Hladinoměry - Moravskoslezský

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Bartošovice nad zemědělským objektem na pravém břehu Odry. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Baška (Baštice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na levém břehu pod VD Baška. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Bělá pod Pradědem - vodočet 1 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem - Domašov se nachází na mostu u místní komunikace před zaústěním Červenohoského potoka (ř. km 26.3).

Bělá pod Pradědem - vodočet 2 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem se nachází na mostu u silnice č. I/44 pod ústím Borového potoka (ř. km 23,7).

Bílovec (Bílovka)

Profil kategorie C je umístěn na pravém břehu Bílovky na mostě u průmyslového areálu MASSAG, a.s. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Bordovice (Lichnovský potok)

Hlásný profil je umístěný na Lichnovském potoce v ř. km 4,0 v obci Bordovice na mostě komunikace č.  III/4865 (Bordovice - Lichnov) u budovy s č.p. 73.

Hladiny SPA jsou měreny od horní hrany mostovky.

Branka u Opavy (Moravice)

Hlásný profil kat. A se nachází v severovýchodní části obce Branka u Opavy v polích na pravém břehu řeky (cca 1000 m od posledních zahrádek v Brance). Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: pod Kružberkem – soutok s Opavou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Brantice- vodočet 1, jez (Opava)

Vodočetná lať pro pozorování vodních stavů Brantice_C1 (Opava) se nachází na jezu u malé vodní elektrárny poblíž zámku (ř. km 79,5). Provozovatelem je obec Brantice.

Brantice - vodočet 2 (Opava)

Vodočetná lať místa vizuální kontroly Brantice_C2 je umístěna na konci obce, na levém břehu Opavy, u mostu přes silnici III/4589, ř. km 76,6. Provozovatelem je obec Brantice.

Bruntál (Černý potok)

Profil je umístěn na betonové, břehové konstrukci na ulici Květná. Profil není vybaven automatickým přenosem dat, pouze vodočetnou latí. Profil monitoruje hlídková služba města.

Březová - Leskovec (ID:10211211)

Hladinoměrná stanice Březová - Leskovec se nachází na bezejmenném toku (ID:10211211), který protéká obecní části Leskovec. Poblíž hladinoměrného čidla se také nachází vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Březová. Obec dále varuje místní část Lukavec (povodňová komise města Fulnek), která se nachází níže na toku Gručovky a také informuje příslušné ORP Vítkov. Provozovatelem je obec Březová.

Budišov nad Budišovkou (Budišovka)

Hlásný profil kat. C (limnigrafická stanice) se nachází ve východní části intravilánu města na levém břehu Budišovky u domu Nábřeží 437. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území města. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Čaková (Čakovský potok)

Hladinoměrná stanice kategorie C Čaková (Čakovský potok) se nachází na přemostění přes Čakovský potok v obci Čaková v blízkosti č. p. 77. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Čaková. Obec dále varuje obce Zátor a Brantice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov). Provozovatelem profilu je obec Čaková. 

Čeladná (Čeladenka)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Odry, s.p. leží na ř.km 7.52 toku Čeladenky. 

Český Těšín (Hrabinka) 1
Český Těšín (Hrabinka) 2

Český Tešín (Hrabinka) 2
Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na mostní konstrukci komunikace I. třídy u hráze VD Hrabina.

Český Těšín (Kyšinec)

Český Těšín (Kyšinec)
Hlásný profil kategorie C v podobě automatického čidla pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný u propustku vodního toku Kyšinec hlavní komunikace v severovýchodní části města Český Těšín v m. č. Chotěbuz u č. p. 1897.

Český Těšín (Olše)

Hlásný profil kategorie A je umístěn pod mostem Český Těšín - Třinec, cca 70 m po toku na pravém břehu. Platnost SPA je od Třince po ústí Stonávky. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Ostrava.

Český Těšín (Olše) 2

Český Těšín (Olše)
Hlásný profil kategorie C pod správou firmy PWS plus, s.r.o. umístěný na levém břehu mostní konstrukce silnice I. třídy na ulici Střelniční přes vodní tok Olše.

Český Těšín (Ropičanka)
Český Těšín (Sadovský potok) 1

 

Český Těšín (Sadovský potok) 2
Děhylov (Děhylovský potok)

Při vstupu Děhylovského potoka do intravilánu obce se u č. p. 77 nachází hlásný profil kategorie C. V těchto místech dochází při přívalových srážkách z důvodu nedostatečného průtočného profilu koryta k vybřežení potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Děhylov.

Děhylov (Opava)

Hlásný profil kat. A se nachází v severovýchodní části obce Děhylov cca 500 m za vlakovým nádražím Děhylov na pravém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Opava – ústí do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Dětmarovice (Glembovec)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází jižně od intravilánu obce Dětmarovice, poblíž č. p. 502 na propustku. Propustek pod místní komunikací pro vodní tok Olmovec nemá stanoven I. SPA. Pokud dojde k zahlcení levé části propustku, nastává II. SPA. Pokud dojde k zahlcení pravé části propustku, nastává III. SPA. Provozovatelem je obec Dětmarovice.

