Hladinoměry - Jihomoravský

Bílovice nad Svitavou - C (Svitava)

Hlásný profil kategorie C obce Bílovice nad Svitavou je situovaný na mostě silnice II/374 přes řeku Svitavu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje městskou část Brno - Maloměřice a Obřany, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Šlapanice).

Bílovice nad Svitavou (Svitava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části obce a je umístěn na levém břehu Svitavy asi 20 m pod mostní konstrukcí silnice č. II/374. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Adamov - ústí toku do Svratky. Vlastníkem a provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Blučina (Litava)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce na mostní konstrukci přes řeku Litavu na ulici Na Lázních. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vlastníkem a provozovatelem hladinoměru je obec Blučina.

Bohuslavice-čidlo (Kyjovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s odesíláním dat se nachází na mostku přes Kyjovku nad Bohuslavicemi. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjov. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Bohuslavice (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Kyjovku v části Bohuslavice (u č. p. 4058). Stupně povodňové aktivity jsou vyznačeny na pilíři mostu na levém břehu. Informace o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjova povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Boleradice (Haraska)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu u objektu č. p. 214. Jedná se o minimální četnost hlášení, dle aktuální situace lze hlášení provádět častěji. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise městyse Boleradice povodňovým orgánům ORP Hustopeče a obce Morkůvky. Provozovatelem hladinoměru je městys Boleradice.

Boleradice - pod hřbitovem (Haraska)

Pomocný hlásný profil na mostku pod hřbitovem v JV části městyse Boleradice

Provozovatel: Městys Boleradice

Borač (Svratka)

Hlásný profil kategorie C je barvou vyznačen na kamenném opevnění koryta toku Svratky v místě profilu silničního mostu. Uvedené SPA vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky (278,13 m n. m.). Hlásný profil je směrodatný pro území obce Borač.

Brankovice (Litava)

Hlásný profil se nachází pod mostem na levém břehu vodního toku Litava. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Brno.

Brno - Poříčí (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Brna v městské části Štýřice a je umístěn 300 m nad mostem ulice Vídeňská na pravém břehu. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: VD Brno - soutok se Svitavou. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p., Závod Brno.

Cetkovice (Brodecký p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na přepadu vodní nádrže Vrbovec (Brodecký potok). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Jevíčko, které se nachází na toku Jevíčka pod obcí a ORP Boskovice. Provozovatelem hladinoměru je obec Cetkovice.

Čejč (Čejčský potok)

Hlásný profil je stanoven na silničním mostu č. II/422 do Čejkovic. Hlásný profil kategorie C bez automatického přenosu dat spravuje město Hodonín.

Dobročkovice (Dobročkovický potok)

Hlásny profil kat. C ve formě propustku na severu obce, nedaleko č.p.83.

Dolní Bojanovice (Prušánka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dolní Bojanovice ve formě značek na mostě u č. p. 1098 se nachází na pravém břehu Prušánky.

Dolní Loučky (Loučka/Bobrůvka)

Hlásný profil kategorie A Dolní Loučky (Bobrůvka) se nachází na levém břehu vodního toku Loučka ř. km 3,8 v dolní části intravilánu obce Dolní Loučky. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Dolní Smržov (Zavadilka)

Hlásný profil je umístěn v Letovicích na mostu na komunikaci č. 36829 v městské části Dolní Smržov. Profil je vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem HP je město Letovice.

Drásov (Lubě)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu č.e. 37913-3 přes tok Lubě na území městyse Drásov. Čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Platnost SPA: Drásov - soutok s Čebínským potokem. Provozovatelem stanice je městys Drásov.

Dyjákovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostě přes řeku Dyji u obce Dyjákovice. Obec Dyjákovice dále varuje obce Hevlín a Nový Přerov, které se nacházejí na toku Dyje pod obcí. Provozovatelem je obec Hevlín.

Hamiltony (Velká Haná)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu na ulici Slovanská. Platnost SPA pro úsek toku: Město Vyškov a obce níže po toku. Provozovatelem hladinoměru je město Vyškov. 

