Charakteristika zájmového území

Obec Chvalovice se nachází v rovinaté krajině na pomezí Jihomoravského kraje a Rakouské republiky. Z hlediska správního členění spadá obec do SO ORP Znojmo. Plocha katastru činí 884 ha. K 31. 12. 2018 bylo v obci evidováno 652 obyvatel. 

uzemi

Katastrální území obce Chvalovice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce Chvalovice do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku a okrsku Jaroslavická pahorkatina.

Okolní reliéf je rovinatý s minimálním převýšením. Drobné terénní deprese se nachází pouze v blízkosti svodnic a drobných vodních toků.

dmr

Výškové poměry na území obce Chvalovice

 slope

Sklonitostní poměry na území obce Chvalovice

Struktura půdního fondu

Struktura půdního fondu odpovídá rovinatému reliéfu. Převažujícím typem využití území je orná půda (asi 638 ha), poté následují vinice (113 ha).

Většinové zastoupení zde má černozem karbonátová a modální. V blízkosti terénních depresí lze očekávat černici modální a černici fluvickou karbonátovou. Tato půdní skladba je charakteristická pro celou oblast.

Struktura a jednotlivé zastoupení druhů využití pozemků v obci Chvalovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 638,48 ha 72,2 %
Vinice 113,67 ha 12,9 %
Zahrady 8,44 ha 1,0 %
Trvalé travní porosty 14,63 ha 1,7 %
Lesní půda 0,94 ha 0,1 %
Vodní plochy 4,43 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 19,70 ha 2,2 %
Ostatní plochy 83,91 ha 9,5 %
Celková výměra k. ú. 884,20 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do teplé klimatické oblasti T4.

Zájmové území se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje v rozmezí 500-550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 10-11 °C.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60