Charakteristika zájmového území

Obce Jezernice leží v Olomouckém kraji, v okrese Přerov, 4 kilometry severovýchodně od Lipníka nad Bečvou, v Moravské bráně, která je na severu lemována Oderskými vrchy a na jihu Hostýnskými vrchy. Obec je vesnicí ulicového typu. Rozkládá se na obou březích vodního toku Jezernice, pravobřežního přítoku řeky Bečvy. Leží v nadmořské výšce 259 metrů, k 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 633 obyvatel. Velikost obce činí 928,2 ha. Součástí obce je osada Přední Familie. Tato část obce je však od řeky Bečvy dobře ochráněna zvýšenou hrází. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1353.

Jezernice je obcí s kvalitní infrastrukturou. Nachází se zde podací pošta, mateřská a základní škola (1. – 5. ročník), Dům kultury a sportu s hospůdkou otevřenou v zimním období, sportovní areál s letní hospůdkou, jedna hospoda s celoročním provozem a obchod se smíšeným zbožím.

Katastrální území obce Jezernice 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Katastr obce Jezernice se rozkládá v geomorfologickém celku nazvaném Moravská brána (podcelek Bečevská brána, okrsky Jezernická pahorkatina a Bečevská niva).

Území je budováno nezpevněnými sedimenty mladotřetihorního až čtvrtohorního stáří (jíly, sprašovými a jinými hlínami, štěrky, písky). Reliéf katastru není příliš členitý. Převážně má charakter ploché pahorkatiny se široce zaoblenými hřbety a málo zahloubenými, rozevřenými údolími vodních toků. Výraznější svahy v údolích Jezernice a Žabníku jsou místy postiženy sesuvy. Jižní část katastru tvoří akumulační rovina údolní nivy řeky Bečvy, se zřetelně odlišenými dvěma nivními stupni.


Struktura půdního fondu

V půdním pokryvu pahorkatinné části katastru se podle Syntetické půdní mapy České republiky (MZ a MŽP ČR, 1991) střídají zejména hnědozemě a luvizemě (illimerizované půdy), a to jak v typické, tak i v pseudoglejové varietě, místy přecházející až v pseudogleje. V nivě Bečvy a v návaznosti na ni i v nivě Jezernice se nacházejí fluvizemě (nivní půdy), převážně glejové. Z hlediska zrnitostního složení převažují půdy střední až těžší střední, s převahou prachové až jílovité frakce.

Celková rozloha řešeného území činí 928,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (660,3 ha). Sekundární zastoupení využití pozemků zabírají trvalé travní porosty (96,5 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (88,5 ha),  zahrady (26,9 ha), lesní půda (20,7 ha), zastavěné plochy a nádvoří (15,9 ha) a vodní plochy (14,8 ha).  Sady se rozkládají pouze na 4,5 ha.

Využití pozemků v obci Jezernice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 660,3 ha 71,1 %
Chmelnice 0 ha 0,0 %
Vinice 0 ha 0,0 %
Zahrady 26,9 ha 2,9 %
Sady 4,5 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 96,5 ha 10,4 %
Lesní půda 20,7 ha 2,2 %
Vodní plochy 14,8 ha 1,6 %
Zastavěné plochy 15,9 ha 1,7 %
Ostatní plochy 88,5 ha 9,5 %
Celková výměra k.ú. 928,2 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT10 a MT11.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT10 a MT11

Charakteristika MT10 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50