Hladinoměry - Pardubický

Albrechtice jih (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Albrechtice jih (Moravská Sázava) se nachází na mostní konstrukci 43 - 070 na silnici I. třídy I/43 přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Albrechtice. Hlásný profil je složen pouze z automatického ultrazvukového hladinoměrného čidla a je provozován městem Lanškroun.

Albrechtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie B Albrechtice Sever A (Moravská Sázava) se nachází na opěrné zdi silničního mostu na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na pravém břehu vodního toku Moravská Sázava. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě a neodesílá data. Provozovatelem je obec Albrechtice.

Albrechtice střed B (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Albrechtice střed B (Moravská Sázava) se nachází na silničním mostě na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na vodním toku Moravská Sázava. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován obcí Albrechtice.

 

Bítovany (Ležák)

Hladinoměr se nachází na levém břehu u mostu u školy v obci Bítovany v říčním kilometru 11,7.
Obec dále varuje obec Zaječice, které se nachází na toku Ležák pod obcí.

Blížňovice (Novohradka)

Hladinoměrné čidlo Blížňovice (kategorie C) se nachází na silničním mostě přes Novohradku ve středu obce u č. p. 43. Povodňová komise města Hrochův Týnec předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňovým komisím obcí Chroustovice, Vejvanovice a Přestavlky a příslušnému ORP (Chrudim).

Bohuňov (Křetínka)

Vodoměrná stanice kat. C (UV sonda a vodočetná lať) je umístěna na silničním mostě přes tok ve střední části obce Bohuňov. Provozovatelem stanice je obec Prostřední Poříčí.

Bojanov (Chrudimka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na schodech u č.p. 60. na nichž jsou vyznačeny SPA. Hladinoměr je ve správě městyse Bojanov.

Březiny (Svratka)

Hladinové tlakové čidlo HP C1 BY v korytě Svratky u č. p. 100

Býšť (Býšťský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Ultrazvuková sonda Býšť (Býšťský potok) pro měření stavu hladin je umístěná na vyústění zatrubněné části Býšťského potoka p.č. 1475/1 - katastrální území Býšť, kde dochází velmi často k rozlivu a následnému zaplavení území. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Býšť.

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hlásný profil kat. B (ve správě ČHMÚ Hradec Králové) se nachází napravo od hřiště na toku Loučná, ř. km 52,90. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Čepí, Dubanka

Na přístupovém mostku k č. p. 13, přes tok Dubanka v obci Čepí se nachází hlásný profil kat. C Čepí, Dubanka. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na mostním pilíři

Červená Voda (Březná)

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 102. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.

Červená Voda (Červenovodský potok) - u č. p. 181

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 181. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda. 

Červená Voda (Červenovodský potok) - u obecního úřadu

Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u obecního úřadu č. p. 268. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.

Červená Voda (Tichá Orlice)

Hlásný profil kat. C obsahuje značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity a jsou umístěny na silničním mostě ř. km 101,107. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Lichkov, která se nachází níže na toku Tiché Orlice a informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem je obec Červená Voda.

Dašice (Loučná)

Hladinoměr kategorie A se nachází na toku Loučná pod mostem na severním okraji obce Dašice v říčním kilometru 7,20. Provozovatelem stanice je Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové. Platnost SPA je od Čeradic po ústí do Labe.

Dolní Boříkovice (Boříkovický potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Boříkovickém potoce na silničním mostě - říční km 1,71 u č. p. 26. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Dolní Morava a Červený potok, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatel hladinoměru je město Králíky.

Dolní Libchavy (Libchavský potok)

Hladinoměr kategorie C. Umístěna vodočetná lať na mostu přes Libchavský potok.

Dolní Libchavy (Tichá Orlice)

Hladinoměr ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu, pod silničním nadjezdem spojujícím Ústí n. Orlicí s Libchavami. Jedná se o stanici kategorie B s automatickým přenosem dat.

Dolní Lipka (Lipkovský potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Lipkovském potoce na silničním mostě - říční km 5,980. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obec Lichkov a městys Mladkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Dolní Morava (Morava)

Hladinoměr kat. C je umístěn na silničním mostě v přilehlé části jižně od obce Dolní Morava. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Šumperk). Provozovatelem hladinoměru je obec Malá Morava.