Hevlín (Dyje)

Hlásný profil kategorie A leží na Dyji v jejím ř. km 81,55. Nachází se mimo intravilán obce Hevlín, cca 20 m nad mostem na levém břehu. Je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Hevlín-pole (Dyje)

Automatický hladinoměr kategorie C je umístěn v inundaci řeky Dyje, na jejím levém břehu, ve vzdálenosti asi 1800 m od jejího koryta. Hladinoměr slouží ke včasnému varování obyvatel obce Hevlín při rozlití řeky Dyje do nivy nad obcí. Provozovatelem je obec Hevlín.

H Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostě přes řeku Jihlavu mezi obcemi Biskoupky a Hrubšice. Provozovatelem hlásného profilu je město Ivančice. SPA jsou platné v úseku: hlásný profil - soutok s Oslavou.

Hodonín - Jez (Morava)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází nedaleko jezu na jih od města Hodonín na vodním toku Morava ř. km 101,794. Hlásný profil neodesílá data. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Hodonín - Městské rameno v Rybářích (Stará Morava)

Hlásný profil kat. C formou vodočetné latě se nachází na mostě do ulice Rybářské na levém břehu. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Hodonín pod jezem - silniční most na Holíč (Morava)

Hlásný profil kat. C, který se skládá z vodočetné latě a limnigrafu, se nachází na silničním mostě na Holíč na vodním toku Morava v ř. km 100,749. Hlásný profil neodesílá data. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Holasice (Vojkovický náhon)

Hlásný profil kat. C je umístěn na lávce pro pěší v severovýchodní části obce. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Holasice povodňové komisi obce Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice. Provozovatelem hladinoměru je obec Holasice.

Hroznová Lhota (Velička)

Hlásný profil je stanoven na mostě č. 4995-3 ve směru na Kneždub. 

Hrušovany nad Jevišovkou (Jevišovka)

Hlásný profil kategorie A se nachází na Jevišovce v jejím ř. km 4,9. Leží mimo obec jižně od intravilánu na levém břehu pod spodním mostkem. Správcem je Povodí Moravy, s. p.

Hrušovany u Brna (Šatava)

Hlásný profil ve formě vodočetné latě se nachází na propustku pod obchvatem obce. Provozovatelem je obec Hrušovany u Brna.

Hustopeče (Štinkovka)

Hladinoměrné čidlo Hustopeče

Provozovatel: Město Hustopeče

Chudčice (Chudčický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v místě vtoku do zatrubnění Chudčického potoka v ř. km 1,415 (pod silničním mostem na silnici č. III/38529). Hodnoty SPA jsou stanoveny od horní hrany zatrubnění. Hladinoměr neposkytuje online přenos aktuálního stavu hladiny. Provozovatelem hladinoměru je obec Chudčice.

Chudčice I (Kuřimka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci ev. č. 386-004 na p. č. 2510 přes vodní tok Kuřimka na území obce Moravské Knínice. Čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Provozovatelem hladinoměru je obec Chudčice.

Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Moravské Bránice 100 m nad mostem Železňák na levém břehu Jihlavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Ivančice - Přibice. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Javorník (Hrubý potok)

Vodoměrná stanice se nachází na mostku přes Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7 cca 2,5 km na jih od obce Velká nad Veličkou. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.

Jevišovice (Jevišovka)

Hlásný profil kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází v Jevišovicích na silničním mostě přes Jevišovku. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán města Jevišovice a informace dále předává povodňovému orgánu ORP Znojmo a obcím Černín a Vevčice. Provozovatelem hladinoměru je město Jevišovice.

Jevišovka (Jevišovka)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostu přes Jevišovku v obci Jevišovka. Provozovatelem je obec Jevišovka.

Ježov (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severovýchodní části katastrálního území Ježov na východ od fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě a je umístěna na vlastním stožáru na levém břehu před lávkou směřující k oboře. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severní části katastrálního území Ježov a je v provozování obce Ježov. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených SPA.

Kelčany (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C vybavený automatickým hladinoměrným čidlem se nachází na mostě přes Hruškovici v obci Kelčany. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Vlkoš obci Skoronice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Kyjov). Provozovatelem stanice je obec Vlkoš.