Dětmarovice (Mlýnka)

Hlásný profil kategorie C ve formě kanalizační výustě se nachází u můstku u hřiště. Stanoveno pouze II. SPA když je hladina 60 cm pod vrcholem výpusti a III. SPA 40 cm pod vrcholem výpusti. Provozovatelem je obec Dětmarovice.

Dětmarovice (Olmovec)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází na západě obce Dětmarovice. Jde o propustek pod nadjezdem silnice II třídy č. 474. Vyhlašuje se pouze II. SPA v případě výšky hladiny 30 cm pod horní hranou propustku a III. SPA v případě výšky hladiny 10 cm pod horní hranou propustku. Provozovatelem je obec Dětmarovice.

Dětmarovice (Olše)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Olši, v ř.km 16,3 v obci Dětmarovice, katastr Koukolná. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Dolní Lhota (Opusta)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Dolní Lhota na mostě Československých tankistů přes Opustu, nedaleko objektu č. p. 19. Profil se skládá z vodočetné latěZprávy o vývoji povodňové situace předává obec Dolní Lhota obci Vřesina a městským obvodům Ostrava-Poruba a Ostrava-Krásné Pole, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava). Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Lhota.

Dolní Lhota (Porubka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části obce Dolní Lhota na mostě Československých tankistů přes Porubku, nedaleko objektu č. p. 1013. Profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce Dolní Lhota a informace o vývoji povodňové situace předává obci Vřesina a městským obvodům Ostrava-Poruba a Ostrava-Krásné Pole, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava). Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Lhota.

Dolní Životice (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dolní Životice je umístěn na lávce - ulice Mlýnská u rodinného domku, Pod Kopcem 63. Stupně povodňové aktivity jsou odečítány od spodní hrany mostovky. Profil neskýtá možnost přenosu dat.

Dvorce (Křišťanovický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dvorce je umístěn na povodní straně silničního mostu na místní komunikaci přes Křišťanovický potok na severozápadním okraji intravilánu obce v ul. Smetanova. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým čidlem s dataloggerem, které automaticky přenáší data a v případě zvýšené hladiny vysílá varovné SMS zprávy. Četnost přenosu dat je 240 min za běžného stavu, 30 min při I., II. i III. SPA. Součástí výbavy profilu  je také vodočetná lať (1,5 m). Hlásný profil sleduje hlídková služba obce, ovlivnění měření je hlášeno provozovateli stanice a ORP Bruntál, překročení SPA je hlášeno městu Budišov nad Budišovkou a ORP Bruntál. Alarmové zprávy jsou automaticky odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise a veliteli JSDHO. Platnost SPA je pro úsek toku od hlásného profilu po soutok s vodním tokem Lobník.

Dvorce (Lobník)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dvorce je umístěn na povodní straně silničního mostu č. 4407-1 místní komunikace přes vodní tok Lobník na jižním okraji intravilánu obce v ul. Nemocniční. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým čidlem s dataloggerem, které automaticky přenáší data a v případě zvýšené hladiny vysílá varovné SMS zprávy. Četnost přenosu dat je 240 min za běžného stavu, 30 min při I., II. i III. SPA. Součástí výbavy profilu je také vodočetná lať (2 m). Hladinoměr sleduje hlídková služba obce, ovlivnění měření je hlášeno provozovateli stanice a ORP Bruntál, překročení SPA je hlášeno městu Budišov nad Budišovkou a ORP Bruntál. Alarmové zprávy jsou automaticky odesílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise a veliteli JSDHO. Platnost SPA je pro úsek toku od hlásného profilu po soutok s Křišťanovickým potokem.

Dvorce - soutok (Křišťanovický potok)

Hlásný profil kat. C v podobě vodočetné latě (2 m) s vyznačenými SPA je umístěn na pravé stěně zpevněného břehu Křišťanovického potoka těsně před jeho ústím do vodního toku Lobník. Lať je ve správě obce. Platnost SPA je pro úsek toku v místě ústí Křišťanovického potoka do vodního toku Lobník.

Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě ulice Dolní u č. p. 1949. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě mezi ulicemi 6. května a Místecká. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Frýdek-Místek (Ostravice)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn na levém břehu řeky za bývalou Lembergerovou tkalcovnou, poblíž mostu J. Opletala. Centrem automatického sběru dat je RPP ČHMÚ Ostrava a VHD Povodí Odry, státní podnik v Ostravě. Úsek platnosti SPA je od lokality pod Čeladenkou po soutok s Olešnou.

Fulnek P5 - Dolejší Kunčice (Husí potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve městě Fulnek (místní část Dolejší Kunčice) v severní části Kunčic. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území města. Provozovatelem je město Fulnek.

Havířov - ul. Mezidolí (Lučina)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihozápadní části města Havířov na mostě ulice Mezidolí. Profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat.
Provozovatelem je město Havířov.

