Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Chvalovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chvalovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Na území obce Chvalovice se nachází významný vodní tok Daníž a jeho přítok - Haťský potok (Luční potok).

Vodní tok Daníž pramení přibližně 10 km východně od obce Chvalovice v NP Podyjí, v těsné blízkosti státní hranice. Recipientem vodního toku je Dyjsko-mlýnský náhon, do kterého se Daníž napojuje u obce Jaroslavice. Celková délka toku činí 25,474 km a jeho přítoky jsou tvořeny pouze drobnými vodními toky.

vodni_toky

Vodní toky na území obce Chvalovice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Chvalovice

Přehled vodních děl na území obce Chvalovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na vodních tocích na území obce se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu.
Obec Chvalovice má ve svém katastrálním území tři vodní díla napájená vodním tokem Daníž.
Vodní díla na území obce jsou obtočného typu, výšku jejich hladiny lze tedy snadno regulovat. Tyto nádrže mohou v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Pouze rybník Chvalovice má stanovený manipulační a provozní řád.