Kněždub (Fryzácký potok)

Hlásný profil se nachází na mostě u č.p. 174.

Kněždub (Trávníkový potok - Vlčí potok)

Hlásný profil v místě zatrubnění Vlčího járku za domem č.p. 252.

Kněždub (Velička)

Hlásný profil na mostě u ČOV ve směru na Žeraviny. 

Kostelec (Malšinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na potoce Malšinka na ř. km 3,17. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Křečkovice (Rostěnický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na ulici Křečkovská na silničním mostu č. 431-001. Platnost SPA pro úsek toku: Město Vyškov a obce níže po toku. Provozovatelem hladinoměru je město Vyškov. 

Křtěnov (Hodonínka)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Křtěnov je umístěn na mostní konstrukci přes Hodonínku na severovýchodním okraji obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Křtěnov. Obec dále varuje obce Prosetín, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).

Kučerov (Rostěnický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn v místní části "Kolonka", naproti domu č. p. 166. Hladinu při zvýšených vodních stavech kontroluje hlídková služba, kterou zajišťuje povodňová komise obce Kučerov. Provozovatelem hladinoměru je obec Kučerov.

Kuchařovice (Dobšický p.)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě přes Dobšický potok v ulici Na Hladově. Provozovatelem je obec Suchohrdly.

Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází pod hrází Jarohněvického rybníka na silničním mostě na vodním toku Kyjovka (Stupava) ř. km 38,968. Hlásný profil neodesílá data.

Kyjov (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Kyjovky u náměstí v Kyjově. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Kyjov - Lanžhot. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Kyjov-lať (Kyjovka)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu přes Kyjovku na ulici tř. Komenského. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňová komise města Kyjov. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Ladná (Dyje)

Limnigraf se nachází na mostním pilíři na pravém břehu

Lanžhot (Morava)

Hlásný profil kat. A je umístěn na pravém břehu vodního toku Morava cca 50 m od mostu na silnici II/425. Je vybaven automatickým odesíláním dat a stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Lanžhot - státní hranice po soutok Moravy s Dyjí. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy s.p.

Letovice (Svitava)

Hlásný profil je umístěn jižně od Letovic na levém břehu vodního toku Svitava naproti ČOV. Provozovatelem je ČHMÚ.

LG Prostřední Poříčí (Křetínka)

Hlásný profil kat. C je umístěný nedaleko budovy obecního úřadu (č. p. 9) v jižní části obce. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Lipov (Velička)

Hlásný profil na sloupu mostní konstrukce u kostela Všech Svatých v centru Lipova. 

Lužice (Kyjovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na cyklistickém mostu u silničního mostu č. 05531-1. Jedná se o ultrazvukové hladinové čidlo doplněné vodočetnou latí (3 m). Provozovatelem hladinoměru je obec Lužice.

Lužice (Kyjovka)

Hlásný profil HO-C9 bez stanovených stupňů SPA leží na nápustném objektu Kyjovky nedaleko rybníku Lužák. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Malešovice (Potůček)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Nachází se na Potůčku cca 2 km protiproudně od intravilánu Malešovic. Umístěn je na konci zatrubnění, které je součástí komunikace směřující od Kupařovic do Medlova.

Medlov 1 (Jezero)

U mostu přes potok Jezero v místě lokálního vybřežení je pod č. p. 42 umístěn hlásný profil kategorie C. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s vodočetnou latí. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Medlov 2 (Jihlava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Jihlavu v lokalitě Medlovský mlýn. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Mikulčice (Kyjovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Kyjovku (Stupavu) v ř. km 27,9. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je městys Moravská Nová Ves.

Míšovice (Míšovický potok)

Hladinoměr kat. C je nainstalován 5 m pod soutokem s Kadovským potokem. Stanice je opatřena manometrickou sondou. V místě hladinového čidla je dále prováděno měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu. Provozovatelem je obec Hostěradice.

Mohelno (Jihlava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jižní části městyse Mohelno 100 m pod údolní nádrží Mohelno na levém břehu Jihlavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Mohelno - Ivančice. Profil je ve správě ČEZ.

