Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Město Rokytnice v Orlických horách je ohrožováno povodněmi z vodních toků Říčka a Zdobnice. Mezi významné povodně, které postihly region v posledních letech, se řadí roky 2000, 2002 a 2012.

V červnu 2012 postihly město lokální záplavy z přívalových srážek. Voda zaplavila ulice Nádražní, Školní, Horská a Stříbrný vrch. Zasahovaly zde jednotky SDH Rokytnice v Orlických horách, Pěčín, Lipovka, Roveň a profesionální Hasičský záchranný sbor z Rychnova nad Kněžnou. Probíhalo zde převážně čerpání vody ze sklepních prostor a odstraňování popadaných stromů na dopravních komunikacích.

Místa odkud přichází přívalová povodeň na území města Rokytnice v Orlických horách jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Historické povodně postihly území v letech 1931, 1932, 1934 a 1980, jak dokládají záznamy z kronik.
Povodeň v roce 1931 způsobily jednu z největších povodní přívalové deště. Přes město přešla průtrž mračen a krupobití. V obci strhla povodeň mosty a lávky na Rokytence. Doprava byla přerušena na několik dní.
Povodeň 1980
Další povodeň byla 9. 7. 1980. Od 9 hodin ráno pršelo celý den a v 18 hodin se strhla průtrž mračen. Rokytenka byla rozvodněna včetně přítoků. Voda způsobila škody na Horní Rokytnici u Šmídů, na Prostřední Rokytnici u Kalousů, kde se voda hnala po silnici.  Koupaliště bylo plné a voda se přelévala přes hráz. No Dolní Rokytnici byl zatopen bývalý Michlu mlýn a došlo k poškození silnice směrem na Kunvald. Tento den napršelo 76 mm srážek.
Povodeň 2000
Jarní povodeň v roce 2000 způsobily vysoké úhrny srážek v kombinaci s táním sněhové pokrývky, což způsobilo prudký vzestup hladin vodních toků. Zdobnice na stanici Slatina nad Zdobnicí dosáhla výšky hladiny 183 cm a průtoku 76,2 m3/s, byl tedy výrazně překročen 3. SPA. Lokální povodeň zasáhla i vodní tok Říčka, na kterém došlo k zdevastování celé střední části toku. Stejnou příčinu měly i povodně na jaře 2002. Hlásný profil Slatina nad Zdobnicí opět zaznamenal výrazné překročení 3. SPA.