Charakteristika zájmového území

Obec Černousy leží v SO ORP Frýdlant v Libereckém kraji. Skládá se ze tří částí – Černousy, Boleslav a Ves. K 1. 1. 2018 bylo v obci Černousy evidováno 337 obyvatel, z toho 172 mužů a 165 žen. Velikost obce činí 856,5 ha. Leží na hlavním železničním tahu spojujícím Liberec a Polsko.

Zájmové území obce Černousy zahrnuje příslušnou část povodí řeky Smědá a povodí potoků Andělovského, Davídkova a Boleslavského.

Povodňové průtoky vznikající prudkým táním sněhové pokrývky se mohou vyskytnout ve vazbě na meteorologickou situaci od prosince do dubna. Charakteristické jsou spíše slunovratní povodně. Dalším specifickým jevem jsou povodně z přívalových dešťů, kdy ve velmi krátké době dochází k výraznému zvýšení průtoku vody v tocích.

Oblast je díky Jizerským horám obdařena velmi hustou sítí vodních toků. Po hřebenech pohoří probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Ze západní a jihozápadní části odvádí vodu Lužická Nisa Žitavskou kotlinou do Baltského moře, jedním z jejich přítoků je Smědá, odvodňující sever pohoří. Dalšími významnými přítoky jsou Jeřice, Řasnice a Lomnice. Protože jsou Jizerské hory prvním pohořím Krkonošsko-jesenické soustavy vystaveným převládajícímu vlhkému severozápadnímu větrnému proudění, jsou srážkami postihovány relativně více než jiná pohoří. Celkem v horách spadne ročně 800–1 700 mm vody za rok. Od 29. července 1897 drží evropský rekord v denním úhrnu srážek – na stanici na Nové Louce bylo tehdy naměřeno 345 mm. Dne 8. srpna 1978 spadlo na pramenech Jizery za 10 hodin 250 mm vody. Rekordní bývají také srážkové úhrny měsíční (v červenci 1897 656 mm) a roční (na Jizerce spadlo roku 1926 celkem 2201 mm).

 Co se týče využití půdy na území obce Černousy tak převažují listnaté a smíšené lesy, ve vyšších polohách pak lesy jehličnaté. Níže položené oblasti pak tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny a také nesouvislá zástavba.

Využití pozemků v obci Černousy (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 134 ha 15.6 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 19 ha 2.2 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 343 ha 40 %
Lesní půda 276 ha 32.2 %
Vodní plochy 15 ha 1.8 %
Zastavěné plochy 10 ha 1.2 %
Ostatní plochy 60 ha 7 %
Celková výměra 857 ha 100 %

 

Katastrální území obce Černousy

 

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava a do oblasti Krkonošské, pod kterou spadá celek Frýdlantská pahorkatina.Nejvyšší polohy mají nadmořskou výšku kolem 340 m n. m.

Geologicky se zde nachází množství kvartérních sedimentů nejrůznější zrnitosti. Převážně se jedná o jíly, písky, spraše a hlíny. Ze zmiňovaných sedimentárních vrstev vystupují granity lužického masivu.

Z hlediska půd se zde nachází kambizemě a luvizemě. V nivě toku Smědá najdeme nivní půdy až fluvizemně s dobrým hydrologickým režimem.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické podoblasti MT9

Charakteristika klimatické podoblasti MT9

Klimatické charakteristiky MT9
Počet letních dnů 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10 °C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50