Moravská Nová Ves C100 (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na středním pilíři betonového silničního mostu č. 2-05526 na silnici III/05526 přes vodní tok Kyjovku. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Neodesílá data. Ř. km 25,725.  

Moravský Krumlov - Fabrický most (Rokytná)

Hlásný profil je umístěný pod mostem na levém břehu (ř. km 16,1). Profil ve správě PMO, původní HP kat. A v systému ČHMÚ.

Moravský Krumlov (Rokytná)

Hlásný profil kat. A se nachází v severní části města Moravský Krumlov na mostě ulice Pod Zámkem na pravém břehu toku Rokytná. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Moravský Krumlov - Ivančice. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Moravský Sv. Ján (Morava)
Mostiště pod přehradou (Oslava)

Hlásný profil kat. A VD Mostiště (Oslava). Profil je umístěn 100 m pod hrází údolní nádrže, levý břeh. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. 

Mouchnice (Kyjovka)

Hlásný profil Mouchnice (Kyjovka) je umístěn na mostní konstrukci na řece Kyjovce. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mouchnice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Nemotice a Snovídky a dále ORP Kyjov.

Mutěnice (Mutěnický potok)

Hlásný profil se nachází na mostu na silnici do Dubňan. 

Mutěnice (PB přítok Mutěnického p.)

Vtok do zatrubněného úseku v centru Mutěnic (ul. Okružní). 

Nápustný objekt Kyjovky - vtok (Kyjovka)

Hlásný profil kat. C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází v západní části území města Hodonín na vodním toku Kyjovka (Stupava) ř. km 28,79. Hlásný profil neodesílá data. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Nedvědice (Nedvědička)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městyse Nedvědice u dřevěné lávky přes Nedvědičku, v ř. km 0,375. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Tato lať slouží pro vizuální odečet přímo v intravilánu městyse. Provozovatel hladinoměru je městys Nedvědice.

Nedvědice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází na cestním mostě přes Svratku, v ř. km 95,588 (před soutokem s Nedvědičkou). Na betonovém pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Profil je směrodatný pro území městyse Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je městys Nedvědice.

Nemotice (Kyjovka)

Hlásný profil Nemotice (Kyjovka) je umístěn na parcelním čísle 84/7 na mostní konstrukci na břehu řeky Kyjovky. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Nemotice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Snovídky a dále ORP Bučovice.

Nesměř (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v území obce Dolní Heřmanice na levém břehu vodního toku Oslava pod mostem. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Nětčice-čidlo (Malšinka)

Hladinoměr kat. C vybavený čidlem s automatickým odesíláním dat se nachází na silničním mostku přes Malšinku nad Nětčicemi. Informace o vývoji stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Nětčice (Malšinka)

Hlásný profil kategorie C se nachází v Kyjově-Nětčicích na propustku na ul. Pod Zvonicí. Informace o vývoji povodňové situaci v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjov povodňovým komisícm obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Nosálovice (Drnůvka)

Hlásný profil kat. C je umístěn v části města Vyškov-Nosálovice na ulici Nosálovská na silničním mostu č. 379332. Platnost SPA pro úsek toku: Město Vyškov a obce níže po toku. Provozovatelem hladinoměru je město Vyškov. 

Oleksovice (Skalička)

Hlásný profil kat. C, který se nachází na silničním mostě č. 3971-2 přes vodní tok Skalička v blízkosti fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je umístěna na povodní straně mostu. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vodočetným čidlem s automatickým odesíláním dat a SMS zpráv.

Olešnice (Hodonínka)

Hladinoměr kat C. ve správě města Olešnice  je umístěn na přemostění u č. p. 126 (ř. km 15,6) na toku Hodonínka (Nyklovický potok). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Olešnice. Město dále varuje obce Křtěnov, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).

Olešnice (Veselský potok)

Hladinoměr kat. C ve správě města Olešnice na Veselském potoku najdeme u koupaliště, pod Obecním rybníkem (ř. km 0,9). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Olešnice. Město dále varuje obce Křtěnov, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).

