Hydrologické údaje

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s.p. Zájmovým územím protéká vodohospodářsky významný vodní tok Okluky.

Vodní toky na území obce Ostrožská Lhota

Vodní tok Okluky odvodňuje plochu 121,3 km2. Délka toku činí 31,1 km. Prům. průtok u ústí 0,40 m3*s-1.Pramení na svazích Lesné ve výšce 623 m n.m. Horní část toku spadá pod ochranu CHKO Bílé Karpaty. Z. Pramení na svazích Lesné ve výšce 623 m n. m.  Na počátku svého toku teče severozápadním směrem, od Dolního Němčí pak směrem západním. Protéká Horním Němčím, Slavkovem, Dolním Němčím, Hlukem, Ostrožskou Lhotou a Uherským Ostrohem kde ústí zleva do Moravy ve výšce 175 m n. m.

Tok Okluk byl v obcích, kterými protéká, necitlivě regulován. Přirozený tok se zachoval pouze v oblastech mimo obytnou zástavbu. Zbytek přirozeného neregulovaného koryta  jihozápadně od sousední obce Hluk, za soutokem s Boršickým potokem byl v roce 2002 vyhlášen přírodní památkou Okluky. Jde o jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurského flyše v České republice.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Ostrožská Lhota může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Okluky. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. C Ostrožská Lhota, Okluky. Ultrazvukový snímač výšky hladiny je umístěn na konstrukci mostu přes vodní tok Okluky v blízkosti č. p. 252, 131 v horní (východní) části obce. »
V obci Hluk je hlásný profil umístěn na silničním mostu na ulici Mlýnská kat. C Hluk (Okluky). »
Pro lepší informovanost lze využít informace z hlásným profilů kat. C Horní Němčí»
Hlásné profily směrodatné pro území obce Ostrožská Lhota
Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.