Hnojník (Černý potok)

Hlásný profil kat. C Hnojník, Černý potok je umístěný na ř. km 4,9 poblíž železniční tratě Frýdek-Místek - Český Těšín. Data z měřící stanice Černý potok - Hnojník nejsou zatím veřejně na internetu k dispozici, protože průtok je tam ovlivněn manipulacemi na přivaděči ze Smilovic a profil tak není pro řízení povodňové ochrany daného území zcela vhodný. Hlásný profil ve správě povodí Odry, státní podnik.

Hodslavice (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice kategorie C obce Hodslavice je vybudována na mostě přes Zrzávku v severní části obce u p. Merendy u komunikace směrem k Novému Jičínu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.

Hodslavice 2 (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice obce Hodslavice je vybudována na mostní konstrukci pod VD Kacabaja. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. Hodnoty SPA jsou odečítány od spodní hrany mostovky. Profil monitoruje hlídková služba obce, příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.

Horní Benešov (Čižina)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na silničním mostu na komunikaci č. 459 (úsek č. 1531A050 - 1531A008) u č. p. 22. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je město Horní Benešov.

Horní Lhota (Porubka)

Profil umístěn na mostě v lokalitě "U Mlýna"

Stupně povodňové aktivity měřeny od hrany mostovky

Hostašovice (Hrázkový potok)

Hlásný profil kategorie C. Nachází se na Hrázkovém potoce v propustku pod silničním mostem hlavní komunikace ve směru na Straník u č. p. 6. Provozovatelem stanice je obec Hostašovice.

Hostašovice (Vrchhůra)

Pro monitoring kritických průtoků byl v obci Hostašovice zřízený pomocný hlásný profil kategorie C. Nachází se na trubní vpusti u domu č. p. 57. Profil monitoruje hlídková služba obce. Provozovatelem stanice je obec Hostašovice.

Hradiště (Stonávka)

Hlásný profil kat. C  Hradiště (Stonávka) se nachází v obci Těrlicko na ř. km 18,85 (dle DIBAVOD) a je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Jablunkov (Olše)

Hlásný profil kategorie A se nachází na levém břehu Olše, u lávky k Základní škole. Platnost SPA pro úsek toku Bukovec - soutok s Lomnou. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Janovice (Bystrý p.)

Hlásný profil kat. C provozovaný obcí Janovice je umístěn na mostu u č. p. 290 v místní části Bystré. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat a metrovou vodočetnou latí. V případě dosažení SPA zasílá varovné SMS zprávy.

Janovice (Říčka)

Hladinoměrné čidlo kat. C se nachází u domu s č. p. 62 v obci Janovice. Provozovatelem stanice je obec Janovice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a dvoumetrovou vodočetnou latí.

Jeseník nad Odrou (Luha)

Hlásný profil kat. C, ve správě Povodí Odry, státní podnik. Hladinoměr se nachází na silničním mostě přes Luhu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Odry (pod soutokem Odry a Luhy) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Jeseník nad Odrou (Teplá-Hůrecký potok)

Hladinoměr kat. C ve správě Bernartice nad Odrou je umístěn na mostku v Jeseníku nad Odrou - místní část Hůrka. Hladinoměr s vodočetnou latí slouží především jako včasná výstraha před povodněmi na toku Teplá pro obec Bernartice nad Odrou. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Teplá (Hůrecký potok) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Karlova Studánka (Bílá Opava)

Hlásný profil kategorie C - Karlova Studánka ve správě obce Ludvíkov je umístěn na silničním mostu přes řeku Bílou Opavu. Automatická měřící stanice provádí ve standardním provozním režimu v nastavených časových intervalech měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos na cílový server. Obec Ludvíkov dále informuje město Vrbno pod Pradědem a dále ORP Bruntál.

Karlovice (Kobylí potok) - zrušený

Hlásný profil kategorie C Karlovice (Kobylí potok) ve správě obce Karlovice se nachází nad obcí Karlovice na mostní konstrukci komunikace směrem na Staré Purkartice.

Karlovice (Opava)

Hlásný profil kategorie B Karlovice (Opava) spadá pod správu ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na pravém břehu Opavy nedaleko nové železniční stanice v Karlovicích.

Kateřinice (Trnávka)

Hlásný profil je úmístěn na ocelové lávce za č.p. 55.

Hladiny SPA se měří ode dna.

Klimkovice (Rakovec)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části intravilánu města Klimkovice na mostě ulice Ostravská. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Klimkovice.

Klimkovice - ulice Komenského (Polančice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu města Klimkovice na mostě ulice Komenského. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Klimkovice.

Klimkovice - ulice Malá Strana (Polančice)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu města Klimkovice na mostě ulice Malá Strana. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Klimkovice.

Kopřivnice (Kopřivnička)

Betonové čelo na vyústi kanalizace v ul. Havlíčkova (Kopřivnice). SPA jsou značeny třemi barevnými čárami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany vyústi.