Oslavany (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části intravilánu města Oslavany v blízkosti ČOV na pravém břehu Oslavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Náměšť nad Oslavou - ústí toku. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Ostrovačice (Cikánka)

Hlásný profil kategorie C ve správě městyse Ostrovačice je umístěn na návodní straně propustku na silnici II. třídy č. 602. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí.

Ostrovačice (Říčanský p.)

Hlásný profil kategorie C ve správě městyse Ostrovačice. Profil je umístěn na mostní konstrukci u domu č. p. 23. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí.

Pernštejn (Nedvědička)

Hlásný profil kat. C se nachází na hospodářském mostku přes Nedvědičku, v ř. km 1,850 v místní části Pernštejn. Profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. SPA jsou směrodatné pro městys Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je městyse Nedvědice.

Petruchův mlýn (Velička)

Vodoměrná stanice se nachází na mostku č. 49914-2 přes vodní tok Velička (do Moravy) cca 3 km východně od obce Velká nad Veličkou v lokalitě Petruchův mlýn. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.

Podhradí nad Dyjí (Dyje)

Hladinoměrné čidlo ktegorie A se nachází asi 200 m pod jezem ve východní části území obce Podhradí nad Dyjí. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Podolí (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází asi kilometr proti proudu od intravilánu Podolí. Nachází se na mostní konstrukci poblíž Zukalova Mlýna. Provozovatelem hladinoměru je obec Podolí.

Přibice (Jihlava)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ kat. A se nachází 200 m pod silničním mostem na levém břehu. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s.p. Platnost úseku SPA je od Přibic po ústí toku do VD Nové Mlýny.

Radějovka (Petrov)

Hlásný profil Radějovka pod silničním mostem (č. 55-60) se nachází v centru obce Petrov. 

Radějov (Radějovka)

Manometrická sonda pro měření stavů hladin se nachází na toku Radějovka na ř. km. 14,75. Je umístěna na konstrukci betonového mostu, který se nachází u místního fotbalového hřiště. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radějov, informace předává povodňovému orgánu obce Petrov a ORP Veselí nad Moravou.

Rajhrad (Rajhradský náhon)

Hlásný profil kat. C s automatickým přenosem dat je umístěn na konstrukci tzv. Pitrova mostu v ul. Na Aleji na jeho návodní straně. Informace o vývoji stavu hladiny na náhonu předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice. Provozovatelem hladinoměru je město Rajhrad.

Rajhrad (Vojkovický náhon)

Hlásný profil kat. C s přenosem automatickým dat se nachází na návodní straně mostku přes Vojkovický náhon u kláštera. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice. Provozovatelem hladinoměru je město Rajhrad.

Rousínov (Rakovec) - lať

Hlásný profil kat. C, formou vodočetné latě, se nachází na mostu na ulici Kalouskova nedaleko č. p. 690/32. Hladinu při zvýšených vodních stavech kontroluje hlídková služba, kterou zajišťuje povodňová komise města Rousínov. Provozovatelem hladinoměru je město Rousínov.

Rozdělovací objekt Studené chodby (Studená chodba)

Hlásný profil kat. C se nachází na ulici Velkomoravská u rozdělovacího objektu vodního toku Studená chodba, v ř. km 1,6. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín.

Rozhraní (Svitava)

Hlásný profil je umístěn nad mostem v Rozhraní na pravém břehu Svitavy (ř. km 69,15). Provozovatelem je ČHMÚ.

Rudka (Bobrava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na opevnění vodní nádrže naproti obecního úřadu v Rudce. Jedná o vodočetnou lať bez dálkového přenosu dat a bez stanovených SPA. Provozovatelem je obec Rudka.

Rychmanov (Litava)

Hlásný profil kat. B se nachází v těsné blízkosti mostní konstrukce silnice č. II/418 na levém břehu Litavy v části města Rychmanov. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Slavkov - ústí toku do Svratky. Vlastníkem a provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Skalice (Skalička)

Hladinoměr kat. C je umístěn v obci Skalice ve vzdálenosti cca 1,2 km od katastru Hostěradic. Stanice je opatřena ultrazvukovou sondou, která je umístěna na prvním mostu pod suchou nádrží ve středu obce, na komunikaci mezi domy č. p. 105 a č. p. 130. Součástí stanice je i vodočetná lať. Provozovatelem je obec Hostěradice.