Dolní Morava (Morava) u Sněžníku

Hladinoměrná stanice Dolní Morava se nachází na mostní konstrukci u hotelu Sněžník. Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Morava. Obec dále varuje obec Malá Morava a města Hanušovice a Králíky, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem je obec Dolní Morava.

Dolní Roveň (Lodrantka)

Ultrazvuková sonda Dolní Roveň (Lodrantka) pro měření stavu hladin je umístěná pod mostní konstrukcí, k. ú. Horní Roveň, pozemek parc. č. 1610/1, vlastnictví: Obec Dolní Roveň. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Jedná se o nejkritičtější místo po délce toku Lodrantky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Roveň. O povodňové situaci bude obec Dolní Roveň informovat obec Lány u Dašic, ležící níže na vodním toku.

Dolní Ředice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice Dolní Ředice (Ředický potok) se nachází pod mostní konstrukci na parcele číslo 36/158. Dochází zde velmi často k rozlití vody Ředického potoka a následnému zaplavení území. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Ředice a Horní Ředice. O povodňové situaci bude obec Dolní Ředice informovat obec Choteč, ležíci níže na vodním toku.

Dolní Újezd (Desná)

Hladinoměr na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Dolní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostí konstrukci v Přibiňovsi (ř. km 14,780). Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Hlásný profil provozuje obec Dolní Újezd. Pro samotnou ochranu obce před povodněmi mají význam hlásná čidla obcí výše na toku Desné (Horní Újezd, Poříčí u Litomyšle).

Dražkov (Bohumilečský p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na Bohumilečském potoce (ř. km 0,58) v městské části Dražkov (most na hlavní silnici). Hlásný profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí.

Dřenice (Bylanka)

Hladinoměrná stanice kat. C se nachází na přemostění přes Bylanku (pilíř mostu, parc. č. 348/1) v obci Dřenice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Hladinoměr je ve správě obce Třebosice. Obec varuje město Pardubice, které se nachází na toku Bylanka pod obcí a ORP Pardubice

Heřmanice (Heřmanický potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Heřmanickém potoce na silničním mostě - říční km 2,62. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Dolní Lipku a Lichkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Heřmanův Městec (Konopka/Zlatý p.)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu přes tok Konopka v místní části Heřmanův Městec - Konopáč. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Klešice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Chrudim).

Heřmanův Městec (Podolský potok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostu přes Podolský potok před městem Heřmanův Městec, v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Klešice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Chrudim).

Hnátnice (Hnátnický potok)

Vodočet na mostě přes Hnátnický potok. Nachází se ve středu obce, u č.p. 37.

Holice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice pro měření stavu hladin bude instalována pod mostní konstrukcí na pozemku číslo 2430/2. Dochází zde ke slévání vody do Ředického potoku z přívalových dešťů z polí od Poběžovic, Kamence, Koudelky a Velin. Následně dochází k vylití vody z koryta a zaplavení oblasti. Profil monitoruje hlídková služba města Holice. Hladinoměrná stanice zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí Horní Ředice a Dolní Ředice.

Horní Čermná (Bájský potok)

Automatický hladinoměr (hlásný profil kategorie C) se nachází na mostní konstrukci u č. p. 303 v obci Horní Čermná.

Horní Houžovec (Knapovecký potok)

Na mostku silnice 31511 přes Knapovecký potok (ř. km 5,722) směrem k místní části Ústí nad Orlicí - Horní Houžovec.

Horní Lipka (Lipkovský potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Lipkovském potoce na silničním mostě - říční km 8,230. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Lichkov a Mladkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Horní Újezd a Desná (Desná)

Hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 22 v místní části Cikov. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Horní Újezd (Desná)

Hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u č. p. 130 v místní části Víska. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Horní Újezd (Lubenský potok)

Hladinoměrné čidlo na Lubenském potoce se nachází v místní části obce Horní Újezd zvané Podlubníček na mostku u č. p. 53. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Hoštejn (Březná)

Hlásný profil kat. B na toku Březná se nachází v Hoštejnu. Profil je umístěn 700 m nad ústím do Moravské Sázavy u silničního mostu přes Březnou směrem na Drozdovskou Pilu, levý břeh. Platnost SPA je od mostu na silnici Cotkytle - Jedlí po ústí do Moravské Sázavy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Hraničky (Třebůvka)

Vodoměrná stanice Hraničky (Třebůvka) ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na mostě přes vodní tok Třebůvka (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-1020; plocha povodí 426,17 km2) severně od části obce Vranová Lhota - Hraničky. Most leží na ř. km 19,44 vodního toku. 