Kopřivnice (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části města Kopřivnice na jezu pod mostem silnice č. III/4824 mezi obcemi Větřkovice a Lubina.
SPA jsou značeny třemi barevnými čárami na šikmé ploše opevnění: Zelená - I. SPA, Žlutá - II. SPA, Červená - III. SPA.
Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany jezu. Majitelem a provozovatelem je město Kopřivnice.

Kozlovice (Ondřejnice)

Hlásný profil kat. B se nachází v severní části intravilánu města Kozlovice na levém břehu v blízkosti areálu ČOV. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Kozlovice – ústí do Odry. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Krasov (Krasovka)

Hladinoměrná stanice obce Krasov je vybudována ve střední části obce na mostu vedle požární zbrojnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Krasov. Obec dále varuje obec Brantice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).

Kravaře - most (Opava)

Hlásný profil kat. C se nachází ve městě Kravaře na mostě silnice č. 467 přes tok Opava. Hladinoměr automaticky přenáší data. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kravaře a ORP Kravaře. Provozovatelem je město Kravaře.

Kravaře – silniční most 56-002 (Bílý potok)

Hlásný profil na mostní konstrukci komunikace č. I/56 přes Bílý potok.

Kravaře - vtok do zatrubnění (Štěpánka)

Hlásný profil na mostní konstrukci místní komunikace přes tok Štěpánka (ř. km 9,00)

Krnov (Opava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava. Hladinoměr se nachází v centru Krnova na silničním mostě přes tok ve vedlejší ulici Opavská.

Krnov (Opavice)

Hlásný profil kategorie A se nachází proti vchodu na místní koupaliště, na levém břehu toku, ulice Petrovická. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

LG Bludovice (Lučina)

Hlásný profil kat. C se nachází na pravém břehu Lučiny u pěší lávky přes vodní tok (jižně od mostu silnice vedoucí do Frýdku-Místku). Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

LG Brušperk (Ondřejnice)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části intravilánu města Brušperk na mostě mezi ulicemi Družstevní a Zahradní. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Lichnov (Čižina)

Vodoměrný hlásný profil kat. C ve správě obce Lichnov (ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin a vodočetná lať) je umístěn na mostní konstrukci na dolním toku řeky Čižiny (most u č. p. 12, v blízkosti areálu firmy ZESPO Sosnová, s.r.o.).

Lichnov (Lichnovský potok)

Hlásný profil se nachází na toku Lichnovský potok v ř. km 2.0 v obci Lichnov. Je umístěný na mostě u kostela.

Hladiny SPA se měří shora od mostu.

Litultovice H1 (Choltický potok)

Na silničním mostu přes Choltický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Litultovice H2 (Litultovický potok)

Na silničním mostu přes Litultovický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Litultovice-Luhy (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C Litultovice-Luhy (bez přenosu dat) je umístěný na lávce u rodinného domu Jana Gališe – Litultovice-Luhy č. p. 180. Provozovatelem stanice je městys Litultovice. Městys dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava). SPA jsou měřeny od spodní hrany lávky, na které je hlásný profil umístěn.

Loučka_H (Grasmanka)

Hladinové čidlo kategorie C je umístěné na zpevněné mostní konstrukci v místní části Loučka přes potok Grasmanka. Provozovatelem profilu je LVS Nový Jičín.

Ludvíkov (Bílá Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází v centrální části obce na pravém břehu vodního toku Bílá Opava, je vybavena automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry, státní podnik.

Metylovice (Metylůvka)

Hladinoměrná stanice obce Metylovice - Metylůvka se nacházela na levém břehu říčky Metylůvky v centrální části obce. Stanice byla situována za autobusovou zastávkou na betonovém zpevnění břehu. Hladinoměrná stanice byla obcí Metylovice demontována.

Metylovice (Olešná)

Hladinoměrná stanice obce Metylovice - Olešná byla vybudována na mostní konstrukci nad tokem Olešná v jihozápadní části obce Metylovice. Stanice byla vzdálena cca 1 km od soutoku s Metylůvkou. Hladinoměrná stanice byla obcí demontována.

Mezina (Černý potok)

Hladinoměrná stanice kategorie B ve správě Povodí Odry Ostrava. Profil je umístěn pod silničním mostem silnice Bruntál - Razová na pravém břehu.

Mnichov (Černá Opava)

Hladinoměr kategorie B, který spravuje ČHMÚ, je umístěn na pravém břehu v horní části obce Mnichov, 550 metrů pod ústím Suchého potoka. 

Morávka (Morávka)

Hlásný profil kategorie C Morávka se nachází nad vodní nádrží Morávka na ř. km 21,625 na pravém břehu vodního toku Morávka. Ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Mořkov (Jičínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na zpevněném břehu v těsné blízkosti mostu č. 483-005 přes Jičínku, nedaleko č. p. 375. Součástí profilu je také vodočetná lať s vyznačenými SPA. Provozovatelem hladinoměru je LVS města Nový Jičín.

