Charakteristika zájmového území

Obec Lichnov se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Bruntál a tedy v SO ORP Krnov. K 1.1.2018 bylo v obci evidováno 1 025 obyvatel. Katastrální plocha obce Lichnov činí 2 729 ha.

Střední nadmořská výška obce Lichnov je 380 m n. m.

Obec je složena ze dvou základních sídelních jednotek, a to Lichnov a Dubnice. Zastavěné území, mající charakter rozvolněné liniové zástavby rodinných domů se zahradami, tvoří úzký pruh táhnoucí se středem katastrálního území, a to především podél toku Čižina. Ve střední části katastrálního území se nachází větší zemědělské komplexy. Významný dopravní tah na území obce představuje silnice II/459. Další dopravní obslužnost obce je zajišťována silnicemi třetí třídy, a to III/4601, III/45910, III/4595 a III/4596.

První zmínky o vsi Lichnov pochází z r. 1340, kdy byl jejím majitelem Přesek z Lichnova. První tvrz zde byla vybudována pravděpodobně ve 14. století v horní části obce na mírném návrší. Tvrz postupem času přestala plnit funkci správního střediska, nebyla udržována a během 17. století zpustla. Dochovaly se jen nepatrné pozůstatky zdiva. Vladykové z Lichnova náleželi k předním feudálům krnovského knížectví, kteří často vystupovali u zemského soudu jako svědkové při prodeji nebo koupi statků.  V 15. a 16. století zde byla těžba zlata, olova a železa. Barokní farní kostel sv. Mikuláše pochází z roku 1730. 300 m severozápadně od obce jsou zbytky kamenného větrného mlýna, doloženého k roku 1736. Obecná škola byla založena v roce 1848, v roce 1900 měla 4. třídy. V roce 1875 zde byl zřízen chudobinec. V roce 1850 je uváděno 2038 obyvatel. Jednalo se o mimořádně velkou, téměř čistě německou obec. V polovině 19. století se zde provozovala výroba pleteného a stávkového zboží. Největší závod J. Heina byl založen v roce 1878. Mlýn byl založen v roce 1900, pila a stáčírna piva v roce 1908, cihelna v roce 1930, podnik staveb v roce 1925. Pošta zde byla uvedena do provozu již v roce 1850, lékařská praxe byla provozována od roku 1900, zvěrolékař zde byl od roku 1930. V roce 1930 byla v Lichnově otevřena i nemocnice, od roku 1921 byla v obci Živnostenská pokračovací škola. Po 2. světové válce, v roce 1948, zde byl otevřen závod na výrobu kovového nábytku.

První zmínky o Dubnickém potoku pocházejí již z roku 1221, první zmínky o vsi Dubnice jsou doloženy z roku 1289. V roce 1409 získala Dubnici Markéta z Lichnova (provdaná za Jindřicha Čelma) od Zikmunda Čelma z Brantic. Ta nechala statek svým dětem – Čelmům z Brantic. V roce 1435 přešla koupí na Pavla z Lichnova. Od roku 1523 náležela Dubnice ke krnovské komoře. Jednalo se o malou, zemědělskou obec. V roce 1848 zde byla otevřena Obecná škola (v roce 1900 měla 1 třídu). Filiální kostel sv. Antonína Paduánského pochází z roku 1822. V roce 1850 zde žilo 267 obyvatel téměř jen německé národnosti.

 

 Území obce Lichnov

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce do provincie Česká vysočina, soustavy Krkonošsko-jesenická soustava a podsoustavy Jesenická podsoustava. Území obce Lichnov pak řadíme do celku Nízký Jeseník, podcelku Brantická vrchovina a okrsku Lichnovská vrchovina.

Brantická vrchovina je nejsevernější částí Nízkého Jeseníku. Představuje členitou vrchovinu s rozlohou 237,48 km2. Střední nadmořská výška této vrchoviny činí 491,8 m n. m. se středním sklonem 6°45'. Brantická vrchovina je tvořena především spodnokarbonskými drobami a břidlicemi. Reliéf vrchoviny tvoří zaoblené rozvodní hřbety s mnoha izolovanými a strukturně podmíněnými vyvýšeninami.

