Hladinoměry - Bruntál

Bruntál (Černý potok)

Profil je umístěn na betonové, břehové konstrukci na ulici Květná. Profil není vybaven automatickým přenosem dat, pouze vodočetnou latí. Profil monitoruje hlídková služba města.

Dvorce (Křišťanovický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dvorce je umístěn na povodní straně silničního mostu na místní komunikaci přes Křišťanovický potok na severozápadním okraji intravilánu obce v ul. Smetanova. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým čidlem s dataloggerem, které automaticky přenáší data a v případě zvýšené hladiny vysílá varovné SMS zprávy. Četnost přenosu dat je 240 min za běžného stavu, 30 min při I., II. i III. SPA. Součástí výbavy profilu  je také vodočetná lať (1,5 m). Hlásný profil sleduje hlídková služba obce, ovlivnění měření je hlášeno provozovateli stanice a ORP Bruntál, překročení SPA je hlášeno městu Budišov nad Budišovkou a ORP Bruntál. Alarmové zprávy jsou automaticky odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise a veliteli JSDHO. Platnost SPA je pro úsek toku od hlásného profilu po soutok s vodním tokem Lobník.

Dvorce (Lobník)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dvorce je umístěn na povodní straně silničního mostu č. 4407-1 místní komunikace přes vodní tok Lobník na jižním okraji intravilánu obce v ul. Nemocniční. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým čidlem s dataloggerem, které automaticky přenáší data a v případě zvýšené hladiny vysílá varovné SMS zprávy. Četnost přenosu dat je 240 min za běžného stavu, 30 min při I., II. i III. SPA. Součástí výbavy profilu je také vodočetná lať (2 m). Hladinoměr sleduje hlídková služba obce, ovlivnění měření je hlášeno provozovateli stanice a ORP Bruntál, překročení SPA je hlášeno městu Budišov nad Budišovkou a ORP Bruntál. Alarmové zprávy jsou automaticky odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise a veliteli JSDHO. Platnost SPA je pro úsek toku od hlásného profilu po soutok s Křišťanovickým potokem.

Dvorce - soutok (Křišťanovický potok)

Hlásný profil kat. C v podobě vodočetné latě (2 m) s vyznačenými SPA je umístěn na pravé stěně zpevněného břehu Křišťanovického potoka těsně před jeho ústím do vodního toku Lobník. Lať je ve správě obce. Platnost SPA je pro úsek toku v místě ústí Křišťanovického potoka do vodního toku Lobník.

Horní Benešov (Čižina)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostu na komunikaci č. 459 (úsek č. 1531A050 - 1531A008) u č. p. 22. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je město Horní Benešov.

Karlova Studánka (Bílá Opava)

Hlásný profil kategorie C - Karlova Studánka ve správě obce Ludvíkov je umístěn na silničním mostu přes řeku Bílou Opavu. Automatická měřící stanice provádí ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos na cílový server. Obec Ludvíkov dále informuje město Vrbno pod Pradědem a dále ORP Bruntál.

Karlovice (Kobylí potok) - zrušený

Hlásný profil kategorie C Karlovice (Kobylí potok) ve správě obce Karlovice se nachází nad obcí Karlovice na mostní konstrukci komunikace směrem na Staré Purkartice.

Karlovice (Opava)

Hlásný profil kategorie B Karlovice (Opava) spadá pod správu ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na pravém břehu Opavy nedaleko nové železniční stanice v Karlovicích.

Ludvíkov (Bílá Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází v centrální části obce na pravém břehu vodního toku Bílá Opava, je vybavena automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik.

Mezina (Černý potok)

Hladinoměrná stanice kategorie B ve správě Povodí Odry Ostrava. Profil je umístěn pod silničním mostem silnice Bruntál - Razová na pravém břehu.

Mnichov (Černá Opava)

Hladinoměr kategorie B, který spravuje ČHMÚ, je umístěn na pravém břehu v horní části obce Mnichov, 550 metrů pod ústím Suchého potoka. 

Razová 1 (Razovský potok)

Hlásný profil se nachází na mostku u domu č.p. 348

Razová 2 (Razovský potok)

Hlásný profil umístěn na mostku u ZŠ u č.p. 202

Staré Město (Černý potok)

Vodočetná lať je umístěna na ř. km 14,200 na silničním mostě místní komunikace, celkové šířky 13,0 m, se středním pilířem se šikmými náběhovými hranami (šířka pilíře 0,8 m). Průměrná světlá výška mezi dnem Černého potoka a mostovkou dosahuje 1,72 m. Provozovatelem je Staré Město u Bruntálu.

Široká Niva (Kamenný potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Široká Niva umístěný na mostku u domu č.p. 16.

Široká Niva (Opava)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Široká Niva. Jedná se o vodočetnou lať umístěnou na mostě do Skrbovic.

Široká Niva - vpusť (Kamenný potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Široká Niva umístěný na vpusti toku u domu č.p.57.

Václavov u Bruntálu (Kočovský potok)

Hladinoměrná stanice Václavov u Bruntálu (Kočovský potok) se nachází na přemostění přes Kočovský potok (ř. km 11,35), v blízkosti hřiště či čerpací stanice v části Horní Václavov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. V blízkosti čidla (zhruba 100 metrů po toku) se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Václavov u Bruntálu. Obec dále varuje obce Moravskoslezský Kočov a Valšov, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Bruntál).

Valšov (Kočovský potok)

Měřící stanice na pravém břehu nad mostem místní komunikace, levostranný přítok Moravice nad VD Slezská Harta. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Valšov (Moravice)

Hlásný profil kategorie A provozuje ČHMÚ Ostrava. Umístěný je na řece Moravici před přítokem Kočovského potoka.

VD Slezská Harta (Moravice)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik, se nachází na levém břehu řeky Moravice pod VD Slezská Harta.

Vrbno pod Pradědem (Střední Opava)

Automatický hladinoměr kategorie C, umístěný na silničním mostu, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.