Mošnov (Lubina)

Hlásný profil je na mostě MK (býv. st. silnice č. III/48018 – říč.km 8,95).

Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.

Nové Sedlice (Sedlinka)

Hlásný profil kat. C, provozovaný obcí Nové Sedlice, se nachází na přemostění přes tok Sedlinka v obci Nové Sedlice, v blízkosti č. p. 24. Profil, vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv, monitoruje hlídková služba obce. V blízkosti čidla se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Nové Sedlice. Obec dále varuje obce Štítina a Mokré Lazce, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Nový Jičín (Jičínka)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v centru Nového Jičína na levém břehu Jičínky v říčním kilometru 9,2.

Odry - Klokočůvek (Odra)

Hlásný profil kat. C se nachází ve městě Odry (místní část Klokočůvek - 10 km nad městem Odry) na mostě u poutního místa Panna Maria ve skále. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území města. Provozovatelem je město Odry.

Odry (Odra)

Hlásný profil kat. A (limnigrafická stanice) se nachází v intravilánu města Odry u lávky pod mlýnem na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Heřmánky – soutok s Jičínkou. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Opava (Opava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části intravilánu statutárního města Opava naproti budovy závodu Povodí Odry, státní podnik na pravém břehu řeky Opavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Krnov – Opava. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Ostrava - Hrabová (Šidlovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v městském obvodu Ostrava - Hrabová na mostě ulice Domovská u Základní školy. Profil nemá automatické čidlo.
Provozovatelem je město Ostrava.

Ostrava - Hrabová (Zyf)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části Ostrava - Hrabová na vtokovém objektu do zatrubnění u areálu firmy Hraboss. Profil nemá automatické čidlo.
Provozovatelem je město Ostrava.

Ostrava - Koblov (Odra)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě spojujícím Koblov a Hrušov v městském obvodu Slezská Ostrava. Profil není vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat. 
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Ostrava - Martinov (Plesenský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v městském obvodu Ostrava - Martinov na mostě ulice Martinovská v blízkosti ČOV. Profil nemá automatické čidlo, stupně jsou barevně značeny na mostovce a SPA měřena od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem je město Ostrava.

Ostrava - Nová Bělá (Mitrovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části městského obvodu Ostrava - Nová Bělá na mostě ulice Mitrovická. Profil nemá automatické čidlo.
Provozovatelem je městský obvod Ostrava - Nová Bělá.

Ostrava - Nová Bělá (Zyf)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části městského obvodu Ostrava - Nová Bělá na propustku ulice Krmelínská. Profil nemá automatické čidlo.
Provozovatelem je městský obvod Ostrava - Nová Bělá.

Ostrava (Ostravice)

Hlásný profil kat. A se nachází v centru města Ostrava u domova důchodců v části Slezská Ostrava na pravém břehu Ostravice. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok s Olešnou – ústí do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Ostrava - Petřkovice (Lesní potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části Ostrava - Petřkovice u lávky spojující ulice Hraniční a Ryšlinkova. Profil nemá automatické čidlo.

Provozovatelem je město Ostrava.

Ostrava - Petřkovice (Ludgeřovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městského obvodu Ostrava - Petřkovice na mostě ulice Koblovská. Profil nemá automatické čidlo.

Provozovatelem je město Ostrava.

 

Ostrava - Polanka nad Odrou (Polančice)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou u školy. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Ostrava - Poruba (Plesenský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části městského obvodu Ostrava - Poruba na mostě ulice 17. listopadu. Profil nemá automatické čidlo.

Provozovatelem je městský obvod Ostrava - Poruba.

Ostrava - Poruba - vakový jez (Porubka)

Hlásný profil kat. C se nachází u vakového jezu (pohyblivá hradící konstrukce z pryžotextilního vaku naplněného vodou, který je připevněn k betonové konstrukci spodní stavby jezu). Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrem s automatickým přenosem dat (dostupným pouze pro VHD Povodí Odry, státní podnik).
Jednotlivé SPA slouží pouze pro potřeby manipulace na vakovém jezu a ne pro vyhlašování SPA na VT Porubka. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Ostrava - Radvanice (Podleský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části městského obvodu Bartovice na mostě ulice U Pramenů. Profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat.
Provozovatelem je městský obvod Radvanice a Bartovice.

Ostrava - Stará Bělá (Starobělský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu městského obvodu Stará Bělá u autobusové zastávky na ulici Mitrovická. Profil je vybaven hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat a vodočetnou latí.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Ostravice (Stříbrník)

Hladinoměrné čidlo se nachází na silničním mostu přes tok Stříbrník, severozápadně od centra obce Ostravice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Správcem a provozovatelem hladinoměru je obec Ostravice. Obec dále varuje město Frýdlant nad Ostravicí a příslušné ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Otice (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na pravém břehu toku za obcí Otice u ČOV. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Palkovice (Olešná)

Hladinoměr kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik je umístěn na toku Olešné v intravilánu obce, poblíž č. p. 242.