Skalička (Lubě)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě, který je součástí nově vybudované cyklostezky cca 2,4 km protiproudně od Malhostovic, nedaleko obce Skalička. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové čidlo s online přenosem dat a vodočetnou lať. Provozovatelem hladinoměru je obec Malhostovice.

Skrchov (Svitava)

Hlásný profil obce Skrchov se nachází na mostní konstrukci přes Svitavu (levý břeh u Telurie). Profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými SPA a neumožňuje on-line sledování vodního stavu.

Skryje (Bobrůvka)

Hlásný profil kategorie B Skryje (Loučka/Bobrůvka) se nachází na levém břehu vodního toku Loučka/Bobrůvka v ř. km 10,25 na území obce Skryje. Hlásný profil se nachází cca 200 metrů nad silničním mostem k bývalé továrně Tylex. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Smolín (Jihlava)

Na mostu vedle místní části Pohořelice - Smolín se nachází hlásný profil kategorie C. Profil má automatický přenos dat a jeho provozovatelem je město Pohořelice.

Snovídky (Nemotický potok)

Hlásný profil Snovídky (Nemotický potok) je umístěn na parcelním čísle 2056/5  na mostní konstrukci přes Nemotický potok. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Snovídky. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Bohuslavice a dále ORP Bučovice.

Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)

Hlásný profil kategorie C umístěný na zrekonstruovaném silničním mostě evid. č. 0549-1 na komunikaci III/0549 v obci, vzdušná strana, PB. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity, neodesílá data a nachází se na ř. km 5,44.

Sobůlky (Sobůlský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Sobůlky je umístěn na mostku přes Sobůlský potok, který se nachází v intravilánu obce Sobůlky na severu od obecního úřadu. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě.

Sokolnice (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce Sokolnice na mostě silnice č. II/418. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Měnín, která se nachází na toku Říčka pod obcí Telnice. Vodní tok má mimo období deště velmi nízkou vodní hladinu a čidlo ji tedy mnohdy není schopno zaregistrovat. Vlastníkem a provozovatelem hladinoměru je obec Telnice.

Strachotice (Daníž)

Automatický hlásný profil kat. C je umístěný na mostě přes potok Daníž v jižní části katastru obce Strachotice. Provozovatel dále předává informace o vývoji situace obci Jaroslavice a příslušné ORP (Znojmo).Provozovatelem je SO Dyje.

Strážnice (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází na sever od intravilánu města Strážnice v ř. km 121,67 vodního toku Morava, na levém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Střelice (Střelický potok)

Vodoměrná stanice kategorie C je umístěna na návodní straně mostu u sportovního centra Střelice v horní části obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Střelice varují obec Nebovidy, jejichž územím protéká Troubský potok, do kterého se Střelický potok vlévá těsně za hranicemi katastru na východě. 

Šardice (Červenice)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází u býv. dolu 9.květen, nyní POLIKO. Provozovatelem je obec Šardice.

Šaštín-Stráže (Myjava)
Šlapanice (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kategorie C v podobě vodoměrné latě a čidla pod správou města Šlapanice je umístěný u zatrubnění vodního toku na náměstí u č. p. 4.

Tasovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes řeku Dyji, v ř. km 23,15 v obci Tasovice. Provozovatelem je SO Dyje.

Tetčice (Bobrava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku přes Bobravu západním směrem od centra Tetčic. Hladinoměr je ve správě obce Tetčice, přičemž SPA jsou platné pouze na území této obce.

Trávní Dvůr (Dyje)

Hlásný profil kategorie A leží na Dyji v jejím ř. km 74,8. Nachází se mimo intravilán obce, 300 m pod mostem do hraničního pásu na levém břehu. Je ve správě ČHMÚ Brno.

Třebětín (Třebětinka)

Hlásný profil je umístěn v Letovicích u mostu na ulici U Cihelny v městské části Třebětín. Profil je vybavený manometrickým hladinoměrem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem HP je město Letovice.

