Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní toky na území obce Lukavice

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Lukavice je řeka Kněžná a Lukavický potok.  Řeka Kněžná pramení v Orlických horách v nadmořské výšce cca 829 m na úbočí vrchu Pláň. Kněžná je levostranný přítok řeky Bělé. Celková délka toku činí 24,9 km. Lukavický potok pramení cca 600 m nad obcí. Vlévá se do něj mnoho menších potoků. Lukavický potok ústí do Kněžné v jižní části obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Kněžná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Rychnov nad Kněžnou, Kněžná 8,2 0,903 9,2 23,8 32,2 56,8 69,8

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Lukavice se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Nejbližší měrný profil kategorie B najdeme na vodním toku Kněžná v Rychnově nad Kněžnou ». Na území obce byly zbudovány dva hlásné profily kategorie C, a to na mostě vedoucím přes vodní tok Kněžná » a na mostku přes Lukavický potok ».
Hlásné profily směrodatné pro území obce Lukavice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.