Petřvald (Lubina)

Hlásný profil kat. A se nachází severozápadně od intravilánu města 100 m pod fotbalovým hřištěm na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Vlčovice – ústí Lubiny do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Pilný Mlýn (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C s automatickým odesílám dat a výstražných SMS zpráv se nachází na mostu přes tok Hvozdnice č. 44331-3 v místní části Pilný Mlýn - k. ú. městysu Litultovice. Hlásný profil je směrodatný pro obce Dolní Životice a Otice. Profil je ve správě obcí Otice a Dolní Životice.

Podhradí (Moravice)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostní konstrukci přes Moravici (levý břeh), pod vyrovnávací nádrží Podhradí, v katastru města Vítkov. Jedná se o limnigraf s automatickým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Polouvsí (Luha)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Jeseník nad Odrou je umístěn na silničním mostu č. 0485 - 1 v obci Jeseník nad Odrou, místní část Polouvsí. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Odry (pod soutokem Odry a Luhy) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Pržno (Rzavý potok)

Hlásný profil kat. C (UV sonda a vodočetná lať) je nainstalován na mostní konstrukci pod soutokem vodních toků Rzavý a Plavárenský potok v severní části obce Pržno (u č.p. 142). Profil monitoruje hlídková služba obce. Data z čidla jsou automaticky přenášena. Stanice také zasílá varovné SMS zprávy předsedovi PK obce, veliteli JPO5 a starostovi SDH. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je OÚ Pržno, který dále varuje obec Bašku a statutární město Frýdek-Místek, které se nachází níže na vodních tocích a také informuje příslušné ORP (Frýdlant nad Ostravicí).

Příbor P1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice Místecká ("Klokočovský most") na středovém pilíři. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

 

Příbor P2 (Klenos)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice 9. května (u Lonky). SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

Příbor P3 (Kopřivnička)

Hlásný profil kat. C se nachází na jihu města Příbor a je umístěn na mostě ulice Frenštátská. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

Radim (Krasovka)

Hlásný profil kat. C Radim, Krasovka se nachází na pravém břehu Krasovky v ř. km 3,31 v místní části Radim (Brantice). Profil byl zřízen v roce 2015 a je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Jedná se o limnigrafickou stanici vybavenou automatickým přenosem dat, vodočetnou latí a také srážkoměrem.

Radvanice (Lučina)

Hlásný profil kat. B se nachází v městském obvodu Radvanice naproti autobusových garáží Hranečník na levém břehu (ulice Lučinská). Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Bludovice – ústí do Ostravice. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Raškovice (Mohelnice)

Hlásný profil kategorie C, ve správě Povodí Odry, státní podnik. Stanice je vybavena zařízením pro automatický přenos dat.  Stanice se nachází na 1,85 ř. km na pravém břehu nad lávkou pro pěší.

Razová 1 (Razovský potok)

Hlásný profil se nachází na mostku u domu č.p. 348

Razová 2 (Razovský potok)

Hlásný profil umístěn na mostku u ZŠ u č.p. 202

Ropice - dvojmostí na silnici E11 (Ropičanka)
Hlásný profil kategorie C v provozu společnosti PWS plus, s.r.o. je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Hladinoměr je umístěn na lávce u dvojmostí na silnici E11 přes Ropičanku.
Řeka (Ropičanka)

Hlásný profil kat. C Řeka, Ropičanka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Ropičanky v severní části obce (poblíž č. p. 2).

Sedlnice (Sedlnice)

Profil ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází v obci Sedlnice na ř. km 5,3 u mostu nedaleko kostela.

Skotnice (Lubina)

Hlásný profil je v místě mostu MK směrem na Stíkovec - říč.km 13,368. SPA jsou značeny třemi barevnými čárami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.

Slavíč (Slavíč)

Hlásný profil kategorie C se nachází v ř. km 0,4 na vodním toku Slavíč v katastrálním území obce Morávka nad VN Morávka na pravém břehu nad mostem místní komunikace. Profil je ve správě POD - VD Morávka. 

Smilovice (Ropičanka)

Hlásný profil kat. C Smilovice, Ropičanka ve správě Povodí Odry, státní podnik je umístěný na ř. km 8,02 zhruba 100 m pod jezem Smilovice.

Staré Hamry (Ostravice)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ se nachází 550 m nad mostem přes Ostravici nad koncem vzdutí přehrady Šance, levý břeh.

Staré Město (Černý potok)

Vodočetná lať je umístěna na ř. km 14,200 na silničním mostě místní komunikace, celkové šířky 13,0 m, se středním pilířem se šikmými náběhovými hranami (šířka pilíře 0,8 m). Průměrná světlá výška mezi dnem Černého potoka a mostovkou dosahuje 1,72 m. Provozovatelem je Staré Město u Bruntálu.

Starý Jičín - Jičina (Grasmanka)

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 19 v základní sídelní jednotce Jičina. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce. Profil je vybaven rovněž vodočetnou latí. Obec Starý Jičín varuje město Nový Jičín, které je zároveň i příslušným SO ORP a nachází se níže na toku Grasmanky.

