Charakteristika zájmového území

Obec Hýskov se nachází v SO ORP Beroun ve Středočeském kraji. Hýskov leží 4 km severozápadně od Berouna v údolí řeky Berounky v CHKO Křivoklátsko. K 1.1.2016 bylo v obci evidováno 1 755 obyvatel. Velikost obce činí 640 ha.

Tabulka využití půdy v obci Hýskov (k 1.1.2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 296.8 ha 46.3 %
Zahrady 32.6 ha 5.1 %
Sady 10 ha 1.6 %
Trvalé travní porosty 139.8 ha 21.8 %
Lesní půda 35.4 ha 5.5 %
Vodní plochy 29.7 ha 4.6 %
Zastavěná plochy 20.3 ha 3.2 %
Ostatní plochy 75.8 ha 11.8 %
Celková výměra k.ú. 640.4 ha 100 %

Obec Hýskov na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Poberounské soustavy a Brdské oblasti. Území obce Hýskov pak řadíme do celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina a okrsku Chýňavská vrchovina. Z hlediska horninového složení se území vyznačuje zastoupením prvohorních břidlic a vápenců.

Podle Quittovy klimatické klasifikace se území obce rozkládá na pomezí mírně teplé podoblasti MT11 a teplé oblasti T2.

Charakteristika podoblasti MT11 a T2

Charakteristika
MT11
T2
Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160 160 -170
Počet mrazových dnů  110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů  30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu  -2 - -3 °C -2 - -3 °C
Průměrná teplota v červenci  17 - 18 °C 18 - 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 - 60 40 - 50