Odtokové poměry

Vodní tok Stonávka má oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 16,950 - 33,215, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a nabývá platnosti od 19. 1. 2007 (č. j. MSK 195654/2006). » Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Stonávky. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. »
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky »

Místo sesouvání svahů na území obce

Název Popis ohrožení Hlavní směr
Pod Hřbitovem Vlivem extrémních srážkových úhrnů dochází na území obce také k sesuvům půdy - jedná se především o parcely č. 13, 14/1, 14/7 a 15 JZ

 

Místa omezující odtokové poměry na území obce Třanovice

Název Popis Vodní tok - ř. km (DIBAVOD)
Silniční most - Třanovice Kapacitní na Q20, <Q50; ohrožení objektu při 80m3/s, zasahuje 39cm do Q100 Stonávka - 22,5
Železná lávka pro pěší - Třanovice Nekapacitní na Q50; <Q50,ohrožení objektu při 50m3/s, hladina Q100 stejná se spodní hranou Stonávka - 24,4

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Třanovice metodou kritických bodů

Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí a luk nacházejících se na svazích, když dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a lesních stezkách. »

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Třanovice

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Mušalec Přítok přívalových vod z polí a luk splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 3,606 %, podíl orné půdy činí 59,495 %. Plocha kritického bodu je 538,56 ha. SSV
Sušovský potok Přítok přívalových vod z luk a polí. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 9,684 % %, podíl orné půdy činí 12,551 %. Plocha kritického bodu je 382,61 ha. ZJZ

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Třanovice mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkách přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Třanovice se nachází několik vodních nádrží, které mohou v případě povodně zhoršit odtok vody z povodí. Jedná se o vodní nádrže na Černém potoku v jihovýchodní části obce, dále vodní nádrže na Mušalci a "u křižovatky". Na levostranném přítoku Běrnotského potoka se pak nacházejí 2 menší vodní nádrže, které však leží mimo intravilán obce a nepředstavují pro obec žádné riziko. »

Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území obce

ID Název Vlastník Kontakt Poznámka
203030590003 VD na bezejmenném toku ID: 10210548 Roman Jan Roman Jan, č.p. 90, 73953 Třanovice nepředstavují riziko
203030590004 VD na bezejmenném toku ID: 10210548 Roman Česlav Ing. Roman Jan, č.p. 90, 73953 Třanovice nepředstavují riziko
Bez ID Vodní nádrže v jihovýchodní části obce HAMER, spol. s r.o. HAMER, spol. s r.o., IČ: 47154110, U parku 205, Kanada, 739 61 Třinec;
tel: 558333417
 
Bez ID Vodní nádrž u křižovatky (parcela 2858) Zatím investor Státní pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav, po kolaudaci bude předáno obci OÚ Třanovice, č.p. 250,
tel: 558 696 161
aktuálně se zpracovává manipulační řád a havarijní plán spol. AGROPROJEKT, s.r.o. (Ing. Renata Dobešová - 553 033 931)
Bez ID Vodní nádrže na Mušalci Zatím investor Státní pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav, po kolaudaci bude předáno obci OÚ Třanovice, č.p. 250,
tel: 558 696 161
aktuálně se zpracovává manipulační řád a havarijní plán spol. AGROPROJEKT, s.r.o. (Ing. Renata Dobešová - 553 033 931)

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.