Starý Jičín - Jičina (Grasmanka) - lať

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 32 v základní sídelní jednotce Jičina. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven vodočetnou latí. Obec Starý Jičín varuje město Nový Jičín, které je zároveň i příslušným SO ORP a nachází se níže na toku Grasmanky.

Starý Jičín - Palačov (Mřenka)

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 52 v základní sídelní jednotce Palačov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce. Profil je vybaven rovněž vodočetnou latí. Obec Starý Jičín dále informuje městys Hustopeče nad Bečvou, jehož místní část Poruba se nachází níže na toku Mřenky a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Palačov (Mřenka) - lať

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 22 v základní sídelní jednotce Palačov. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven vodočetnou latí. Obec Starý Jičín dále informuje městys Hustopeče nad Bečvou, jehož místní část Poruba se nachází níže na toku Mřenky a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Starojická Lhota (Lhotecký potok)

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 40 v základní sídelní jednotce Starojická Lhota. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce. Obec Starý Jičín informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Starojická Lhota (Lhotecký potok) - lať

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 127 v základní sídelní jednotce Starojická Lhota. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven vodočetnou latí. Obec Starý Jičín informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Sudice (Oldřišovský potok)

Hlásný profil na propustku u domu č.p. 100. Provozovatelem stanice je obec Sudice.

Svinov (Odra)

Hlásný profil kat. A se nachází cca 300 m nad mostem spojujícím centrum města s Porubou na levém břehu v místí části Svinov. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Albrechtičky – soutok s Opavou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Šenov (Lučina)

Hlásný profil kat. C se nachází jižně od silnice I/11 na pilíři mostu ul. Šenovská. Profil nemá automatické čidlo.

Provozovatelem je město Šenov.

Šenov u Nového Jičína (Jičínka)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Šenov u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce u restaurace "Na Fojtství". Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Kunín, která se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Nový Jičín (ORP).

Široká Niva (Kamenný potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Široká Niva umístěný na mostku u domu č.p. 16.

Široká Niva (Opava)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Široká Niva. Jedná se o vodočetnou lať umístěnou na mostě do Skrbovic.

Široká Niva - vpusť (Kamenný potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Široká Niva umístěný na vpusti toku u domu č.p.57.

Štramberk (Sedlnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu přes Sedlnici poblíž rekreačního střediska. Profil monitoruje hlídková služba města. Je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Závišice, která se nachází na toku pod městem a také příslušné ORP (Kopřivnice). Provozovatelem hladinoměru je město Štramberk.

Tichá (Tichávka)

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven i vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán města Kopřivnice a ORP Kopřivnice.

Trnava (Trnávka)

Hlásný profil je umístěn na mostě MK na p.č. 827/2 v severní části obce.

Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.

Trnávka - jižní profil (Trnávka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Trnávka na mostě silnice č. III/4807. Profil je vybaven hladinoměrný čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat.
Provozovatelem je obec Trnávka.

Trojanovice (Bystrý potok)

Hlásný profil je umístěn na toku Bystrý potok na mostě MK Planiska (u budovy s č.p. 338 a 598). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Lomná)

Hlásný profil je umístěn na toku Lomná na mostě MK Solárka (u budovy s č.p. 209 a 612). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Lubina)

Hlásný profil je umístěn na toku Lubina v ř. km 29,1 na mostě MK nad soutokem s Radhoštnicí (u budovy s č.p. 432). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Rokytná)

Hlásný profil je umístěn na toku Rokytná na mostě MK u Jednoty "Pod Javorníkem" (u budovy s č.p. 723). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Třanovice (Stonávka)

Hlásný profil kat. C Třanovice, Stonávka se nachází na lávce pro pěší vedle mostu ID 2789 (silnice II/474) na ř. km 22,57 Stonávky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Třanovice. Obec dále varuje obec Těrlicko, která se nachází níže na toku Stonávky a také informuje příslušné ORP (Frýdek-Místek).

Třemešná - Damašek (Mušlov)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Mušlov v severní části obce Třemešná - Damašek, nedaleko č. p. 394. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Třemešná. Obec dále varuje obec Vysoká, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov). Provozovatelem hladinoměru je obec Třemešná.

Třemešná (Mušlov)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Mušlov u č. p. 82. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Třemešná. Obec dále varuje obec Vysoká, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov). Provozovatelem hladinoměru je obec Třemešná.

Uspolka (Skalka)

Hlásný profil kategorie C ve správě POD - VD Morávka se nachází na ř. km 0,25 vodního toku Skalka nad VN Morávka na levém břehu.

Václavov u Bruntálu (Kočovský potok)

Hladinoměrná stanice Václavov u Bruntálu (Kočovský potok) se nachází na přemostění přes Kočovský potok (ř. km 11,35), v blízkosti hřiště či čerpací stanice v části Horní Václavov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. V blízkosti čidla (zhruba 100 metrů po toku) se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Václavov u Bruntálu. Obec dále varuje obce Moravskoslezský Kočov a Valšov, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Bruntál).