Hrochův Týnec (Ležák) - vodočet

Vodočetná lať místa vizuální kontroly, je umístěna na silničním mostu v centru města, nedaleko Městského úřadu. Profil monitoruje hlídková služba města a předává informace povodňové komisi.

Chornice (Jevíčka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ. Hladinoměr se nachází na silničním mostě ve směru na Biskupice, na levém břehu vodního toku Jevíčka. Platnost SPA je od Jevíčka až po ústí do Třebůvky. 

Chvojenec, (ID: 10172274)

Ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin je nainstalována pod mostní konstrukcí, parc. č 1470/1. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Profil monituruje obec Chvojenec.

Jedlová (Zlatý potok)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází v Jedlové u domu s č. p. 247. Hlásná služba obce Jedlová předává informace povodňové komisi města Bystré a ORP Polička.

Jevíčko (Žlíbecký potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Žlíbecký potok (přítok vodního toku Jevíčka) - cca 300 m nad vodní nádrží Žlíbka. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Chornice, které se nachází na toku Jevíčka pod městem a ORP Moravská Třebová. Provozovatelem hladinoměru je město Jevíčko.

Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Sádek vybavený tlakovým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat a vodočetnou latí se nachází v obci Kamenec u Poličky u mostu na místní komunikaci za č. p. 120. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Kamenec u Poličky vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu na místní komunikaci u č. p. 90. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Klešice (Podolský potok)

 Hlásný profil kategorie C je umístěn u č.p. 57 na katastru obce Klešice. 

Králíky (Králický potok)

Hlásný profil kategorie C leží na Kralickém potoce na silničním mostě - říční km 2,43 u č. p. 115. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Lichkov a Dolní Lipka, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.

Krasíkov (Moravská Sázava)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C s dálkovým přenosem dat se nachází na konstrukci nad korytem Moravské Sázavy v obci Krasíkov. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Krasíkov povodňovým orgánům obce Hoštejn a ORP Lanškroun.

Krouna (Krounka)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně zatrubnění pod komunikací. Platnost v úseku od hlásného profilu po hlásný profil ČHMÚ kat. B Otradov. Zprávy o aktuálním stavu jsou automaticky posílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Krouna a veliteli SDH.

Letohrad - Kunčice (Tichá Orlice)

Hlásný profil kategorie B, ve správě ČHMÚ. Nejedná se o stanici s automatickým přenosem dat.

LG Litice (Divoká Orlice)

Hladinoměrná stanice kategorie C s online přenosem dat ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází na mostě přes Divokou Orlici u železnice. Hlásný profil nemá stanovené SPA.

Lichkov

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu řeky Tiché Orlice, v ř. km 92,8, v obci Lichkov. Provozovatelem hladinoměru je OÚ Lichkov.

Litomyšl (Loučná)

Hladinoměr kategorie B se nachází na toku Loučná, říční kilomětráž 61,60. Provozovatelem stanice je Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové. Platnost SPA je od horní toku po hranice okresu.

Lubná (Lubenský potok)

Hladinoměrné čidlo na Lubenském potoku  je umístěno na propustku pod silničním mostem u Obecního úřadu. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů.

Luže (Novohradka)

Hlásný profil kategorie B leží v obci Luže na mostu silnice směrem Luže - Zdislav, na levém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je pro horní tok až po Žejbro.

Makov (Makovský potok)

Hladinoměrné čidlo v obci Makov se nachází na Makovském potoce u propustku pod mostkem nedaleko Hasičského domu. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Mezihoří (Třebůvka)

Hladinoměr kat. B ve správě ČHMÚ se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebůvka v obci Mezihoří u č. p. 15 na ř. km 23.8.

Mladkov (Tichá Orlice)

Hladinoměr kategorie C Mladkov se nachází na mostní konstrukci u čísla popisného Mladkov 93. Profil se skládá z automatického čidla s možností zasílání varovných zpráv (bez online přenosu) a vodočetné latě. Profil monitoruje hlídková služba městyse. Provozovatelem je městys Mladkov.

