Zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti

Povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN) – nutné zlo nebo efektivní nástroj pro minimalizaci škod na majetku, zdraví a životním prostředí? Existuje zákonná povinnost mít zpracovaný povodňový plán vlastníka nemovitosti? Hrozí mi sankce, pokud ho nemam zpracovaný? Následující článek přináší stručný úvod do této problematiky.

 

Co je to povodňový plán?

Povodňový plán je dokument obsahující souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňový plán rovněž řeší provádění některých dalších přípravných povodňových opatření, i opatření prováděných během a po povodni.

Zpracování povodňových plánů patří mezi základní přípravná opatření v ochraně před povodněmi. Povodňové plány zpracovávají nejen obce, ORP, města a kraje, ale také jednotliví vlastníci nemovitostí.

 

Legislativní základ

Základním právním dokumentem, který řeší problematiku zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí je zákon o vodách (254/2001 Sb.). Co zákon o vodách říká?

„Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.“ (viz §71/4) „Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.“ (viz §71/5).

Pokud si tedy nejste jisti, zda jste i vy povinni zpracovat povodňový plán, obraťte se na příslušný vodoprávní úřad, který zpravidla spadá pod působnost jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

 

Hrozí mi sankce?

Nevytvoří-li vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povodňový plán vlastníka nemovitosti, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Navíc, za aktualizace povodňového plánu vlastníka nemovitosti je odpovědný právě vlastník této nemovitosti, nikoli obec!

 

Jakou má mít PPVN podobu?

Tvorba povodňového plánu vlastníka nemovitosti vychází z odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931. Přesná podoba zpracování PPVN není dána, ovšem je nezbytné, aby povodňový plán vlastníka nemovitosti obsahoval určité údaje:

1.    Titulní list
  • údaje o vlastníkovi
  • adresa objektu
  • autor plánu, datum vypracování a schválení
  • je možné uvést i záznamy o aktualizaci
2.    Věcná část
  • základní hydrologické údaje a stručný popis lokality, kde je objekt umístěn
  • ohrožená místa objektu (vodou, ledovými jevy, apod.)
  • materiál pro záchranné práce a dopravní prostředky a mechanizmy
  • rozmístění hlavních uzávěrů, ústupové cesty z objektu
3.    Organizační část
  • kontakty na povodňové orgány obce, záchranné složky, osoby zodpovídající za určité úkony (např. odstavení hlavních uzávěrů, zajištění dopravy, apod.)
4.    Grafická část
  • mapa, která bude obsahovat objekt, aktivní záplavové zóny, evakuační trasy, různá nebezpečná místa, apod.

 

Povodňový plán vlastníka nemovitosti se zpracovává se ve dvou provedeních, z čehož jedno zůstává majiteli nemovitosti a druhé je předáno příslušnému orgánu obce, popř. odboru životnímu prostředí apod. Povodňové plány vlastníků nemovitostí se následně stávají součástí povodňového plánu obce.

 

Je možné zpracování digitálního povodňového plánu vlastníka nemovitosti?

Podobně jako u povodňových plánů územních celků, tak i u povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možná jejich digitalizace (dPPVN). Digitální zpracování plánu umožňuje oproti klasickým tištěným plánům mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy a zejména jeho provázanost s příslušným povodňovým plánem dané obce či města. Napojením srážkoměrných a hladinoměrných čidel do dPPVN také občan získává včasné informace o stavu toků a srážek v okolí, a to v reálném čase. Další nespornou výhodou je možnost zasílání varovných SMS zpráv přímo z rozhraní digitálního povodňového plánu obce vlastníkům ohrožených nemovitostí.

 

Jak často musím PPVN aktualizovat?

Vzhledem k povaze a určení povodňových plánů je třeba, aby byly i povodňové plány vlastníků nemovitostí pravidelně aktualizovány. Povinnost aktualizovat povodňový plán je uvedena přímo ve vodním zákoně. Aktualizaci je vhodné provádět před obdobím jarního tání, kdy ve většině oblastí ČR hrozí největší riziko povodní. Pravidelná aktualizace je mnohem jednodušší u digitálních povodňových plánů, které jsou dostupné v elektronické podobě na internetu. Aktualizaci je pak možné provádět průběžně při zjištění jakékoliv podstatné změny.

 

Uvažujete o zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti? Kontaktujte nás!

 

zpět
22.10.2018, Ond