Lichnovská vrchovina se nachází v jihovýchodní části Brantické vrchoviny. Jedná se o vrchovinu plochého charakteru s rozlohou 85,46 km2. Geologický základ je tvořen spodnokarbonskými drobami a břidlicemi hornobenešovských a moravických vrstev. Lichnovská vrchovina je tvořena úzkými hřbety, četnými asymetrickými strukturně podmíněnými vyvýšeninami, sedly a asymetrickým údolím řeky Čižiny s širokou údolní nivou. Lokalita Lichnovské vrchoviny je ukloněna směrem k severovýchodu.

Povodí řeky Čižiny je z geomorfologického hlediska řazeno do dvou provincií. Většina území, ze kterého řeka odvádí vodu, patří do provincie Česká vysočina a celku Nízký Jeseník a jen malá oblast, kde se stékají toky Čižina a Hořina, patří do provincie Středoevropská nížina. 

Geologické podmínky jsou tvořeny především dvěma horninami, a to drobou a kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. Hornina droba (oblast moravskoslezská) je sediment zpevněný barvy šedé až modrošedé. Hornina kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (oblast kvartér) je typem horniny sediment nezpevněný s pestrým minerálním složením a různou barvou.

Svahové nestability způsobují sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. Svahové nestability v obci Lichnov jsou představovány aktivním sesuvem (délka nad 50 cm), který patří do skupiny svahové nestability přírodního původu a nachází se v severovýchodní části intravilánu obce.

 

Struktura půdního fondu

Na území obce Lichnov není žádný výrazně převládající půdní typ. Zastavěná část obce se nachází především na půdních typech luvizem modální (substrát polygenetické hlíny, glaciální uloženiny), kambizem modální (substrát svahoviny sedimentárních hornin střední) a kambizem kyselá (substrát svahoviny sedimentárních hornin střední). Na území obce se dále nachází půdní typy kambizem dystrická (substrát svahoviny sedimentárních hornin střední), pseudoglej modální (substrát polygenetické hlíny, glaciální uloženiny) a organozem (substrát rašeliny).

Dle Corine Land Cover 2012 se středem katastrálního území obce Lichnov táhne pruh, který je tvořen obytnými plochami - městskou nesouvislou zástavbou. Na tyto plochy navazují ve značné míře pastviny - louky. Dále se zde nachází orná půda - orná půda mimo zavlažovaných ploch, různorodé zemědělské plochy - převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegetace a plochy s křovinnou a travnatou vegetací - přechodová stadia lesa a křoviny. Na území obce Lichnov se nachází také lesy, a to smíšené a jehličnaté.

Celková rozloha řešeného území činí 2 729 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (35,7 %). Dále se pak území obce skládá z orné půdy (27,8 %), trvalých travních porostů (26,8 %), ostatních poloch (6,6 %), zahrad a ovocných sadů (1,8 %), zastavěných (0,9 %) a vodní ploch (0,5 %).

 

Využití pozemků v obci Lichnov (dle ČSÚ k 1.1.2018)

Druh pozemku Zastoupení Plocha
Zemědělská půda ZP celkem 56,4 % 1 508,9 ha
Orná půda 27,8 % 727,8 ha
Zahrady a ovocné sady 1,8 % 48,9 ha
Trvalé travní porosty 26,8 % 732,2 ha
Lesní půda 35,7 % 973,2 ha
Zastavěné plochy 0,9 % 23,4 ha
Vodní plochy 0,5 % 12,3 ha
Ostatní plochy 6,6 % 180,5 ha
Celková výměra k. ú. 100 % 2 729 ha

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace se území obce Lichnov nachází v mírně teplé oblasti MT2 (JZ část katastrálního území) a MT7 (JV část katastrálního území).

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2 a MT7

Charakteristika
MT2
MT7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3) - (-4) (-2) - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80

 

 

Digitální model reliéfu obce Lichnov

Digitálním modelem reliéfu se rozumí reprezentace reliéfu spojitě se měnícího v prostoru. Spolu s vrstevnicemi tak znázorňuje členitost nadmořské výšky v území. Reliéf území obce Lichnov ovlivňuje především vodní tok Čižina. Říčka Čižina pramení v nadmořské výšce přibližně 630 m n. m., a to jihozápadně od města Horní Benešov. Nejvýše položená část katastrálního území obce se nachází v jeho jihozápadní části, kde se nadmořská výška pohybuje okolo 650 m n. m.

 

 

Sklonitost reliéfu na území obce Lichnov