Tvarožná Lhota (Růsovec)

Hlásný profil se nachází na potoce Růsovec na ř. km 1,90. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí a je umístěn na betonovém mostě s propustkem. Stavy povodňové aktivity budou stanoveny následovně: I. SPA - stav bdělosti - do poloviny zatopení propustku (30 cm), II. SPA - stav pohotovosti - do tři čtvrtě zatopení propustku (45 cm), III. SPA - stav ohrožení - úplné zatopení propustku (60 cm). Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Tvarožná Lhota.

Ujčov - koupaliště (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází při vstupu Svratky do intravilánu obce Ujčov na mostku pro pěší vedoucí ke koupališti. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a varovné sms zprávy. Příjemci varovných sms zpráv o překročení limitní hodnoty jsou obec Ujčov a městys Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je obec Ujčov.

VD Letovice

Hlásný profil je umístěn 100 m pod hrází na levém břehu Křetínky (ř. km 2,75). Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Nové Mlýny (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází mezi tělesem hráze a mostem na levém břehu Dyje v ř. km 42,24. Dosažení jednotlivých SPA se řídí dle hodnoty průtoků. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Opatovice - odtok (Malá Haná)

Hlásný profil kat. C se nachází na levém břehu nedaleko hráze. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy, s. p. - pobočka Brno.

Velká nad Veličkou (Velička)

Limnigrafická stanice se nachází v intravilánu obce Velká nad Veličkou na jih od obecního úřadu obce Velká nad Veličkou. Provozovatelem limnigrafické stanice je ČHMÚ Brno.

Velké Pavlovice (Trkmanka)

Hlásný profil kat. B se nachází nad mostem na levém břehu Trkmanky v ř. km 11,23. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Veverská Bítýška (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází na pravém břehu vodního toku Svratka v ř. km 66,70 pod mostem na území městyse Veverská Bítýška. Platnost SPA je pro úsek toku Tišnov - VD Brno. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Vír pod vyrovnávací nádrží (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II, na pravém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Vojkovice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce Vojkovice na pilíři mostu silnice č. II/425 přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil dále monitoruje hlídková služba obce. Obec při zprávách o vývoji vodního stavu spolupracuje s městem Židlochovice. SPA jsou platné pro úsek: hlásný profil - hlásný profil kat. A Židlochovice (Svratka). Vlastníkem a provozovatelem profilu je město Židlochovice.

Vranov - Hamry (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části městyse Vranov nad Dyjí na levém břehu asi 200 m za mostem ulice Přední Hamry. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Vranov - VD Znojmo. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Vřesovice - profil č. 32 (Skalecký potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v severozápadní části obce Vřesovice v místě propustku pod silnicí č. III/42213 na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 125 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.

Vřesovice - profil č. 33 (Vřesovický potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v centrální části obce Vřesovice v místě zatrubnění Vřesovického potoka na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 140 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.

Vtok do čerpací stanice Očov 1

Hlásný profil kat. C se nachází u ulice Legionářů, na vodním toku Očovský járek v ř. km 0,07. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín.

Výrovice (Jevišovka)

Hlásný profil kategorie A se nachází pod vodní nádrží Výrovice na levém břehu. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Vysoká pri Morave (Morava)
Vyškov (Haná)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Hané ve městě Vyškov na ulici Mlýnská - v těsné blízkosti aquaparku. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Zbraslavec (Úmoří)

Hladinoměr kategorie C se nachází na mostě u domu č. p. 16, na pozemku 579/11, přibližně 1,5 km protiproudně od intravilánu Drnovic. Vodoměrná stanice je opatřena ultrazvukovou sondou. Součástí hlásného profilu je také vodočetná lať. Provozovatelem je obec Drnovice.

Znojmo (Dyje)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Dyje za domem č. p. 600 před mostem ulice Koželužská asi 200 m pod VD Znojmo. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: VD Znojmo - Hevlín. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Židlochovice a je umístěn na pravém břehu cca 50 m za mostní konstrukcí silnice č. II/416. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.