Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Krásný Les.

Osoby na území obce Krásný Les budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V obci Krásný Les může dojít k znepřístupnění hlavní komunikace v obci (silnice III. třídy č. 2911) ze směru Frýdlant na několika místech. Nejvíce ohroženou lokalitou je území od mostu u obecního úřadu až pod kostel, k č.p. 22, kde může být komunikace zaplavena již při Q5, zejména pak při Q20.» Největší nebezpečí představují v obci mosty, kde Řasnice překračuje silnici č. 2911. Při zaplavení hlavní silnice se dají využit postranní místní komunikace. Přesné objízdné trasy však budou voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise a v součinnosti s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Krásný Les
Objízdné trasy na území obce Krásný Les

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.