Valšov (Kočovský potok)

Měřící stanice na pravém břehu nad mostem místní komunikace, levostranný přítok Moravice nad VD Slezská Harta. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Valšov (Moravice)

Hlásný profil kategorie A provozuje ČHMÚ Ostrava. Umístěný je na řece Moravici před přítokem Kočovského potoka.

VD Kružberk (Moravice)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihozápadní části obce Kružberk na levém břehu řeky Moravice cca 200 m pod hrází vodní nádrže Kružberk. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Leskovec nad Moravicí – Kružberk. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

VD Morávka (Morávka)

Hlásný profil kategorie A VD Morávka se nachází poblíž klimatické stanice pod vodní nádrží Morávka na ř. km 18,37. Ve správě Povodí Odry, státní podnik.

VD Slezská Harta (Moravice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce Leskovec nad Moravicí na levém břehu Moravice pod VD Slezská Harta. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

VD Šance (Ostravice)

Hlásný profil kat. A se nachází v severozápadní části obce Staré Hamry cca 500 m pod hrází vodní nádrže Šance. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Staré Hamry – soutok s Čeladenkou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

VD Žermanice (Lučina)

Hlásný profil kat. A se nachází pod výpustí z VD Žermanice mezi zemědělským objektem a vodní nádrží na levém břehu cca 300 m pod hrází. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Vojkovice – Bludovice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Velká Štáhle (Moravice)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Velká Štáhle, na levém břehu Moravice, na mostu u odbočky ke strojírně Stelon. Správcem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Velké Albrechtice (Bílovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na levém břehu Bílovky pod intravilánem obce Velké Albrechtice. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Věřňovice (Olše)

Hlásný profil kategorie A se nachází na Olši, v ř.km 7.47 v obci Věřňovice asi 100 m pod mostem na pravém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Veřovice 1 (Jičínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes Jičínku v jihovýchodní části obce Veřovice u železničního mostu. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP). Provozovatelem hladinoměru je obec Veřovice.

Veřovice 2 (Jičínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes Jičínku v západní části obce Veřovice, nedaleko č. p. 614. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP). Provozovatelem hladinoměru je obec Veřovice.

Větřkovice (Husí potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce na mostě pod domem č. p. 189. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území obce. Provozovatelem je obec Větřkovice.

Vítkov (Čermná)

Hlásný profil kat. C se nachází v západní části města na mostě vedle domu Budišovská 261.
Profil nemá automatické čidlo, SPA jsou barevně vyznačeny na pravé opěře mostní konstrukce. Provozovatelem je město Vítkov.

Vlčovice (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází na východě obce Vlčovice u mostu silnice č. II/486 na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Vražné (Vraženský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve střední části obce na mostě pod domem č. p. 150 v kritickém místě vybřežení. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné na území obce. Provozovatelem je obec Vražné.

Vrbno pod Pradědem (Střední Opava)

Automatický hladinoměr kategorie C, umístěný na silničním mostu, je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Vřesina (Bečva)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Vřesina je vybaven ultrazvukovou sondou. Hladinoměr je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Bečva (v obci Vřesina) - na ulici Revoluční (povodí horního toku Bečvy). Měřící stanice plní pro obec funkci včasné výstrahy před povodňovou vlnou.  

Vřesina (Porubka)

Hlásný profil kat. C se nachází za silničním a tramvajovým mostem přes Porubku mezi Vřesinou a Krásným Polem na pravém břehu. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Vyšní Lhoty tok (Morávka)

Hlásný profil kategorie C ve správě ČHMÚ Ostrava. Stanice je vybavena zařízením pro automatický přenos dat. Stanice se nachází na 11,2 ř. km.

Zátor (Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Zátor se nachází na přemostění přes Opavu v obci Zátor, v blízkosti společnosti Iktus. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zátor. Obec dále varuje obec Brantice a město Krnov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).

Závišice (Sedlnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu nedaleko objektu č. p. 207. Profil monitoruje hlídková služba obce. Je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Sedlnice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Kopřivnice). Provozovatelem hladinoměru je obec Závišice.

Zebrzydowice (Petrůvka)

Zebrzydowice (Petrůvka)
Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Odry umístěný na levém břehu vodního toku Petrůvka v Polské obci Zebrzydowice u č. p. 10.

Ženklava (Sedlnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na hlavním silničním mostě v severní části obce nedaleko č. p. 57. Profil monitoruje hlídková služba obce a je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Štramberk, které se nachází na toku pod obcí, a také ORP Kopřivnice. Provozovatelem hladinoměru je obec Ženklava.

Životice u Nového Jičína (Jičínka)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Životice u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce naproti obecnímu úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Nový Jičín a obce Šenov u Nového Jičína a Kunín, které se nachází na toku Jičínky pod obcí.