Charakteristika zájmového území

Obec Kunratice leží v SO ORP Frýdlant v Libereckém kraji. Nachází se na západní straně Frýdlantského výběžku, kde tvoří hranici s Polskem, přibližně 4 km západně od Frýdlantu. Rozkládají se mezi několika vrchy (Pískový vrch 345 m, Pahorek 329 m, Ptačí vrch 406, Liščí vrch 292 m a Kunratický vrch 325 m) v nadmořské výšce cca 300 m. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 370 obyvatel. Velikost obce činí 1243,3 ha.

Katastrálním územím obce protéká Kunratický potok, Zaječí potok, Studený potok a řeka Smědá. Hlavním vodním zdrojem, který prochází intravilánem obce, je Kunratický potok o délce toku 2,85 km a ploše povodí cca 3,2 km2. Vlévají se do něho dva hlavní pravostranné bezejmenné přítoky, které jsou napájeny papilárně spoustou melioračních struh, které odvádí vodu z polí jihovýchodně od obce.

V katastru obce Kunratice se nachází čtyři vodní díla - Kunratický rybník, požární nádrž, Vodní nádrž Marmeládka a Vodní nádrž Kunratice (lesní nádrž). Rybník včetně všech třech nádrží jsou bez retence a s přepady svedenými do Kunratického potoka, resp. Studeného potoka (vodní nádrž Kunratice). Ohrožení záplavou od těchto děl hrozí pouze při nadměrných přívalových srážkách.

Co se týče využití půdy na území obce Kunratice, tak převažují listnaté a smíšené lesy, ve vyšších polohách pak lesy jehličnaté. Nižší polohy tvoří zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, louky, pastviny a také nesouvislá zástavba.

Využití pozemků v obci Kunratice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 456.1 ha 36.7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 11.7 ha 0.9 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 217.6 ha 17.5 %
Lesní půda 464.1 ha 37.4 %
Vodní plochy 15.1 ha 1.2 %
Zastavěné plochy 9.9 ha 0.8 %
Ostatní plochy 67.8 ha 5.5 %
Celková výměra 1242.3 ha 100 %


 

Katastrální území obce Kunratice

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava a do oblasti Krkonošské, pod kterou spadá celek Frýdlantská pahorkatina.

Geologicky se zde nachází množství kvartérních sedimentů nejrůznější zrnitosti. Převážně se jedná o  jíly, písky, spraše a hlíny. Ze zmiňovaných sedimentárních vrstev vystupují granity lužického masivu. Místy se zde nachází i rozptýlené vulkanické horniny - např. bazaltoidy.

Z hlediska půd se zde nachází kambizemě, oglejené půdy a luvizemě. V nivě toků najdeme nivní půdy až fluvizemě s dobrým hydrologickým režimem

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT7

Charakteristika klimatické podoblasti MT7

Klimatické charakteristiky MT7
Počet letních dnů 30 až 40
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 40 až 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50