Charakteristika zájmového území

Obec Biskoupky se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 184 obyvatel. Obec Biskoupky je členskou obcí mikroregionu Ivančicko.

Zájmové území se nachází na levém břehu vodního toku Jihlava. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a najdeme zde i průmyslové a zemědělské komplexy. Podél vodního toku Jihlava se nachází chatová zástavba, na západ od této chatové zástavby je vybudováno rekreační zařízení (Letní tábor – Rekreační areál Pod Templštýnem), nad kterým stojí zřícenina hradu Templštejn. Obec vlastní kořenovou čistírnu odpadních vod, která byla vybudována v roce 1992.

Celková rozloha řešeného území činí 583 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch využití půdního fondu, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území orná a lesní půda. Zastavěné území tvoří pouze 1 % rozlohy.

Využití pozemků v obci Biskoupky (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 217,0 ha 37,2 %
Zahrady a ovocné sady 8,8 ha 1,5 %
Trvalé travní porosty 38,1 ha 6,5 %
Lesní půda 241,1 ha 41,4 %
Zastavěné plochy 5,8 ha 1,0 %
Vodní plochy 11,8 ha 2,0 %
Ostatní plochy 60,4 ha 10,4 %
Celková výměra 583,0 ha 100 %

 

Katastrální území obce Biskoupky

Výškové poměry na území obce Biskoupky

Sklonitostní poměry na území obce Biskoupky

Geomorfologické, geologické a klimatické poměry na území obce Biskoupky

Území je velmi vertikálně členěno vlivem erozního působení vodního toku Jihlava a vyskytují se zde ostře zařízlá údolí. Nejvyšším bodem na území obce je Biskoupecký kopec o nadmořské výšce 397. Intravilán obce se nachází ve výšce 270–290 m n. m. Střední nadmořská výška zájmové oblasti se pohybuje v rozmezí 250–300 m n. m.

V rámci geomorfologického členění spadá zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravské vrchoviny na západě a Brněnské vrchoviny na východě, celku Jevišovská pahorkatina na západě a Boskovická brázda na východě. Geomorfologické podcelky zasahují do zájmové oblasti dva - Znojemská pahorkatina na západě a Oslavanská brázda na východě.

Z geologického hlediska je území obce tvořeno nivními sedimenty, hlínou, pískem a štěrkem, dále zde můžeme nalézt spraš a sprašovou hlínu. Tyto horniny se typově řadí mezi nezpevněné sedimenty. Na velké části území obce však nalezneme peridotit, serpentinit neboli hadec či granulit, což jsou metamorfované (přeměněné) horniny, které vznikly v důsledku působení např. vysokých teplot, tlaků a chemismu prostředí.

Do katastrálního území obce zasahuje pouze jedna klimatická oblast MT11. Mírně teplá klimatická oblast MT11 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je charakteristické mírně teplým jarem a podzimem. Zimní období je krátké, mírně teplé a velmi suché s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje mezi 500–550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C. Následující tabulka a níže uvedené obrázky charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika klimatických oblastí v zájmovém území

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40–50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160
Počet mrazových dnů 110–130
Počet ledových dnů 30–40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-2) – (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17–18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350–400
Srážkový úhrn v zimním období (říjen až březen) 200–250

Na katastrálním území obce se nachází několik maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ). Jedná se o jednu přírodní rezervaci Velká skála (60,4 ha), která se nachází v západní části katastru a přiléhá k vodnímu toku Jihlava. Dále územím obce prochází i 3 přírodní památky (PP). PP Biskoupský kopec (8,3 ha), ležící v západní části území, PP Pustý mlýn (34,9 ha), nacházející se na levém břehu vodního toku Jihlava a PP Biskoupská hadcová step (2,2 ha), která je umístěna jihovýchodně od intravilánu obce. V zájmovém území se nachází dále i dvě evropsky významné lokality. První je Údolí Jihlavy (861,9 ha), nacházející se podél vodního toku Jihlava a druhá Biskoupský kopec (8,2 ha), umístěna nedaleko stejnojmenného kopce. Celé území obce je zároveň součástí přírodního parku Střední Pojihlaví.