Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Stonávka je se svou délkou 33,6 km významným levostranným přítokem řeky Olše. Pramení v nadmořské výšce zhruba 695 m n. m. v Moravskoslezských Beskydech na katastru obce Komorní Lhotka. Odtud teče severním směrem, protéká obcemi Hnojník, Třanovice, Těrlicko, Albrechtice u Českého Těšína a Stonavou. Na území města Karviná se vlévá zleva do Olše.

Podélný sklon Stonávky na území obce Třanovice je okolo 10‰, průměrná velikost zrnitosti splaveninového materiálu dna dosahuje hodnot od 40 - 50 mm. Z nejvýznamnějších přítoků je nutno zmínit Černý potok (PP), do nějž je zaústěn přivaděč vody ze sousedního povodí Ropičanky. Pravostranným přítokem Stonávky je také Sušovský potok (PP), pramenící v Koňákově, do Stonávky se vlévá nedaleko místa, kde Stonávka opouští katastrální území obce. Mezi levostranné přítoky patří Mlýnka (LP), která přitéká z jihu od Hnojníka a vlévá se do Stonávky v místě u silniční estakády;  Mušalec (LP), přitékající z Horních Tošanovic, protéká místními částmi Fifejdy a Mušalec, do Stonávky se vlévá u Kapplova dvora a  Závadovický potok (LP), který se dotýká Třanovic na jeho severozápadních hranicích s Dolními Domaslavicemi a do Stonávky se vlévá až na k.ú. Hradiště pod Babí horou. 

Koryto Stonávky je značně upravené. V prostoru nad nádrží Těrlicko bylo nutno zásahy do řeky provádět v mnohem intenzivnější podobě. Už více než před sto lety až do třicátých let minulého století byla v horních tratích postupně provedena řada bystřinářských úprav, sledujících jeho stabilitu toku, a činnost v tomto směru byla zintenzivněná ještě na přelomu padesátých a šedesátých let. Tehdy totiž bylo rozhodnuto o výstavbě Těrlické přehrady pro zásobení průmyslu na Karvinsku a Třineckých železáren provozní vodou a koryto Stonávky bylo třeba sklonově stabilizovat, aby se ze zdivočelých úseků zmírnil přísun splavenin do budované přehrady. Řeka tak byla těsně nad nádrží na 9,5 km postupně soustavně upravena a Státní lesy, které byly tehdy správcem Stonávky, poprvé zde použily ke stabilizaci v náhradu za klasické kamenné spádové stupně balvanité skluzy. Jejich vzorem byly objekty obdobného charakteru v alpských zemích. Balvanité skluzy, jichž je od konce vzdutí přehrady po obec Hnojník celkem 22 (výše proti vodě až nad Komorní Lhotku pak dalších 18) dobře slouží po určitém doplňování jejich balvanitých figur i po padesáti letech dodnes svému účelu. Úspěšná aplikace skluzů na Stonávce byla později podnětem k jejich širšímu uplatnění nejen na tocích v povodí Odry, ale vůbec v širším rámci celé republiky.

Z celkového počtu 130 stabilizačních říčních objektů (spádových stupňů, balvanitých skluzů a prahů), žádný z nich na Stonávce dnes neslouží jako jezový objekt k vzdouvání vody a k zajištění jejího odběru nebo energetickému využití.

Z hlediska vodohospodářské bilance lze situaci na Stonávce charakterizovat tak, že co do změny průtoků, vzniklou užíváním vody, dochází v ní celkově k jejímu určitému úbytku. Je tomu tak proto, že odběry vody pro průmysl (báňský sektor Karvinska a Třinecké železárny) jsou převáděny směrem mimo její povodí do sousedního povodí Olše. Pouze převod vody z Ropičanky do nádrže Těrlicko má za následek nad nádrží menší nárůst její vodnosti (+0,09 m3/s).

Hydrologické charakteristiky vodního toku Stonávka

Profil Hlásný profil kat. C Hradiště, Stonávka
ř. km 18,85
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,960
N-leté průtoky [m3/s]  
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
21,3 31,7 48,0 62,0 77,3 99,6 118

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Třanovice byl vybudován hlásný profil kat. C Třanovice (Stonávka), který se nachází na lávce pro pěší vedle mostu ID 2789 (silnice II/474) na ř. km 22,57 Stonávky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Třanovice. Obec dále varuje obec Těrlicko, která se nachází níže na toku Stonávky a také informuje příslušné ORP (Frýdek-Místek). Obec může dále využívat informace o výšce hladiny a průtocích na Stonávce z hlásného profilu kat. C Hradiště (Stonávka), který spravuje Povodí Odry, státní podnik a nachází se na ř. km 18,85. V jižní části katastru obce ústí do Stonávky zprava významný vodní tok Černý potok. Na Černém potoku v obci Hnojník se nachází hlásný profil kat C Hnojník, Černý potok, který spravuje taktéž Povodí Odry, státní podnik.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Třanovice, Stonávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 180
Ohrožení 230
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Hradiště, Stonávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 170
Pohotovost 200
Ohrožení 250
Extrémní ohrožení 358
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Hnojník, Černý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 110
Ohrožení 130
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.