Morašice - Bačalský mlýn (Bylanka)

Profil kat. C je umístěn pod Bačalským rybníkem v km 17.7, což je cca 2 km nad intravilánem obce proti proudu Bylanky. Manometrické čidlo je upevněno na tělese mostku místní komunikace mezi pozemky parc. č. 403/7 a 408/27. Provozovatelem je obec Morašice.

Morašice (Morašický potok)

Hladinoměrné čidlo na Morašickém potoce se nachází na správním území obce Morašice. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 35. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Nasavrky-lať (Libáňský potok)

Hlásný profil se nachází na Libáňském potoce nad místní částí Ochoz. Profil je vybavený vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Nasavrky. Provozovatelem stanice je město Nasavrky.

Nasavrky (Libáňský potok)

Hladinoměrné čidlo na Libáňském potoce je umístěno na sloupu u silnice z Nasavrk do Kvítku. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje ORP Chrudim. Provozovatelem stanice je město Nasavrky.

Nekoř (Divoká Orlice)

Nachází se na pravém břehu Tiché Orlice, u č. p. 92 Nekoř, 55,7 ř. km. Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Němčice (Labe)

Profil umístěný u mostu  na silnici Němčice - Dříteč, pravý břeh. Ve správě ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je od hranice okresu Pardubice/Hradec Králové po město Pardubice.

Opatovice (Opatovický kanál) - vodočet 1

Vodočetná lať je umístěna před stavidlem na Opatovickém kanále (ve směru toku, ul. Ve Střídni). Vodočet slouží primárně pro manipulaci na stavidle.

Opatovice (Opatovický kanál) - vodočet 2

Vodočetná lať je umístěna za stavidlem na Opatovickém kanále (ve směru toku, ul. Ve Střídni). Vodočet slouží primárně pro manipulaci na stavidle. 

Opatov (Třebovka)

Hlásný profil kategorie C Opatov (Třebovka) je umístěný na levém břehu řeky Třebovky v obci Opatov (poblíž č.p. 123). Provozovatelem této hladinoměrné stanice je obec Opatov.

Ostřetín (Zadní Lodrantka)

Ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin bude instalována pod mostní konstrukcí na parcele 530/3, která patří obci. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Profil monitoruje obec Ostřetín.

Padrty (Chrudimka)

Hlásný profil kat. B se nachází na vodním toku Chrudimka v katastrálním území městyse Bojanov. Profil je součástí stanice Padrty, jejímž provozovatelem je Povodí Labe, státní podnik. Profil se nachází na levém břehu asi 250 m pod silničním mostem komunikace Seč - Nasavrky.

Pařížov (Doubrava)

Hlásný profil kategorie B Pařížov, jež je ve správě ČHMÚ, se nachází na odtoku z VD Pařížov, na levém břehu vodního toku Doubrava. Odesílatelem zpráv v případě povodňového nebezpečí je obsluha VD Pařížov (Povodí Labe, státní podnik), která informuje MěÚ Chrudim, MěÚ Ronov nad Doubravou a RPP ČHMÚ Hradec Králové. Kritický je zejména úsek od Ronova nad Doubravou po Mladotice. 

Petrovice (Bezejmenný tok)

Vodočetná lať ve správě obce (hlásný profil kategorie C) umístěná na propustku u č.p. 16 v obci Petrovice
Obec dále varuje obec Verměřovice a město Letohrad, které se nachází na toku Čermná pod obcí.

Písečná (LP Potočnice)

Hlásný profil se nachází na levostranném přítoku Potočnice u č. p. 49. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk).

Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu:

I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění

II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění

III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu

Písečná pod výpustí rybníka (Potočnice)

Hlásný profil se nachází pod výpustí rybníka. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk).

Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu:

I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění

II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění

III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu

Písečná u č. p. 30 (Potočnice)

Hlásný profil se nachází naproti domu s č. p. 30. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk).

Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu:

I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění

II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění

III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu

Polička HP2 (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází v korytě Bílého potoka u domu s pečovatelskou službou v Poličce. Profil je vybaven vodočetnou latí pro měření výšky hladiny a automaticky přenáší data. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Kamenec u Poličky a Sádek, ležící níže na toku Bílého potoka.

