Hydrologické údaje

Mostkovice leží na řece Hloučele. Délka toku Hloučely je zhruba 39 km a plocha povodí měří 129,0 km². Řeka pramení v lesích Drahanské vrchoviny, v západní části okresu Prostějov, severně od obce Buková, kterou však neprotéká. Dále pokračuje kolem obce Lipová až k Lipovskému mlýnu, kde se k ní přidává první významnější pravostranný přítok - říčka Zábrana. Poté protéká kolem chatařské oblasti u vsi Seč a kopíruje silnici kolem osady Okluky až do Stínavy. Za Stínavou vtéká do lesa vojenského výcvikového prostoru, kde se do ní zprava vlévá Repešský potok. U vsi Hamry zásobuje dva místní rybníky a teče dále přes Žárovice do Soběsuk, kde přijímá pravostranný přítok Osinu. Poté se pod Plumlovem vlévá do Podhradského rybníka, do kterého zleva též vtéká potok Roudník. Za výpustí Podhradského rybníka do ní zprava ústí potok Kleštínek a po několika stech metrech říčka vtéká do Plumlovské přehrady. Za ní pokračuje přes Mostkovice a Prostějov až do městské části Vrahovice, kde se stéká s přibližně stejně velkou říčkou Romží. Jejich společný tok, který se nazývá Valová, dále pokračuje jihovýchodním směrem k Uhřičicím, u kterých se zprava vlévá do řeky Moravy.

Povodí Hloučely

 

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 

Pro potřeby povodňové ochrany obce Mostkovice je využitelný hlásný profil kategorie A,  a to hlásný profil VD Plumlov na toku Hloučela.

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Plumlov - Hloučela (kat. A, č. 333)

Profil VD Plumlov (Hloučela)
Plocha povodí [km2] 119,58 
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,58
Průměrný roční stav [cm] 18
N-leté průtoky [m3/s]
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
7,40 16,5 21,3 34,5 41,0

Hlásný profil VD Plumlov se nachází na 10.60 km Hloučely a spadá pod správu státního podniku Povodí Moravy. Profil zahrnuje plochu povodí 119,58 km2. Procento plochy povodí, spadající pod tento profil je 81,0 %. Průměrný roční průtok činí 0,580 m3s-1. Platnost stupňů povodňové aktivity je mezi od VD po ústí.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, VD Plumlov (Hloučela) »

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 50 4,26
Pohotovost 70 7,72
Ohrožení 90 12,1
Extrémní ohrožení 124 -
  • aktuální vodní stav: odkaz

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Pro včasné varování obyvatelstva byl v Mostkovicích instalován hlásný profil kategorie C s automatickým hladinoměrným čidlem s přenosem dat.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Mostkovice (Hloučela) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
  • aktuální vodní stav: odkaz

  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily