10 – 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 – 140
Počet mrazových dnů 140 – 160
Počet ledových dnů 50 – 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 – (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 – 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 – 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 – 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 – 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 – 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 – 120
Počet zamračených dnů 150 – 160
Počet jasných dnů 40 – 50