Polička - Pomezí HP1 (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází pod Pomezským rybníkem, jehož regulovaný odtok dosahuje hodnoty až
Q = 1,5 m3·s-1. Profil je vybaven vodočetnou latí a online zaznamenává hladiny. Povodňový úsek hlásného profilu HP 1 – Pomezí byl vymezen od hlásného profilu po hlásný profil Polička HP 2 (Bílý potok).

Polička - Rozvodna HP4 (bezejmenný tok IDVT 10188068)

Povodňový úsek hlásného profilu byl vymezen od hlásného profilu HP 4 – Rozvodna po ústí bezejmenného toku do Bílého potoka. Hladinoměr automaticky přenáší data.

Polička - Suchý poldr HP3 (Modřecký p.)

Profil je vybaven vodočetnou latí a online zaznamenává hladiny. Povodňový úsek hlásného profilu HP 3 – Suchý poldr byl vymezen od hlásného profilu  po ústí Modřeckého potoka do Bílého potoka.

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hladinoměrné čidlo v obci Poříčí u Litomyšle se nachází na toku Desná na mostní konstrukci u č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Prachovice (Habřinka)

Pomocný hlásný profil kategorie C je umístěň na lávce k č.p. 60 v obci Prachovice. Úsek platnosti SPA je pouze pro katastr obce Prachovice. 

Přelouč (Labe)

Hlásný profil kategorie A Přelouč, Labe je umístěn v Přelouči asi 200 m pod elektrárnou, pravý břeh.

Přelouč, Štěpánov - bezejmenný tok
Hladinoměrná stanice Přelouč - Štěpánov se nachází na silničním mostě komunikace č. 32218 přes bezejmenný tok (10174660) na okraji základní sídelní jednotky. Profil je kontrolován hlídkovou službou a je také vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Přelouč. Město dále varuje obce Semín a Řečany nad Labem, které se nachází níže na toku Labe a také informuje příslušné ORP (Přelouč).
Přemilov (Chrudimka)

Hlásný profil kat. B se nachází na vodním toku Chrudimka výše nad VD Seč, cca 2 km východně od obce Klokočov. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové. 

Radkov (Třebůvka)

Hlásný profil kat. C. Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu v obci Radkov. Provozovatel (obec Městečko Trnávka) dále informuje o situaci obce níže na toku (Bezděčí u Trnávky a Chornice) a příslušnou ORP (Moravská Třebová).

Rozhraní (Svitava)

Hlásný profil je umístěn nad mostem v Rozhraní na pravém břehu Svitavy (ř. km 69,15). Provozovatelem je ČHMÚ.

Rudoltice (Rudoltička)

Hladinoměrná stanice kat. C Rudoltice (ve správě obce) se nachází na přemostění přes tok Rudoltička - most vedoucí k obecnímu úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Rudoltice. Obec dále varuje obec Lukovou a město Lanškroun, které se nachází na toku Rudoltičky pod obcí a ORP Lanškroun.

Řestoky (Ležák)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v obci Řestoky. Hladinoměrné čidlo je umístěno na lávce u mostu.

Řetová (Řetovka)

Hladinoměr obce Řetová se nachází na toku Řetovka v západní části obce. Jedná se o hlásný profil kategorie C .

Řetová - vodoměrná lať (Řetovka)

Vodoměrná lať na Řetovce, umístěná na mostní konstrukci ve středu obce.

Sebranice (Jalový potok)

Hladinoměrné čidlo na Jalovém potoku se nachází na správním území obce Sebranice .Hladinoměrné čidlo je umístěno na propustku o DN 1000 pod mostkem v prostoru koupaliště. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů

Sopotnice (Divoká Orlice)

Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí, která je umístěna na mostě přes Divokou Orlici při vjezdu do průmyslového areálu. Mostní konstrukce je součástí parcely 808/7, která je majetkem obce Sopotnice.

Sopotnice (Sopotnice)

Ultrazvuková sonda s automatickým přenosem dat a vodočetná lať na toku Sopotnice poblíž základní školy Sopotnice. Provozovatelem je obec Sopotnice.

Spojil (Spojilský odpad)

Hladinoměrné čidlo kategorie C s automatickým odesíláním naměřených dat se nachází na Spojilském odpadu nad intravilánem obce Spojil. Hlásný profil provozuje obec Spojil. Stanice je úmístěna v těsné blízkosti skládky dřevní hmoty, která je v majetku obce.

Svojanov (Křetínka)

Hlásný profil kat. C je vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Těchonín (Tichá Orlice)

Hlásný profil kategorie C v podobě ultrazvukového hladinoměrného čidla je umístěn na mostě přes Tichou Orlici před přítokem Těchonínského potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce.

Trusnov (Loučná)

Hladinoměr kat. C (ve správě obce Moravany) je vybaven ultrazvukovou sondou umístěnou na mostní konstrukci v místní části Opočno. Mostní konstrukce (p. č. 406) se nachází u náhonu do budovy bývalého mlýna. Sonda je umístěna ve výšce 60 cm ode dna. Čidlo je napájeno ze solárního panelu a je doplněno vodočetnou latí.

Třebosice (Bylanka)

Hladinoměrná stanice Třebosice se nachází na přemostění přes Bylanku (pravý pilíř mostu, parc. č. 853/30). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Pardubice, které se nachází na toku Bylanka pod obcí a ORP Pardubice.Hladinoměr je ve správě obce Třebosice.

Třebovice (Třebovka)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Třebovky, asi 500 m pod hrází rybníka Hvězda, 200 m nad železničním mostem. Centrum automatického sběru dat je VHD Povodí Labe Hradec Králové. Odesílatelem varovných zpráv je OÚ Třebovice, příjemci pak: MěÚ Česká Třebová, OÚ Rybník, OÚ Dlouhá Třebová a VHD Povodí Labe Hradec Králové. Provozovatelem stanice je obec Třebovice.

Úhřetice (Novohradka)

Hlásný profil kategorie B, leží v obci Úhřetice u mostu silnice Úhřetice - Dvakačovice, na levém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je pro úsek toku: ústí Žejbra - ústí do Chrudimky.

Ústí nad Orlicí (Třebovka)

Hladinoměr kat. B se nachází na pravém břehu u železničního mostu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ.

 

Velká Skrovnice (Brodec)

Vodočet umístěný u vtokového objektu z benešovských profilů. Poloha na ř. km 18,569 na vodním toku Brodec.

Verměřovice (Tichá Orlice)

Hlásný profil kategorie C v podobě automatického hladinoměru je umístěný na silničním mostě č. 3141-3. Hladinoměr je ve správě obce Verměřovice.

Vlaské (Morava)

Hladinoměr kat. A se nachází v obci Malá Morava, pod mostem přes Moravu na silnici Hanušovice - Malá Morava na pravém břehu řeky Moravy. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Výprachtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Moravská Sázava) se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.

Výprachtice (Sázavský potok)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Sázavský potok) se nachází na mostní konstrukci přes Sázavský potok na jihovýchod od intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.

Vysoké Mýto (Průmyslový náhon)

Hladinoměrné čidlo je umístěno v místě potenciálního vybřežení Průmyslového náhonu, který protéká městem, v ul. B. Korábové. Provozovatelem hladinoměru kat. C je město Vysoké Mýto.

Zaječice (Ležák)

Ultrazvukové čidlo je umístěno na mostní konstrukci silnice II/358 nad tokem Ležák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zaječice. Obec dále varuje obec Řestoky, která se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Chrudim).

Zámrsk (Loučná)

Hlásný profil kat. C (ve správě obce Zámrsk) je umístěn na silničním mostu přes Loučnou nedaleko rybníku Prvák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv.

Žichlínek (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Žichlínek (Moravská Sázava) se nachází na betonové zídce lávky pro pěší za kostelem. Provozovatelem je obec Žichlínek.

Žleby (Doubrava)

Hlásný profil kategorie A Žleby je umístěn zhruba 50 m nad mostem přes vodní tok Doubrava, který vede k místní vlakové stanici. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové, avšak odesílatelem zpráv je OÚ Žleby, který v případě vzniku povodňového nebezpečí podává zprávu MěÚ Čáslav, OÚ Vrdy a RPP ČHMÚ Hradec Králové. Kritickým místem je obec Vrdy.